If You’re An Environmentalist, Plastic Is A Word You Tend To Say With Dịch

     

*Bạn đang xem: If you’re an environmentalist, plastic is a word you tend to say with dịch

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word for each of the blanks.

If you are environmentalist, plastic is a word you tend khổng lồ say with a sneer or snail. It has become a (1) …………………..of our wasteful, throw – away society. But there seems little (2) ………………………..it is here to lớn stay, and the truth is, of course, that plastics have brought enormous (3) ……………………….even environmental ones. It’s not really the plastics themselves that are the environmental (4) ………………..it’s the way society chooses to lớn use và (5) ………………..them. Almost all the 50 or so different kinds of modern plastic are made from oil, gas or coal – non-renewable natural (6) …………………….We (7) ………………………..well over three million tonnes of the stuff in Britain each year and, sooner or later, most of it is thrown away. A high (8) …………………of our annual consumption is in the (9) ………………………of packaging, và this (10) ……………..about seven percent by weight of our domestic (11) ……………………….. Almost all of it could be recycled, but every little of it is though the plastic recycling (12) ………………………is growing fast. The plastics themselves are extremely energy – rich – they have a higher calorific (13) ………………………….than coal and one (14) …………………of recovery’s strongly (15) ……………………by the plastic manufacturers is the (16) ………………….of waste plastic into a fuel.


*

Đáp án A

A: become a symbol of (v) trở thành hình tượng của; mark (n) điểm; (v) chấm điểm; sign (n) dấu hiệu; detail (n) bỏ ra tiết


Đáp án C

C: khu vực trống phải điền phải là một trong danh từ không đếm được (vì thua cuộc “little” – cả 4 đáp án đã cho phần nhiều là những danh từ không đếm được → ta phải phụ thuộc vào ý nghĩa: there seems little ……………… it is here to lớn stay– ko có/còn ………. Như thế nào rằng nó ở đây là để lâu dài (hay dính vào văn cảnh thiết yếu là: nhựa (plastic) mang đến trái khu đất là nhằm tồn tại); ví dụ là trên thực tiễn nhựa mãi mãi được rất rất lâu trong môi trường nên dựa vào ý nghĩa sâu sắc ta lựa chọn C – nghi ngờ; những đáp án A, B, D ko phù hợp: A – bằng chứng; B – mọt quan tâm; D – khả năng (xảy ra của sự việc việc)
Xem thêm:

Đáp án B

B: bring benefits (v) mang đến lợi ích; cùng ta cũng có thể có “environmental benefits – lợi ích về môi trường” (chữ “ones” trong “environmental ones” chính là thay mang đến danh từ trong địa điểm chấm cần điền); A – sự thích thú, sự vui vẻ; C – tiền ngày tiết kiệm; D – lợi tức đầu tư (trong tởm doanh)


Đáp án D

D: environmental evil (n) điều không giỏi cho môi trường thiên nhiên (evil – phiên bản thân từ này tức là “người/thứ/điều bị trách cứ/tội lôi; tội nhân); câu này ta dựa trọn vẹn vào nghĩa – tất nhiên là “plastic” quan trọng là “environmental disaster – thảm họa môi trường thiên nhiên được” – do disaster tại chỗ này thường được dùng làm chỉ các loại thiên tai tự nhiên, hay các thảm họa vì chưng con fan gây ra; disadvantage – sự thiếu thốn sót, hạn chế, bất lợi; poison – độc hại (ta không có “environmental poison)


Đáp án D

D: abuse (v) lạm dụng – “It’s not really the plastics themselves that are the environmental (4) evil it’s the way society chooses lớn use & (5) ………………..them.” – cả câu này tức là “bản thân nhựa không hẳn là tội nhân môi trường mà tội phạm môi trường chính là cách nhưng mà xã hội chắt lọc để sử dụng và sử dụng nhựa”; A-thải; B –dự trữ, lưu giữ trữ; C – gây nguy hiểm


Đáp án A

A: oil, gas, coal – đây hồ hết là các “non-renewable natural resources – đều nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên không thể tái tạo”; B – các quá trình; C – sản phẩm; D – nhiên liệu; ta có các cụm thắt chặt và cố định như “(non-)renewable (natural) resources/energy –những nguốn tài nguyên/năng lượng (không) thể tái tạo”


Đáp án B

B: import (v) nhập vào – import smt in smwh – nhập khẩu đồ vật gi ở đâu; A- chuyển đi, dời đi; C – giao phó, ủy thác, đưa giao; D – tiêu thụ
Xem thêm: Mách Mẹ Cách Cho Trẻ Ăn Sữa Chua Tốt Nhất Cho Sức Khỏe? Khi Nào Trẻ Có Thể Ăn Sữa Chua

Đáp án C

C: proportion of consumption (n) phần tiêu thụ, tỉ trọng tiêu thụ; các từ không giống không kết hợp được cùng với “consumption”


Đáp án C

C: in khung of packaging – bên dưới dạng bao bì; những đáp án khác những không thể phối hợp được – way – bí quyết làm, con đường đi; kind – các loại (phân loại); type – một số loại hình, giao diện