HỒI TRỐNG CỔ THÀNH LỚP 10

     

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành (trích vào Tam quốc diễn nghĩa) là vật phẩm được mày mò trong chương trình Ngữ văn lớp 10.

Bạn đang xem: Hồi trống cổ thành lớp 10

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành

Hôm nay, acsregistrars.vn mời các em học viên tham khảo tư liệu giới thiệu vài điều về người sáng tác La cửa hàng Trung, cùng với nội dung của đoạn trích trên.


Hồi trống Cổ Thành

Nghe hiểu Hồi trống Cổ Thành:

… Châu mến theo quan liêu Công lịch sự Nhữ Nam. Đi được vài ngày, trông xa xa trên đỉnh núi có một toà thành. Quan lại Công hỏi fan địa phương là thành nào. Bạn địa phương thưa:

- Đây gọi là Cổ Thành. Mấy tháng trước, tất cả một tướng, tên thường gọi là Trương Phi, dẫn vài ba mươi quân kiêng đến, xua đuổi quan thị trấn đi, chỉ chiếm lấy thành, mộ quân tậu ngựa, chứa cỏ tích lương nay có đến bố nghìn quân mã. Phổ biến quanh đây không có ai dám kháng lại.


Quan Công nghe nói, phấn chấn vô cùng:

- Em ta từ lúc thất tán nghỉ ngơi Từ Châu, xưa nay vẫn không biết ở đâu, nào ngờ lại hoá ra ở đây!

Liền không nên ngay Tôn Càn vào thành báo tin, bảo Trương Phi ra đón hai chị.

Trương Phi từ lúc trốn vào núi mang Đãng ở rộng một tháng, một hôm ra bên ngoài nghe ngóng thông tin Huyền Đức, chợt trải qua Cổ Thành, vào huyện vay lương thực. Quan huyện quán triệt vay. Phi bực tức đuổi quan thị trấn đi, giật lấy ấn thụ, chỉ chiếm thành, tạm bợ lấy chốn nương thân.

Hôm ấy Tôn Càn theo lệnh quan tiền Công vào thành giới thiệu Trương Phi. Thi lễ xong, thì thầm Huyền Đức đã vứt Viên Thiệu thanh lịch Nhữ Nam, Vân ngôi trường thì ở hứa Đô, vừa chuyển hai phu nhân mang lại đây. Rồi mời Trương Phi ra đón.

Phi nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, chớp nhoáng mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa, dẫn một ngàn quân, đi tắt ra cửa bắc. Tôn Càn thấy lạ, nhưng không dám hỏi cũng yêu cầu theo ra thành.

Quan Công bắt gặp Trương Phi ra, hí hửng vô cùng, giao long đao mang đến Châu mến cầm, tế con ngữa lại đón. Trương Phi đôi mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò la như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm quan tiền Công.

Quan Công lag mình, cấp tránh mũi mâu, hỏi:

- hiền khô đệ cớ sao như thế, há quên nghĩa sân vườn đào ru?

Trương Phi hầm hầm quát:

- Mày vẫn bội nghĩa, còn phương diện nào đến gặp gỡ tao nữa?

Quan Công nói:

- Ta cầm cố nào nhưng bội nghĩa?

Trương Phi nói:

- Mày vứt anh, mặt hàng Tào Tháo, được phong hầu tứ tước, ni lại cho đây đánh lừa tao! Phen này tao quyết liều trống mái với mày!

Quan Công nói:

- Chuyện này em ko biết, ta cũng cạnh tranh nói. May có hai chị sống đây, em cho mà hỏi.

Hai phu nhân nghe thấy thế, mau lẹ vén màn xe, gọi:


- Chú cha sao lại thế?

Phi nói:

- Xin hai chị hãy thong thả, để tôi giết thịt thằng phụ nghĩa này đã, rồi sẽ mời hai chị vào thành.

Cam phu nhân nói:

- Khoan đang chú Ba, khoan đã! Chớ hấp tấp vội vàng mà làm cho càn bây giờ, chú Hai chần chờ tin tức mọi tín đồ nên yêu cầu tạm nương mình mặt Tào. Nay đã biết anh nhà ở Nhữ Nam, không ngại hiểm trở, đưa đàn ta cho đây. Chú ko được nghĩ lầm như thế!

Mi phu nhân cũng nói:

- Chú hai trước ở hứa Đô, thiệt là bất đắc dĩ.

Phi nói:

- nhì chị bị lừa dối đấy. Trung thần thà chịu chết không chịu nhục. Chắc rằng đâu đàn ông lại thờ hai chủ?

Quan Công nói:

- hiền khô đệ đừng nói vậy, oan uổng quá!

Tôn Càn nói:

- Vân ngôi trường đến đấy là cốt để tìm tướng tá quân.

Trương Phi mắng:

- mi cũng nói láo, nó đâu tất cả bụng tốt, này lại đây tất là để bắt ta đó!

Quan Công nói:

- nếu ta mang đến bắt em, tất nên đem theo quân mã chứ!

Trương Phi trỏ tay đằng xa, nói:

- chưa hẳn quân mã là gì kia?

Quan Công ngoảnh lại, trái nhiên thấy bụi cất cánh mù trời, một toán quân mã kéo đến, cờ hiệu phấp phới đó là cờ Tào. Trương Phi bực tức nói:

- hiện nay còn chối nữa thôi?

Rồi múa chén xà mâu hăm hở xông lại đâm quan lại Công. Quan liêu Công vừa đỡ vừa can:

- nhân hậu đệ hãy khoan, xem ta chém tên tướng ấy, để tỏ lòng thực của ta!

Trương Phi nói:

- trường hợp mày quả có lòng thực, ta đánh bố hồi trống, mày đề xuất chém được thương hiệu tướng ấy.

Quan công nhận lời.

Một lát, quân tào kéo đến, sái Dương đi đầu, vác đao tế chiến mã xông đến, quát mắng to:

- mày giết con cháu ngoại tao là Tần Kì, lại trốn mang lại đây. Tao phụng mệnh vượt tướng mang đến bắt mày.

Xem thêm: Giải Bài 111 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1 11 Trang 99 Sgk Toán 6 Tập 1

Quan Công chẳng nói một lời, múa long đao xô lại, Trương Phi trực tiếp cánh tiến công trống. Chưa dứt một hồi, đầu trệu Dương sẽ lăn bên dưới đất. Quân Tào chạy rã tác. Quan lại Công bắt một tên quân nhân cầm cờ hiệu hỏi chuyện đầu đuôi. Tên quân nhân thưa:


- trệu Dương nghe tin tướng tá quân giết con cháu ngoại là Tần Kì, bực tức đùng đùng, mong mỏi sang Hà Bắc võ thuật với tướng tá quân, vượt tướng quán triệt đi, nhân sai sang Nhữ Nam đánh Lưu Tích, bất ngờ đi cho đây lại gặp mặt tướng quân.

Quan Công sai tên bộ đội đến nhắc chuyện ấy đến Trương Phi nghe. Phi hỏi kĩ câu hỏi ở hứa Đô. Tên bộ đội kể hết nông nỗi từ đầu đến cuối. Bấy tiếng Phi mới tin anh là thực… Phi mời nhì chị vào thành.

Vào mang đến nhà, nhì bà bắt đầu kể lại những bài toán Quan Công đã trải qua. Trương Phi nghe không còn chuyện, rỏ nước đôi mắt khóc, thụp lạy Vân Trường...

I. Đôi đường nét về tác giả La tiệm Trung

- La quán Trung (1330 - 1400?) tên là La Bản, hiệu hồ nước Hải tản nhân, bạn vùng Thái Nguyên trực thuộc tỉnh tô Tây cũ.

- Ông bự lên vào thời gian cuối thời Nguyên, đầu thời Minh, tính tình cô độc, lẻ loi, mê thích một mình nghêu du đây đó.

- lúc Minh Thái Tổ đánh đuổi được quân Mông Cổ, thống nhất khu đất nước, ông chuyên sưu trung bình và soạn dã sử.

- La quán Trung là người trước tiên có góp sức xuất dung nhan cho phe cánh tiểu thuyết lịch sử vẻ vang thời Minh - Thanh sống Trung Quốc.

- một trong những tác phẩm như: Tam quốc diễn nghĩa, ông còn viết Tùy đường lưỡng triều chí truyện, Tấn Đường ngũ đại sử diễn nghĩa, Bình yêu truyện…

II. Trình làng về Hồi trống Cổ Thành

1. Yếu tố hoàn cảnh sáng tác

- “Tam quốc diễn nghĩa” ra đời vào đâu thời Minh (1368 - 1644).

- Tác phẩm gồm 120 hồi, nhắc chuyện một nước chia ba gọi là “cát cứ phân tranh” trong gần 100 năm của nước trung hoa thời cổ (thế kỉ II, III). Đó là cuộc phân tranh giữa ba tập đoàn lớn phong kiến quân phiệt: Ngụy - vị Tào Tháo đứng đầu chiếm giữ phía bắc sóng ngắn từ trường Giang trở lên hotline là Bắc Ngụy; Thục - bởi vì Lưu Bị cụ đầu, chiếm giữ phía tây nam nên người ta gọi là Tây Thục; Ngô - vày Tôn Quyền cầm cố đầu, chiếm giữ phía đông nam call là Đông Ngô.


- Đoạn trích ở trong hồi 28 của Tam quốc diễn nghĩa.

2. Nắm tắt

Mẫu 1

Trước đó, ba bạn bè Lưu, Quan, Trương náu mình dưới trướng Tào Tháo. đọc được bản chất gian hùng của Tào Tháo, họ tìm biện pháp bỏ đi. Tháo đến quân xua đánh, ba bằng hữu thất tán mỗi cá nhân một ngả. Quan tiền Công vì đề nghị họ tống nhì chị dâu (vợ lưu Bị) bắt buộc tạm sản phẩm Tào cởi với điều hiện mặt hàng Hán chứ không hề hàng Tào (vua Hán hiện giờ đang bị Tào khống chế), hễ biết tin anh ở đâu là đã đi ngay. Tào tháo tìm cách hàng phục Quan Công: ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày 1 tiệc lớn, lại ban thưởng chức tước, đá quý bạc, mỹ nữ… nhưng lại Quan Công “thân trên Tào doanh, trung khu tại Hán”. Lúc vừa nghe tin giữ Bị đã ở bên Viên Thiệu là lập tứ trả hết ấn tín, vàng tệ bạc châu báu, lên ngựa đi kiếm anh. Trên đường đi, bị các tướng Tào chống cản, quan lại Công vung long đao chém luôn sáu tướng, vượt năm cửa ngõ quan. Đến Cổ Thành, gặp được Trương Phi thì vui tươi khôn xiết. Nào ngờ Trương Phi hiểu lầm việc quan lại Công hàng tào là bội nghĩa, tức thời đòi giết Quan Công. Để xua tan côn trùng nghi ngờ, quan Công đã nhận ngay điều kiện Trương Phi đưa ra: nên lấy đầu trẹo Dương (viên tướng mạo của Tào Tháo) trong ba hồi trống. Không đứt một hồi, đầu sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi bắt đầu hiểu lấy được lòng dạ chân thực của quan Công.

Mẫu 2

Quan Công gửi hai chị dâu sang mang lại Nhữ Nam. Kéo quân đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đã ở đó. Quan lại Công mừng quýnh sai Tôn Càn vào thành báo Trương Phi ra đón nhị chị. Trương Phi nghe tin quan Công mang lại thì không đúng quân lính mở cổng thành, rồi 1 mình một con ngữa vác chén xà mâu lao đến đòi giết thịt Quan Công. Quan lại Công tìm giải pháp nói lý lẽ, nhờ vào cả nhì chị dâu nói giúp nhưng không lay chuyển được Trương Phi. Đúng thời điểm đó, sái Dương đem theo quân team của Tào xua đuổi tới. Trương Phi càng thêm tức giận, buộc quan Công yêu cầu lấy đầu tên tướng trong tía hồi trống. Quan liêu Công chấp nhận. Không đứt một hồi trống giục, đầu trặc Dương đang lăn bên dưới đất. Bấy giờ, Phi bắt đầu tin. Trương Phi mời nhì chị vào thành rồi cúi đầu sụp lạy xin lỗi quan tiền Công.


3. Cha cục

có 2 phần:

Phần 1: từ đầu đến “ Quan công nhận lời ”: Trương Phi hiểu nhầm Quan Công bội nghĩa.Phần 2. Còn lại: quan Công chém đầu trệu Dương, loại trừ hiềm nghi.

Xem thêm: Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ 55 Htv2, Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Full Hd (Trọn Bộ) Tập 55

4. Nội dung

Hồi trống cổ thành đã cho thấy tính cách thật thà của Trương Phi, cũng giống như tấm lòng trung nghĩa của quan tiền Công.