Cho 8.16 gam hỗn hợp x gồm fe feo

     

Cho 8,16 gam hỗn hợp X có Fe, FeO, Fe3O4 với Fe2O3 làm phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng, chiếm được 1,344 lít NO (đktc) cùng dung dịch Z. Hỗn hợp Z hòa tan về tối đa 5,04 gam Fe hiện ra khí NO. Biết trong số phản ứng, NO là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5. Số mol HNO3 đang phản ứng là

Bạn đang xem: mang lại 8.16 gam tất cả hổn hợp x có fe feo fe3o4 với fe2o3

Phương pháp giải

+) Quy hỗn hợp X gồm Fe (x mol) cùng O (y mol) => 56x + 16y = 8,16 (1)

+) Bảo toàn e: 3.nFe = 2.nO + 3.nNO => 3x = 2y + 3.0,06 (2)

+) Bảo toàn e: 2.nFe = 3.nNO + nFe3+ => 0,18 = 3.nHNO3 dư / 4 + 0,12 => HNO3 tất cả trong Z là 0,08 mol

=> HNO3 bội phản ứng thuở đầu = 4.nNO + 2.nO + nHNO3 dư

Lời giải của GV acsregistrars.vn

Quy tất cả hổn hợp X gồm Fe (x mol) với O (y mol)

=> 56x + 16y = 8,16 (1)

Vì dung dịch Z tổ hợp Fe hình thành khí NO => bội phản ứng đầu HNO3 còn dư => thu được muối hạt Fe(III)

Bảo toàn e: 3.nFe = 2.nO + 3.nNO => 3x = 2y + 3.0,06 (2)

Từ (1), (2) => x = 0,12; y = 0,09

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Bảo toàn e: 2.nFe = 3.nNO + nFe3+ => 0,18 = 3.nHNO3 dư / 4 + 0,12 => HNO3 dư 0,08 mol

=> HNO3 phản bội ứng lúc đầu = 4.nNO + 2.nO + nHNO3 dư = 0,5 mol

Đáp án đề nghị chọn là: c
Bạn đang xem: Cho 8.16 gam hỗn hợp x gồm fe feo

*

+ quên tính nO sinh hoạt biểu thức cuối => lựa chọn nhầm A


*Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Lượng Giác 11, Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

*

*Xem thêm: Lý Trí Và Cảm Xúc Và Lý Trí Và Cảm Xúc Là Thế Nào? Thiếu 1 Trong 2 Thì Sao?

*

Nung m gam bột sắt trong oxi nhận được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà chảy hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư bay ra 0,56 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý giá m là:

Vào gắng kỷ XVII những nhà kỹ thuật đã mang được một mẩu fe nguyên hóa học từ các mảnh vỡ của thiên thạch. Sau khi đưa về phòng phân tách do bảo vệ không xuất sắc nên nó bị oxi biến thành m gam hóa học rắn X tất cả Fe và những oxit của nó. Để xác định cân nặng của mẩu sắt thì những nhà kỹ thuật đã đến m gam chất rắn X bên trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được khí NO duy nhất và dung dịch muối hạt Y. Cô cạn hỗn hợp muối Y cân nặng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng sắt nguyên hóa học đó có trọng lượng là:

Cho 11,36 gam hỗn hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản bội ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội phản ứng được m gam muối bột khan. Giá trị m là:

Nung 8,4 gam fe trong không khí, sau bội nghịch ứng chiếm được m gam X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tan m gam hỗn hợp X bởi HNO3 dư, chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cực hiếm m là:

Nung m gam sắt trong không khí, sau một thời hạn ta chiếm được 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X có Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan hết 11,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý hiếm m là:

Hoà tan không còn m gam tất cả hổn hợp X có Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí color nâu tốt nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối bột khan, quý giá m là:

Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam hh X gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần tỷ lệ về khối lượng của oxi trong các thành phần hỗn hợp X và khối lượng muối trong dung dịch Y theo lần lượt là:

Để khử trọn vẹn 3,04 gam hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề nghị 0,05 mol H2. Ngoài ra hoà tan trọn vẹn 3,04 gam hỗn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng thì nhận được thể tích V ml SO2 (đktc). Cực hiếm V(ml) là:

Hỗn hợp X có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cùng với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan hết vào hỗn hợp Y gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Bé dại từ từ hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 phải dùng cùng thể tích khí thoát ra làm việc đktc là:

Nung x mol Fe cùng 0,15 mol Cu trong bầu không khí một thời hạn thu được 63,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn. Hoà tan trọn vẹn hỗn hợp chất rắn trên bởi H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y với 6,72 lít khí SO2 (đktc). Quý hiếm của x mol là

Cho 8,16 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 làm phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, nhận được 1,344 lít NO (đktc) với dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan về tối đa 5,04 gam Fe có mặt khí NO. Biết trong số phản ứng, NO là sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5. Số mol HNO3 đang phản ứng là

Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam bột X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng, dư. Sau bội phản ứng nhận được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch chứa 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là

Cho 52 gam tất cả hổn hợp A bao gồm Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98% (to), bội phản ứng trọn vẹn thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất), hỗn hợp M cất 108 gam 2 muối sunfat và 1,6 gam chất rắn ko tan chỉ bao gồm 1 kim loại. Giá trị của m là

Hoà tan không còn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeS, FeS2 với S bởi HNO3 lạnh dư thu được 9,072 lít khí màu sắc nâu độc nhất vô nhị (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. Phân chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 cho chức năng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 chảy trong hỗn hợp NaOH dư nhận được kết tủa Z, nung Z trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi được a gam hóa học rắn.

Giá trị của m cùng a thứu tự là:

Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên cần 2,52 lít oxi cùng thấy bay ra 1,568 lít (đktc) SO2. Mặt khác mang lại 6,48 gam X công dụng dung dịch HNO3 rét dư thu được V lít khí màu sắc nâu nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch Y. Mang lại dung dịch Y tính năng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của V cùng m theo thứ tự là:

Hỗn hợp X bao gồm Fe3O4, CuO, Al, trong số ấy oxi chiếm 25% khối lượng. Cho 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X (to), sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được dung dịch cất 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý giá của m gần nhất với mức giá trị nào tiếp sau đây ?

Hòa tan không còn a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (lấy dư 10% đối với lượng phải dùng) thu được hỗn hợp X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X nhận được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a và b là