CHUYỂN CÂU HỎI TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP

     

Câu trực tiếp cùng câu loại gián tiếp (Reported Speech) là một trong trong những cấu trúc ngữ pháp cơ bạn dạng trong tiếng Anh. Cách đổi khác từ câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp và ngược lại khá phức tạp, đòi hỏi người học siêng đề câu trực tiếp và câu con gián tiếp buộc phải mức độ triệu tập cao độ và năng lực vận dụng vào các bài tập nhằm ghi nhớ xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Chuyển câu hỏi trực tiếp sang gián tiếp

Trong bài học kinh nghiệm này, với acsregistrars.vn họ sẽ được khối hệ thống hóa chi tiết về khái niệm, cách biến đổi sử dụng và các loại câu tường thuật phổ cập trong giờ Anh nhé.

A. Tư tưởng câu tường thuật

Câu tường thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp.

Lời nói trực tiếp (direct speech): là mô tả lại đúng đúng chuẩn điều ai đó đã nói (còn hotline là trích dẫn). Hiệ tượng của câu lời nói trực tiếp sẽ tiến hành đặt trong lốt noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu "He is so handsome" là tiếng nói trực tiếp hay câu trực tiếp.

Lời nói loại gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là tường thuật lại lời vẫn nói của một tín đồ khác dưới dạng con gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said: ”I want to go home” -> Lylys said she wanted khổng lồ go trang chủ là câu loại gián tiếp (indirect speech).

Khi bọn họ sử dụng câu loại gián tiếp, bọn họ thường nói về quá khứ, vị vậy dạng từ của cồn từ vào câu cũng được chia nghỉ ngơi quá khứ.

IELTS Grammar: cố gắng trọn kiến thức câu loại gián tiếp (Reported Speech)

B. Biến hóa câu trực tiếp sang câu con gián tiếp

Khi gửi từ một khẩu ca trực tiếp sang loại gián tiếp khá đơn giản, họ chỉ cần sử dụng đúng câu chữ tường thuật với hạ rượu cồn từ xuống một cấp cho quá khứ, đại trường đoản cú được chuyển đổi cho phù hợp. Mặc dù nhiên, cần xem xét một số sự việc sau:

Nếu cồn từ trần thuật (reporting verb) phân chia ở những thì hiện nay tại bọn họ giữ nguyên thì (tense) của đụng từ chính, đại từ hướng dẫn và chỉ định và các trạng tự chỉ nơi chốn tương tự như trạng từ bỏ chỉ thời gian cần được đưa theo các dạng khác khi đưa từ câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp.Ví dụ:He says: “I’m going khổng lồ Quang Binh next week.”⇒ He says he is going khổng lồ Quang Binh next week.

Nếu đụng từ tường thuật (reporting verb) của một câu đã ở thì vượt khứ thì đề nghị lùi cồn từ chủ yếu về thừa khứ một bậc khi đưa từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang khẩu ca gián tiếp (indirect / reported speech) theo một trong những quy tắc dưới đây:

Rule (Quy tắc)

Direct speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

1. Tenses

(Thì)

Present simple (V/Vs/es)Hiện tại đơn

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Present progressive (is/am/are+Ving)Hiện trên tiếp diễn

Past progressive (was/were+Ving)Quá khứ tiếp diễn

Present perfect (have/has+VpII)Hiện tại hoàn thành

Past perfect (had+VPII)Quá khứ hoàn thành

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Past perfect (had +VpII)Quá khứ hoàn thành

Past progressive (was/were +Ving)Quá khứ tiếp diễn

Past progressive/Past perfect progressive (had +been +Ving)Quá khứ tiếp diễn / quá khứ ngừng tiếp diễn

Past perfectQuá khứ trả thành

Past perfectQuá khứ hoàn thành

Future simple (will +V)Tương lai đơn

Future in the past (would +V)Tương lai trong thừa khứ

Near future (is/am/are +going to+V)Tương lai gần

Was/were +going to +V

2. Modal verbs(Động từ bỏ khuyết thiếu)

CanMayMust

CouldMightMust/Had to

3. Adverb of place(Trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn)

ThisThat

ThatThat

These

Those

Here

There

4. Adverb of time(Trạng từ chỉ thời gian)

Now

Then

Today

That day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/the next (following) day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Last night

The night before

Next week

The week after/ the following week

5.Subject/Object(Chủ ngữ/tân ngữ)

I / me

She, he /Her, him

We /our

They/ them

You/you

I, we/ me, us

NOTE: Khi chuyển động từ chúng ta chỉ bắt buộc nhớ lấy hễ từ gần nhà ngữ nhất sụt giảm 1 cột tức là:

Động từ ở cột 1 thì giảm sút cột 2, ( lưu giữ thêm ed khi không phải là đông từ bất quy tắc)Động từ bỏ cột 2 thì sút thành cột 3Động trường đoản cú cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần chăm chú một số ngôi trường hợp sau đây không sút thì đụng từ:

Nói về chân lý, sự thật.Thì quá khứ trả thành.Trong câu có năm xác định.Các câu có cấu tạo sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF một số loại 2, 3 .

*

Câu tường thuật là 1 trong những ngữ pháp đặc trưng trong giờ Anh

C. Những loại câu tường thuật thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh

1. Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

says/say to lớn + O -> tells/tell + Osaid to lớn + O ->told+O

Eg: He said to me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2. Câu tường thuật làm việc dạng câu hỏi

a.Yes/No questions:

S+asked/wanted lớn know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

says/say lớn + O -> asks/ask + Osaid to + O -> asked + O

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh

a.Khẳng định: S + told + O + to-infinitive

Ex: "Please wait for me here, Mary".

Tom said -> Tom told Mary lớn wait for him there.

b.Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said to us. –>The teacher told us not lớn talk in class.

D. Một trong những dạng câu tường thuật đặc biệt

a.SHALL/ WOULD cần sử dụng để mô tả đề nghị, lời mời

Tom asked: "Shall I bring you some tea?"

-> Tom offered khổng lồ bring me some tea.

Tom asked: "Shall we meet at the theatre?"

-> Tom suggested meeting at the theatre.

b.WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để diễn tả sự yêu cầu

Tom asked: "Will you help me, please?'"

-> Tom asked me to lớn help him.

Jane asked Tom: "Can you open the door for me, Tom?"

-> Jane asked Tom to xuất hiện the door for her.

E. Các cấu trúc câu loại gián tiếp nâng cao

Trong phần này nên nhớ cách thực hiện của giới tự sau hễ từ, những dạng cồn từ Ving giỏi To V cùng nhận dạng những loại câu nhờ vào sắc thái nghĩa.

1. Câu gián tiếp với WARN: Cảnh báo

S+ warned+ sb+ to V/ not lớn V + O

Hoặc S + Warned sb against Ving: cảnh báo ai làm cho (không làm) gì

Ex: “Don’t play ball near the restricted area.” I said to the boy

--> I warned the boy not khổng lồ play ball near the restricted area / against playing ball near the restricted area

2. Câu loại gián tiếp cùng với ADVICE: Lời khuyên

S+ should/had better/ought to lớn + V

If I were you, I would + V...

Why dont you + V.

-->S +advised+sb+to Vo/not to Vo khuyên nhủ ai đó nên( tránh việc ) làm cho gì

Ex: "You should drink more water" The doctor said to her

--> The doctor advised her to drink more water

"If I were you, I wouldnt buy that book" my friend said

--> My friend advised me not to lớn buy that book

3. Câu loại gián tiếp cùng với PROMISE : Lời hứa

S+ will/won't + V

-->S +promised+sb+to + V / not to lớn V: hứa làm cho gì

Ex: " I will never vì chưng this again " He said lớn her

--> he promised her not to vày that again

4. Câu gián tiếp với INVITE: Lời mời

S+ invited sb+ to V/ to+danh từ/danh từ (địa điểm): mời ai đó làm những gì hoặc mang đến đâu

Ex: Ann said: “Come to my place whenever you are free.”

→ Ann invited me to lớn come to her place whenever I was free.

5. Câu loại gián tiếp cùng với THREATEN: Đe dọa

S+ threatened (sb)+to V/ not to V : bắt nạt doạ (ai) làm cho gì

Ex: He said " I will kill you if you dont vị that "-

--> He threatened to lớn kill me if I didnt vì that

6. Câu loại gián tiếp cùng với SUGGEST: Lời đề nghị

Shall we+ V....

Let's+ V...

How/What about+ Ving....

Why dont we + V ..

-->S+ suggested+ Ving= S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn't+ Vđề nghị làm cái gi hoặcd diều gì nên đc làm

Ex: " Why don’t we go out for a walk?” said the boy.

→ The boy suggested going out for a walk

7. Câu gián tiếp với EXCLAIM: Câu cảm thán

How+adj+S+tobe!

What+a/an+adj+DT!

--->S+exclaimed + that+ S+ V(lùi thì) + O

Ex: He said, “What a lovely garden they have!"

--> He exclaimed that they had a lovely garden.

"How dreadful!" (Đáng sợ hãi quá!)

--> He exclaimed that it was dreadful.

8. Câu loại gián tiếp cùng với WISH: ước chúc

S+ wished+ sb+ (a/a) + adj+DT: chúc ai đó đã có được điều gì

Ex: " Have a happy birthday" she said

-> she wished me a happy birthday

9. Câu con gián tiếp với CONGRATULATE: Chúc mừng

S+ congratulated+ sb + a/an+ adj+ DTOr S+ congratulated+ sb+ on+ Ving : chúc mừng ai vì chưng điều gì

Ex: “I’m happy to lớn know that you win the game. Congratulations!”, Jim said lớn Mary.

--> Jim congratulated Mary on winning the game

*

Các kết cấu câu con gián tiếp nâng cao

10. Câu con gián tiếp với WELCOME: chào mừng, xin chào đón

S + welcomed + sb/st + lớn + địa điểm: đón nhận ai đến với ..

Ex: " Welcome to my house , my dear " she said to lớn her friend--> She welcomed her friend khổng lồ her house

11. Câu gián tiếp cùng với ACCUSE : buộc tội ai

S+ accused+ sb+ of (not)+ Ving

Ex: " You stole my xe đạp ". He said

--> He accused me of stealing / having stolen his bike

12. Câu loại gián tiếp với AGREE : đồng ý

S+ agreed+ to V: gật đầu làm gì

Ex: Ann: " Would you wait half an hour.? "Tom: " All right"

=> Tom agreed khổng lồ wait.

13. Câu loại gián tiếp với ADMIT : thừa nhận

S+ admitted+ Ving: bằng lòng đã làm gì

Ex: “I’ve made the wall dirty” said one student

.–> One student admitted making the wall dirty.

14. Câu gián tiếp với DENY: lấp nhận

S+ denied+ Ving: không đồng ý đã làm gì

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”

-> Peter denied stealing the painting.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Thang Thường, Cân Chính Xác 100%

15. Câu loại gián tiếp cùng với REFUSE : tự chối

S+ refused+ to V : phủ nhận làm gì

Ex: Ann: "Would you lend me another £50? "Tom: " No, I won’t lend you any more money" .

=> Tom refused to lớn lend her any more money.

16. Câu con gián tiếp cùng với INSIST: nhất định , nề hà nỉ

S+ insisted+ on+ Ving khăng khăng, năn nỉ nỉ có tác dụng gì.

Ex: Tom said “ Let me pay for myself.

=> Tom insisted on paying.

17. Câu loại gián tiếp cùng với APOLOGISE : xin lỗi

S+ apologized+ to+ sb+ for(not)+ Ving xin lỗi ai vì chưng làm (không làm) gì.

Ex: Ann said lớn her boss: “I’m sorry I’m late”.

=> Ann apologized to lớn her quái nhân for being late.

18. Câu con gián tiếp với DREAM: mơ ước

S+ dreamed of+ Ving luôn mơ về điều gì.

Ex: Daisy said: “I want khổng lồ be a famous singer in the world.”

-> Daisy dreamed of being a famous singer in the world.

19. Câu loại gián tiếp với ENCOURAGE : hễ viên, khích lệ

S+ encouraged + sb + khổng lồ VEx: “Try again” she said.

=> She encouraged me to lớn try again.

20. Câu gián tiếp với PREVENT : phòng chặn

S+ prevented+ sb/st+ from+ Ving phòng ai làm gì ,cái gì xảy ra

Ex: My mother said: "I cant let you use the phone."

--> My mother prevented me from using the phone.

21. Câu con gián tiếp với REPROACH: trách mắng

S+ reproached+ sb+ for+ Ving

Ex: " You should have finished the report by now” John told his secretary.

--> John reproached his secretary for not having finished the report.

22. Câu gián tiếp cùng với BLAME: đổ lỗi

S + blamed sb + For + Ving : đổ lỗi ai có tác dụng gì

Ex: " It was your fault. You didnt tell the truth " She said.

--> She blamed me for not telling the truth.

23. Câu loại gián tiếp với SUSPECT: nghi ngờ

S+ suspected sb of Ving : nghi ngờ ai làm cho gì.

Ex: " I think He stole that oto " My friend said.

--> My friend suspected him of stealing that car.

24. Câu con gián tiếp với OFFER: Gợi ý

Shall I help you...Can I ...-> S+ offered to + V gợi nhắc làm gì cho ai

Ex: " Can I carry the bag for you " He said

--> he offered to lớn carry the bag for me

25. Câu gián tiếp với REGRET: hối hận tiếc

S+ regretted + Ving : hối tiếc đã có tác dụng gì

Ex: " I wish I had visited her" said He

--> He regretted not having visited/ visiting her

26. Câu loại gián tiếp với COMPLAIN: Phàn nàn

S+ complained about + ST: phàn nàn điều gì

Ex: "You are always getting up late" My mother said

--> My mother complained about my getting up late

27. Câu con gián tiếp với REMIND: kể nhở

S + reminded sb + khổng lồ V: cảnh báo ai làm cho gì.

Ex: “Don’t forget to phone me this afternoon,” he said.

→ He reminded me to phone him that afternoon.

28. Câu loại gián tiếp với CRITICISE: Phê bình

S+ Criticized sb + For + Ving: phê bình ai việc gì.

Ex: " You shoudnt have made that mistake " the monster said lớn me ( các bạn lẽ ra không nên gây ra lỗi kia ).

--> The trùm cuối criticized me for having made that mistake.

29. Câu con gián tiếp cùng với THANK: Cảm ơn

S + Thanked SB for ST: cảm ơn ai bởi điều gì.

Ex: "Thank you very for your help" She said to lớn him.

--> She thanked him for his help.

30. Câu con gián tiếp cùng với CALL: gọi

S+ Called SB Something: gọi ai đó là gì.

Ex: “Liar!”

--> He called me a liar.

31. Câu con gián tiếp với những dạng câu ghép (có 2 câu nói trong một dấu ngoặc kép)

Đối với các trường hợp đề xuất dùng liên từ để nối chúng lại; các liên từ hay sử dụng là :Nếu 2 câu là nguyên nhân, kết quả (quan hệ nhân quả) của nhau thì dùng: Because/ So….

“Don’t tell me to do that. I don’t lượt thích it “--> He asked me not lớn tell him to vày that because he did not lượt thích it.

Nếu 2 câu sẽ là câu nói thường xuyên nhau (quan hệ nối tiếp) thì dùng: & added that : Và chế tạo rằng

Ex: “ I miss my mother. I will visit her tomorrow.”

--> She said that she missed her mother & added that she would visit her the next day.

- giả dụ 2 câu khác dạng nhau (không thuộc là câu vạc biểu, câu mệnh lệnh hay câu nghi vấn,...) thì câu đầu vẫn làm bình thường sau kia thêm and và động từ tường thuật riêng rẽ của câu sau.

Ex: “This is my book. Don’t take it away.”

--> She said that was her book & told me not to lớn take it away.

“Tomorrow is my birthday. Vì you remember that?”

--> She said that the next day was her birthday & asked me if I remembered that

Như vậy, acsregistrars.vn đã giúp cho bạn hệ thống lại những kiến thức cần thay được về câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh từ bỏ cơ phiên bản đến nâng cao. Hy vọng, qua nội dung bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ rộng về Reported Speech và luyện tập thật các để thành thạo phương pháp chuyển câu thẳng sang gián tiếp.

Xem thêm: Nên Uống Mật Ong Trước Hay Sau Khi Ăn Sáng, 5 Thời Điểm Vàng Để Uống Mật Ong Tốt Cho Sức Khỏe

Các bạn có thể tham khảo nhiều bài viết hữu ích khác về phương pháp học giờ Anh từ acsregistrars.vn để cùng nâng cao trình độ giờ đồng hồ Anh của chính bản thân mình nhé! Chúc các bạn học tập hiệu quả.