Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8

     

Giải bài xích tập trang 10 bài xích 8 phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tử Sách bài bác tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 8.1: so với thành nhân tử...




Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán lớp 8

Câu 31 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. (x^2 - x - y^2 - y)

b. (x^2 - 2xy + y^2 - z^2)

Giải:

a. (x^2 - x - y^2 – y) ( = left( x^2 - y^2 ight) - left( x + y ight) = left( x + y ight)left( x - y ight) - left( x + y ight))

( = left( x + y ight)left( x - y - 1 ight))

b. (x^2 - 2xy + y^2 - z^2) ( = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) - z^2 = left( x - y ight)^2 - z^2)

( = left( x - y + z ight)left( x - y - z ight))

Câu 32 trang 10 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. (5x - 5y + ax - ay)

b. (a^3 - a^2x - ay + xy)

c. (xyleft( x + y ight) + yzleft( y + z ight) + xzleft( x + z ight) + 2xyz)

Giải:

a. (5x - 5y + ax – ay) ( = left( 5x - 5y ight) + left( ax - ay ight))

( = 5left( x - y ight) + aleft( x - y ight) = left( x - y ight)left( 5 + a ight))

b.

Xem thêm: Chủ Đề Nghề Nghiệp ( Đồ Chơi Chủ Đề Nghề Nghiệp, Đồ Dùng Đồ Chơi Tự Làm Của Giáo Viên Mầm Non


Xem thêm: Bài Tập Làm Văn Lớp 4 Tả Đồ Vật Lớp 4 Mà Em Yêu Thích ❤️️ 15 Mẫu Hay


(a^3 - a^2x - ay + xy) ( = left( a^3 - a^2x ight) - left( ay - xy ight))

( = a^2left( a - x ight) - yleft( a - x ight) = left( a - x ight)left( a^2 - y ight))

c. (xyleft( x + y ight) + yzleft( y + z ight) + xzleft( x + z ight) + 2xyz)

(eqalign & = x^2y + xy^2 + yzleft( y + z ight) + x^2z + xz^2 + xyz + xyz cr và = left( x^2y + x^2z ight) + yzleft( y + z ight) + left( xy^2 + xyz ight) + left( xz^2 + xyz ight) cr & = x^2left( y + z ight) + yzleft( y + z ight) + xyleft( y + z ight) + xzleft( y + z ight) cr & = left( y + z ight)left( x^2 + yz + xy + xz ight) = left( y + z ight)left< left( x^2 + xy ight) + left( xz + yz ight) ight> cr và = left( y + z ight)left< xleft( x + y ight) + zleft( x + y ight) ight> = left( y + z ight)left( x + y ight)left( x + z ight) cr )

Câu 33 trang 10 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính nhanh giá trị của mỗi đa thức

a. (x^2 - 2xy - 4z^2 + y^2) tại (x = 6;y = - 4) cùng (z = 45)

b. (3left( x - 3 ight)left( x + 7 ight) + left( x - 4 ight)^2 + 48) trên (x = 0,5)

Giải:

a. (x^2 - 2xy - 4z^2 + y^2) ( = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) - 4z^2)

( = left( x - y ight)^2 - left( 2z ight)^2 = left( x - y + 2z ight)left( x - y - 2z ight))

Thay (x = 6;y = - 4;z = 45) vào biểu thức, ta có:

(left( 6 + 4 + 90 ight)left( 6 + 4 - 90 ight) = 100.left( - 80 ight) = - 8000)

b. (3left( x - 3 ight)left( x + 7 ight) + left( x - 4 ight)^2 + 48)

(eqalign và = 3left( x^2 + 7x - 3x - 21 ight) + x^2 - 8x + 16 + 48 cr & = 3x^2 + 12x - 63 + x^2 - 8x + 64 = 4x^2 + 4x + 1 = left( 2x + 1 ight)^2 cr )

Thay (x = 0,5) vào biểu thức ta có: (left( 2.0,5 + 1 ight)^2 = left( 1 + 1 ight)^2 = 4)

 

Câu 8.1 trang 10 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích thành nhân tử

a. (4x^2 - y^2 + 4x + 1)

b. (x^3 - x + y^3 - y)

Giải:

a. (4x^2 - y^2 + 4x + 1) ( = left( 4x^2 + 4x + 1 ight) - y^2 = left( 2x + 1 ight)^2 - y^2)

( = left( 2x + 1 + y ight)left( 2x + 1 - y ight))

b. (x^3 - x + y^3 – y) ( = left( x^3 + y^3 ight) - left( x + y ight) = left( x + y ight)left( x^2 - xy + y^2 ight) - left( x + y ight))