Thủy Phân Hoàn Toàn 150 Gam Hỗn Hợp Các Đipeptit

     

Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam các thành phần hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một đội nhóm amino và một tổ cacboxyl trong phân tử). Nếu đến 1/10 tất cả hổn hợp X tác dụng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cẩn trọng dung dịch, thì lượng muối khan nhận được là


+) Bảo toàn khối lượng ta có: $m_peptit + m_H_2O = m_aoperatornameminoaxit $

+) Thủy phân đipeptit: $n_amino axit = 2.n_H_2O$

+) trọng lượng muối khan = $m_amino axit + m_HCl$


Đipeptit + 2H2O $xrightarrow$ 2 aminoaxit

Bảo toàn cân nặng ta có: $m_peptit + m_H_2O = m_aoperatornamemino axit $

$ o n_H_2O = dfrac63,6 - 6018 = 0,2,mol o n_amino axit = 2.n_H_2O = 2.0,2 = 0,4,mol$

1/10 tất cả hổn hợp X tác dụng với $n_HCl = dfrac0,410 = 0,04,mol$

Khối lượng muối hạt khan là: $m_amino axit + m_HCl = dfrac63,610 + 0,04.36,5 = 7,82,(g)$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất bố trí theo trang bị tự lực bazơ bớt dần là


Cho 10 gam amin đối kháng chức X bội phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo sống đktc) với 10,125 gam H2O. Cách làm phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, solo chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng không còn với dd HCl (dư), nhận được 3,925 gam hh muối. Phương pháp của 2 amin vào hh X là


Hỗn phù hợp khí X tất cả O2 cùng O3 có tỉ khối so với H2 là 22.Hỗn đúng theo khí Y bao gồm metylamin và etylamin gồm tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y đề nghị vừa đầy đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O cùng N2, những chất khí đo ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để phân biệt dd của những hợp chất trên, chỉ việc dùng một dung dịch thử như thế nào sau đây?


Cho ba dung dịch tất cả cùng độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Hàng xếp theo thứ tự pH tăng dần là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hở bao gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon) phần trăm trọng lượng nitơ vào X là 15,73%. Cho m gam X làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch NaOH, tổng thể lượng ancol ra đời cho công dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho cục bộ Y công dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, chiếm được 12,96 gam Ag kết tủa. Cực hiếm của m là


α-aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. đến 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối hạt khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X công dụng vừa đủ với dung dịch cất 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tính năng vừa đủ với dung dịch cất 0,02 mol HCl, chiếm được 3,67 gam muối. Phương pháp của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. đến NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH sẽ phản ứng là


Cho hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H8O3N2 công dụng với dung dịch NaOH, thu được hóa học hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Trọng lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho hỗn hợp X bao gồm hai hóa học hữu cơ bao gồm cùng bí quyết phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp NaOH cùng đun nóng, thu được dung dịch Y cùng 4,48 lít hh Z (ở đktc) có hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối tương đối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được trọng lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H7O2N phản nghịch ứng cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong hỗn hợp HCl (dư), sau khoản thời gian các phản bội ứng xong xuôi thu được sản phẩm là:


Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được lếu láo hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X nhận được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val tuy nhiên không nhận được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X gồm công thức là


Thủy phân trọn vẹn 60 gam các thành phần hỗn hợp hai đipeptit nhận được 63,6 gam các thành phần hỗn hợp X gồm những amino axit (các amino axit chỉ có một đội amino và một đội nhóm cacboxyl vào phân tử). Nếu cho 1/10 tất cả hổn hợp X công dụng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cảnh giác dung dịch, thì lượng muối khan chiếm được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y hồ hết mạch hở. Khi thủy phân trọn vẹn hỗn hợp tất cả X và Y chỉ tạo nên một amino axit duy nhất tất cả công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam láo hợp bao gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E gồm X cùng Y công dụng hết với hỗn hợp NaOH thu được hỗn hợp tất cả hai amin no (đều gồm hai nguyên tử cacbon vào phân tử, chưa phải đồng phân của nhau) với dung dịch B chỉ cất hai muối bột (A cùng D). Cho những phát biểu sau:

(1) hóa học X với Y đều tính năng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn 150 gam hỗn hợp các đipeptit

(2) Thủy phân X thu được etylamin.

(3) hỗn hợp B có chức năng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc.

(4) những A với D tất cả cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định và đánh giá đúng


Cho những phát biểu

(1) vào tơ tằm có các gốc α-amino axit.

(2) dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng kỳ lạ riêu cua nổi lên khi thổi nấu canh cua là vì sự đông tụ protein.

(4) trong phân tử peptit (mạch hở) tất cả chứa đội NH2 và COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 với tơ lapsan đều có cùng yếu tắc nguyên tố.

Số tuyên bố đúng


Cho sơ đồ dùng phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả thí nghiệm các dung dich X, Y, Z, T với thuốc test được ghi ngơi nghỉ bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo thứ tự là


Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được biểu đạt như sau:

*

Chất X là


Hỗn hòa hợp X tất cả 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Mang lại 3,40 gam X bội nghịch ứng toàn diện với hỗn hợp NaOH (đun nóng), thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ đối chọi chức (đều làm cho xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, nhận được m gam muối khan. Quý giá của m là


Cho các nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Kỹ Thuật Ở Tphcm, Trường Đại Học Đào Tạo Ngành Khoa Học

(b) đến lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím.

(c) Để rửa sạch mát ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng hỗn hợp NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một đipeptit.

(e) Ở đk thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

Số dấn định đúng là


Cho những chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất trong dãy khi công dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch đựng hai muối là


Cho những nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan tốt trong nước.

(b) Ở tinh thần kết tinh, những amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm các peptit có từ 2 mang đến 10 cội α - aminoaxit với là cơ sở khiến cho protein.

(d) dung dịch anilin vào nước làm xanh quỳ tím.

Xem thêm: Những Máy Hút Mùi Công Suất Lớn 1000M3/H, Máy Hút Khói Bếp, Những Máy Hút Mùi Có Công Suất Lớn Nhất

Số thừa nhận định đúng là


phát biểu nào sau đây không đúng?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.