KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI

     

Kim loại công dụng với Axit (HCl, H2SO4, HNO3,...) giỏi Kim loại chức năng với muối bột là giữa những dạng bài xích tập rất phổ cập trong hóa học vô cơ. Đây là dạng bài tập tương đối khó và gây không hề ít khó khăn cho chúng ta học sinh.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với muối


Vì vậy, nội dung bài viết này họ cùng khám phá về bí quyết giải bài xích tập kim loại công dụng với axit, muối một cách chi tiết, để thông qua đó giúp những em cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn từng khi gặp mặt dạng bài bác tập này.

I. Giải pháp giải bài xích tập kim loại tác dụng với axit, muối

1. Bí quyết giải bài bác tập Kim loại chức năng với axit

- phản ứng của kim loại với axit là phản bội ứng thoái hóa - khử do vậy có thể vận dụng phương pháp bảo toàn electron.

• Đối với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng: Cr và Fe bị H+ của axit oxi trở thành Cr2+, Fe2+ còn Cu không phản ứng.

• Đối với axit H2SO4 đặc nguội, HNO3

- sắt kẽm kim loại Cu tung (tức Cu có tham gia phản bội ứng)

- sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cr bị tiêu cực (không phản bội ứng) trong HNO3 đặc nguội cùng H2SO4 đặc nguội.

• Đối với axit H2SO4 đặc nóng, HNO3 loãng, HNO3 đặc nóng

- kim loại Fe cùng Cr bị thoái hóa thành Fe3+, Cr3+

- trong lúc đó S6+ và N5+ (trong axit) bị khử về mức thoái hóa thấp hơn: S4+; N4+; N2+ (trong:SO2, NO2 giỏi NO)...;

> Lưu ý: Nếu kim loại còn dư, thì thu được muối bột của fe II và rất có thể muối sắt III dư.

2. Biện pháp giải bài bác tập kim loại công dụng với muối

- các phản ứng này áp dụng dãy điện hóa của kim loại: sắt kẽm kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối như: Ag, Hg,...

- Với dạng bài tập này (Kim loại táo tợn đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối) bao gồm sự thay đổi về trọng lượng nên vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

Dãy năng lượng điện hóa kim loại: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Xem thêm: Top 10 Cách Làm Bánh Đơn Giản Bằng Nồi Chiên Không Dầu, (259) Món Làm Bánh Bằng Nồi Chiên Không Khí

II. Bài tập kim loại tính năng với axit, muối

* bài tập 1: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam fe và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mang lại V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tính giá trị tối thiểu của V?

* Lời giải:

- Theo bài xích ra, Số mol Fe là: nFe = 1,12/56 = 0,02 mol;

 số mol Cu là: nCu = 1,92/64 = 0,03 mol;

 400ml = 0,4 lít; nH2SO4 = 0,5.0,4 = 0,2(mol)

 nNaNO3 = 0,4.0,2 = 0,08(mol).

 Nên số mol H+ là: nH+ = 2nH2SO4 = 2.0,2 = 0,4 mol;

 Số mol NO3- là: nNO3- = nNaNO3 = 0,08 mol

- những phản ứng xảy ra:

 Fe + 4H+ + NO3- → Fe3+ + NO↑ + 2H2O

 0,02 0,08 0,02 0,02

 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

 0,03 0,08 0,02 0,03

Sau 2 phản ứng trên, vào dung dịch X có 0,02 mol Fe3+; 0,03 mol Cu2+ và 0,24 mol H+ dư, ngoài ra còn có ion NO3- và SO42-.

Tuy nhiên chỉ có 3 một số loại ion đầu là phản ứng với OH-.

 H+ + OH- → H2O

0,24 0,24

 Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

0,02 0,06

 Fe2+ + 2OH- → Cu(OH)2

0,03 0,06

Vậy tổng số mol OH- là: nOH- = 0,24 + 0,06 + 0,06 = 0,36 mol

⇒ nNaOH = nOH- = 0,36mol;

Suy ra thể tích NaOH đề xuất dùng là:

 Vdd(NaOH) = n/CM = 0,36/1 = 0,36 lít = 360ml.

* bài tập 2: dìm 15 gam hỗn hợp Fe và Cu trong dung dịch CuSO4 dư. Phản nghịch ứng hoàn thành thu được 16 gam chất rắn. Tính yếu tố phần trăm cân nặng của mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

* Lời giải:

- Ta có PTPƯ (CuSO4 dư đề nghị Fe bội phản ứng hết):

sắt + 2CuSO4 → FeSO4 + Cu

 a(mol) a(mol)

- Theo bài bác ra, trọng lượng chất rắn thu được là 16 gam, trọng lượng hỗn hợp thuở đầu là 15 gam.

Theo PTPƯ ta bao gồm (khối lượng hóa học rắn tăng): mtăng = 64a - 56a = 16 - 15

⇒ (64 - 56).a = 1 ⇒ a = 0,125 mol

nên nFe = 0,125 ⇒ mFe = 0,125.56 = 7(g)

Suy ra khối lượng của Cu trong các thành phần hỗn hợp là: mCu = 15 - 7 = 8(g);

Thành phần phần trăm theo khối lượng:

 

*

 

*

(hoặc %mCu = 100% - %mFe = 100% - 46,67 = 53,33%).

* bài tập 3: Cho 4,15 gam các thành phần hỗn hợp Fe, Al phản ứng cùng với 200 ml dung dịch CuSO4 0,525M. Khuấy kỹ hỗn hợp để bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đem thanh lọc kết tủa (A) có hai kim loại nặng 7,84 gam với dung dịch nước thanh lọc B. Để hòa hợp kết tủa A cần tối thiểu bao nhiêu lít dung dịch HNO3 2M biết làm phản ứng tạo ra NO.

* Lời giải:

Phản ứng xẩy ra với Al trước, tiếp đến đến Fe. Theo giả thiết, kim loại sinh ra là Cu (kim các loại hóa trị II).

Đổi solo vị: 200ml = 0,2lít;

Theo bài xích ra: nCuSO4 = V.CM = 0,2.0,525 = 0,105 (mol)

- gọi x là số mol Al, y là số mol fe phản ứng và z là số mol fe dư:

 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

 x 1,5x 1,5x (mol)

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 y y y(mol)

Theo bài xích ra, ta có: 27x + 56(y + z) = 4,15 (*)

Theo PTPƯ, ta có: nCuSO4 = 1,5x + y = 0,105 (**)

Theo bài xích ra, khối lượng A là: 64(1,5x + y) + 56z = 7,84 (***)

- PTPƯ với HNO3:

 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

 z 4z (mol)

 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

(1,5x+y) (8/3)(1,5x + y)

Theo PTPƯ bên trên thì số mol HNO3 phải dùng là:

*

Từ(*), (**) với (***) suy ra: z = 0,02(mol); x = 0,05; y = 0,03

Suy ra, nHNO3 = 0,28 + 0,08 = 0,36(mol)

Vậy thể tích dung dịch HNO3 2M bắt buộc dùng là:

V = n/CM = 0,36/2 = 0,18(lít) = 180ml.

Xem thêm: 8+ Cách Trị Hôi Nách Bằng Lá Trầu Không Có Hiệu Quả? Học Lỏm Cách Chữa Mùi Hôi Nách Bằng Lá Trầu Không

* bài tập 4: Cho 100 gam hợp kim của Fe, Cr, Al tính năng với một lượng dư hỗn hợp NaOH nhận được 5,04 lít khí. Lấy bã rắn ko tan cho tính năng với một lượng dư dung dịch HCl (không bao gồm không khí ) nhận được 38,8 lít khí. Các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc. Xác định thành phần % của hợp kim.