Câu Gián Tiếp Lớp 8

     

Reported speech là dạng câu loại gián tiếp được đưa sang tự câu trực tiếp, để truyền đạt lại ý của một bạn nào đó. Dạng câu trực tiếp gián tiếp hay xuất hiện rầm rịt trong những bài tập giờ Anh. Bên cạnh việc nhắc lại những kiến thức lý thuyết, cửa hàng chúng tôi còn mang đến cho chính mình các dạng bài tập câu trực tiếp gián tiếp và đương nhiên lời giải rõ ràng bên phía bên dưới cùng.

Bạn đang xem: Câu gián tiếp lớp 8

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Hiện trên đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại kết thúc tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ xong xuôi tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ chấm dứt tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau tự câu trực tiếp lịch sự câu gián tiếp

1.”I am reading a novel”, phái mạnh said.

➔ nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vị this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye lớn my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter lớn you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Các Loại Sóng Vô Tuyến - Những Kiến Thức Cần Ghi Nhớ

4. “Where is the best place lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vày you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: nên lựa chọn đáp án đúng nhất bên dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ to lớn go to nhật bản the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go to the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go khổng lồ the cinema

B. She had gone lớn the cinema

C. She went khổng lồ the cinema

D. She will go to the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not to use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go khổng lồ the theater the next day.Jun said that nuốm had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not to forget to vị that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye to lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter to lớn him.Oanh asked me where the best place lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone to work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted to know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Top 11 Dung Dịch Làm Hồng Cô Bé Các Chị Em Không Nên Bỏ Qua, 7 Cách Làm Hồng Vùng Kín Tự Nhiên Tại Nhà

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before gửi từ yesterday đề nghị lùi thì sống câu con gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day đề xuất lùi thì sinh hoạt câu loại gián tiếp)Chọn A (told sb khổng lồ V)Chọn B (lùi thì sinh sống câu loại gián tiếp)Chọn B (lùi thì ở câu loại gián tiếp)Chọn B (told sb not to lớn V)

Thực hành về bài tập câu trực tiếp gián tiếp sẽ giúp đỡ các em làm quen với dạng bài xích tập này với làm kiểm soát có công dụng cao hơn. Chúc các em học tốt.