Đề Thi Hóa 10 Học Kì 2 Có Đáp Án

     

Câu 5: mang đến hỗn hợp bao gồm 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư thì thể tích khí (đktc) chiếm được là

A.

Bạn đang xem: đề thi hóa 10 học kì 2 có đáp án

2,24 lít.

B. 4,48 lít.

C. 3,36 lít.

D. 5,60 lít.

Câu 6: vào phòng thí điểm khí nào sau đây được thu vào bình bằng cách dời vị trí của nước?

A. O2.

B. HF.

C. SO2.

D. HCl.

Câu 7: Ở tâm trạng cơ bản, số electron phần bên ngoài cùng của các nguyên tố đội halogen bằng

A. 6.

B. 8.

C. 7.

D. 5.

Câu 8: Axit được dùng để khắc chữ lên thủy tinh trong là

A. HF.

B. HI.

C. HCl.

D. HBr.

Câu 9: cách làm phân tử của clorua vôi là

A. Ca(ClO)2

B. CaOCl2.

C. Ca(ClO3)2.

D. CaO2Cl.

Câu 10: Thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 0,04M nên để th-nc 25ml dung dịch HCl 0,24M là

A. 300 ml.

B. 75 ml

C. 125 ml.

D. 150 ml.

Câu 11: Cho 20 gam lếu láo hợp gồm Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al2O3 tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 0,8 mol HCl thì thu được dung dịch X với 0,15 mol khí H2. Cô cạn hỗn hợp X thì cân nặng muối khan nhận được là

A.

Xem thêm: Câu Nói Hay Về Cho Và Nhận, Cho Đi Và Nhận Lại Trong Cuộc Sống

48,90 gam.

B. 30,65 gam.

C. 42,00 gam.

D. 44,40 gam.

Câu 12: mang đến phản ứng chất hóa học X à Y. Nồng độ lúc đầu của X là 0,3 mol/l, sau 10 phút độ đậm đặc của X còn 0,21 mol/l. Tốc độ phản ứng trung bình của bội phản ứng trên trong 10 phút là

A. 5,0.10-4mol/l.s

B. 3,5.10-4mol/l.s

C. 1,5.10-4mol/l.s

D. 3,0. 10-4mol/l.s

Câu 13: cho các chất sau KBr, KI, FeO, FeBr3, số hóa học bị oxi hóa bởi vì dung dịch H2SO4 đặc, nóng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 14: mang đến AgNO3 dư vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,1 mol NaF, 0,2 mol NaBr thì trọng lượng kết tủa chiếm được là

A. 12,7 gam.

B. 18,8 gam.

C. 37,6 gam.

D. 50,3 gam.

Câu 15: Ở ánh nắng mặt trời thường lưu giữ huỳnh tính năng được với

A. Fe.

B. Hg.

C. H2.

D. O2.

II. Tự luận (4 điểm)

Câu I ( 2 điểm)

1. Triển khai dãy chuyễn hóa sau, ghi rõ đk phản ứng giả dụ có

*

2. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra khi

a. Sục khí SO2 vào hỗn hợp brom.

b. Mang đến dung dịch Na2­S vào dung dịch Pb(NO3)2.

Câu II ( 2 điểm)

Cho 18,4 gam hỗn hợp tất cả Cu và Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 7,84 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thoát ra.

1. Tính phần trăm khối lượng các sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp đầu.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Đá Cầu Giỏi, Kỹ Thuật Đá Cầu Giỏi Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

2. Tính thể tích hỗn hợp NaOH 2M về tối thiểu phải để kêt nạp hết lượng SO2 bay ra ngơi nghỉ thí nghiệm trên.

Cho H = 1; O = 16; F = 19; Mg = 24; Al =27; Cl = 35,5; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80