CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHƯƠNG TÂY Ở ĐÔNG NAM Á CÓ NHỮNG ĐIỂM CHUNG NÀO NỔI BẬT

     

Chính sách trực thuộc địa của thực dân phương Tây làm việc Đông phái mạnh Á bao hàm điểm tầm thường nào nổi bật?

Dựa theo lược đồ, trình diễn khái quát quy trình xâm lược các nước Đông nam Á của thực dân phương Tây?

Hãy trình bày những nét to về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông phái nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu nuốm kỉ XX. Taị sao những trào lưu này hầu như thất bại?

Lập niên biểu về cuộc đấu tranh của dân chúng Đông nam giới Á cuối cầm kỉ XIX - đầu núm kỉ XX.

Mĩ tiến hành xâm lược Phi-lip-pin như thế nào?

Nêu nhấn xét của em về tình trạng chung của những nước Đông nam giới Á vào thời gian cuối thế kỉ XIX - đầu vắt kỉ XX.

Vì sao khu vực Đông nam giới Á trở thành đối tượng người tiêu dùng xâm lược của các nước tư bạn dạng phương Tây?


*