Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021

     

815: ..................................................................................................................................... 

5455: ................................................................................................................................... 

65505: ................................................................................................................................. 

5125085: .............................................................................................................................. 

95005125: ............................................................................................................................ 

545005875: .......................................................................................................................... 

Bài 2: 

a) trong số 987 406

Chữ số chín ở hàng …………… , có giá trị là …………… với thuộc lớp ……………

Chữ số 0 ở hàng …………… , có mức giá trị là …………… và thuộc lớp ……………

Chữ số 6 ở hàng …………… , có mức giá trị là …………… cùng thuộc lớp ……………

b) trong những 637 128, chữ số có mức giá trị lớn nhất là …… , chữ số có mức giá trị bé xíu nhất là ……

Bài 3: Viết số gồm:

a) Tám triệu, nhì mươi lăm nghìn, chín đối chọi vị: ……………………

b) hai mươi sáu triệu, tám trăm nghìn, năm nghìn, bảy đối kháng vị: ……………………

c) Bảy chục triệu, tư triệu, năm chục nghìn, tám nghìn, sáu trăm, một 1-1 vị: ……………………

d) Chín triệu, bảy nghìn, tám trăm, tư chục, hai đối chọi vị: ……………………

e) bốn chục triệu, chín chục nghìn, bảy trăm và năm đối kháng vị: ……………………

Bài 4: Sắp xếp những số:

1389065 ; 987065 ; 10385012 ; 86154 ; 100246 theo trang bị tự tăng dần:

……………………………………………………………………………………………………

98326 ; 201345 ; 2008102 ; 420008 ; 981 ; 2017 theo đồ vật tự sút dần:

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Viết số:

a) cho 7 chữ số: 0 ; 8 ; 2 ; 3 ; 9 ; 5 ; 6.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021

Viết số từ nhiên nhỏ nhắn nhất tự 7 chữ số bên trên : …………………

Viết số tự nhiên lớn tốt nhất từ 7 chữ số trên : …………………

b) Số nhỏ dại nhất tất cả 4 chữ số khác nhau: …………………

c) Số lẻ nhỏ nhất bao gồm 5 chữ số không giống nhau: …………………

d) Số lẻ nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ số khác nhau: …………………

e) Số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 10 : …………………

f) Số nhỏ bé nhất tất cả 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bởi 14 : …………………

g) Số nhỏ bé nhất tất cả 4 chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 15 : …………………

Bài 6: Viết toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số nhưng mà tổng các chữ số của mỗi số bằng 3.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG


Bài 1: Đổi solo vị

2 tấn 385 kilogam = …………… kg

9 tấn 79 kilogam = …………… kg

15 tấn 8 kilogam = …………… kg

6 tấn 8 tạ = …………… kg

15kg 4 dag = …………… dag

24kg 8 hg = …………… dag

23dag 9g = …………… g

8hg 9dag = ……………dag

4kg 25g = …………… g

53 yến 5kg = …………… kg

25kg 7dag = …………… dag

1/4 tấn = …………… kg

45185 kg = ……… tấn ……… kg

9506 kg = ……… tạ ……… kg

865 kg = ……… yến ……… kg

89125 g = ……… kg ……… g

12375 dag = ……… kg ……… dag

25005 g = ……… kg ……… g

6hg 7g = ……………g

600kg = …………… yến

7500dag = …………… kg

19 tạ 9 kilogam = …………… kg

6 tấn 19 yến = …………… kg

1/5kg = …………… dag

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) 3 tấn 280 kilogam + 5 tấn 890 kilogam = ...................................................................................... 

b) 5 tạ 34 kilogam – 3 tạ 56 kilogam = .............................................................................................. 

c) 3 kg 245 g – 2 kilogam 347 g = ............................................................................................ 

d) 3 tấn 4 tạ ´ 3 = ........................................................................................................... 

e) 5 tấn 3 tạ : 2 = ............................................................................................................ 

f) 3 tấn 4 tạ + 5 tấn 6 tạ + 4 tấn 2 tạ = .............................................................................. 

g) 4 tấn 2 tạ + 3 tấn 5 tạ – 5 tấn 9 tạ = .............................................................................. 

h) 34 tấn 3 yến – 16t 7 yến = ..................................................................................... 

i) 5 kg 3 hg + 4 kilogam 4 hg – 3 kg 9 hg = ............................................................................. 

j) 3 kg 2 g ´ 5 : 2 = ........................................................................................................ 

Bài 3: >

9kg 45dag … 945dag

5hg 9g … 590g

7000g … 6kg

3 tạ 9kg … 390kg

3 tấn 9 tạ … 3900kg

15 tấn 8 tạ … 158 tạ

32 tạ 9kg … 3290kg

7hg 9g … 709g

7hg 8dag … 80dag

6kg 8g … 6080g

8300g … 8kg 3hg

3 tấn 9 yến … 3090 kg

3 tạ 9 yến … 309kg

5 tấn 81hg … 5810kg

34kg 8g = 3408g

52 yến 7kg … 527kg

Bài 4: Sắp xếp theo đồ vật tự từ nhỏ tuổi đến lớn:

128 kilogam ; 2345 g ; 23 dag ; 1 tấn ; 17834 hg ; 2345 kilogam ; 6724 yến

……………………………………………………………………………………………………

2456 kg ; 9073564 g ; 567982 dag ; 4 tấn ; 47890 hg ; 234465 kilogam ; 465789 yến

……………………………………………………………………………………………………

ĐO THỜI GIAN

Bài 1: Đổi đơn vị chức năng đo thời gian

180 giây = …………… phút

4 ngày = …………… giờ đồng hồ = …………… phút = …………… giây

1/2 ngày = …………… giờ ; 1/3 ngày = …………… giờ

3 giờ 20 phút = …………… phút = …………… giây

4 giờ 35 phút = …………… phút = …………… giây

2 phút 7 giây = …………… giây ; 1/4 phút = …………… giây

1/5 giờ = …………… phút = …………… giây

5 ngày 13 giờ = …………… tiếng = …………… phút

4 núm kỉ = …………… năm ; 01/05 thế kỉ = …………… năm

1/25 thay kỉ = ……… năm ; 2 cầm cố kỉ rưỡi = ………… năm ; 3 thế kỉ 3 năm = ……… năm

Bài 2: >

1/2 ngày … 10 giờ

10 giây … 1/3 phút

1/3 giờ đồng hồ … 15 phút

4 ngày … 70 giờ

72 tiếng … 3 ngày

1/5 cố gắng kỉ … 25 năm

3 giờ 7 phút … 200 phút

 

Bài 3: Sắp xếp theo trang bị tự từ phệ đến nhỏ:

7484 tiếng ; 299 ngày ; 374788 phút ; 28710000 giây

……………………………………………………………………………………………………

480 giờ đồng hồ ; đôi mươi ngày ; 28805 phút ; 1728240 giây

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: 

Năm

870

982

1001

1426

1790

1990

2000

2018

Thuộc cầm cố kỉ

IX

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Đ/S?

a) cầm kỉ XI ban đầu từ năm 1001 cho đến khi hết năm 1100 …

b) vắt kỉ VI ban đầu từ năm 601 đến hết năm 700 …

c) Năm 1562 thuộc cầm cố kỉ XV …

d) Năm 1812 thuộc gắng kỉ XIX …

e) nuốm kỉ XIII kéo dài từ năm 1201 đến năm 1300 …

ĐO DIỆN TÍCH: dm2, m2

Bài 1: Đổi solo vị:

7m2 = ………… cm2

21m2 = ………… dm2

4m2 132cm2 = ………… cm2

3405dm2 = ………… mét vuông ………… dm2

65 000cm2 = ………… dm2

340 000cm2 = ………… m2

1200dm2 = ………… m2

30 000 cm2 = ………… m2

2m2 780cm2 = ………… cm2

40m2 15dm2 = ………… dm2

12 500 000cm2 = ………… m2

1/5 m2 = ………… cm2

Bài 2: Đ/S?

50m2 = 500dm2 …

5m2 6dm2 = 560dm2 …

70 000dm2 = 700m2 …

26m2 31dm2 = 26031 dm2 …

52 000dm2 = 520m2 …

10m2 7dm2 = 1007dm2 …

18m2 18dm2 = 1818dm2 …

408dm2 = 40m2 8dm2 …

Bài 3: >

41m2 19dm2 … 409dm2

30m2 6dm2 … 3060dm2

5dm2 9cm2 … 509cm2

300m2 6dm2 … 3006dm2

90 000cm2 … 90m2

8012cm2 … 8dm2 12cm2

3940dm2 … 39m2 40dm2

2009cm2 … 21dm2

 

TRUNG BÌNH CỘNG

TBC của 1 dãy số lẻ giải pháp đều bởi số ở chính giữa dãy số đó, hoặc TBC của 2 số đầu cùng cuối dãy. TBC của một dãy số chẵn bí quyết đều bởi TBC của 2 số trung tâm hoặc 2 số đầu và cuối dãy.

Bài 1: Tìm vừa phải cộng của những số sau:

a) 2009 cùng 875 : .............................................................................................................. 

b) 210 ; 916 và 428: ........................................................................................................ 

c) 932 ; 1016 ; 3825 ; 2011: ............................................................................................ 

d) 2 ; 4; 6; … ; 96; 98: .................................................................................................... 

e) 1; 2; 3 ; … ; 2010 ; 2011:............................................................................................. 

f) 0 ; 2; 4 ; … ; 2008 ; 2010 :........................................................................................... 

g) 1 ; 3; 5 ; 7; … ; 2009 ; 2011 :....................................................................................... 

h) 3 ; 7 ; 11 ; … ; 95 ; 99 ; 103: ....................................................................................... 

Bài 2: Trung bình cộng của nhì số là số lớn nhất có 4 chữ số, một trong các hai số là số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số. Search số còn lại.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Trung bình cộng của tía số là 998, số trước tiên là 817, số thứ 2 là 916. Search số sản phẩm 3.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Trung bình cùng của bố số là số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau. Số trước tiên là số bé nhất gồm 4 chữ số khác nhau. Số thiết bị hai là số lớn số 1 có 4 chữ số. Kiếm tìm số sản phẩm công nghệ 3. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Bài 5: Biết tuổi mức độ vừa phải của 30 học sinh trong 1 lớp học tập là 10 tuổi. Nếu tính cả cô giáo nhà nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học viên sẽ là 11 tuổi. Hỏi cô giáo từng nào tuổi?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Có 9 xe xe hơi cùng gia nhập vận chuyển một trong những hàng hóa, trong số ấy có 6 xe cộ đi trước mỗi xe chở 45 tạ và xe đi sau từng xe chở 36 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe chở từng nào tạ hàng?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Tìm 5 số lẻ liên tục biết tổng của chúng bởi 975.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

BIỂU THỨC CÓ CHỨA 2, 3 CHỮ

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức:

m : 5 + n ´ 6, cùng với m = 9785, n = 8

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

a – 3675 : b với a = 5610, b = 5

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

m – n : phường , cùng với m = 97685, n = 128, phường = 4

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

2745 : a + 3648 : b cùng với a = 5, b = 4

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

a – b ´ c, cùng với a = 70402, b = 213, c = 125

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………. 

m ´ n : p , với m = 248, n = 36, phường = 9

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

 

BÀI TOÁN TỔNG – HIỆU

Bài 1: Tìm hai số tất cả tổng bởi 345 với hiệu bằng 45.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng bởi 128 cùng số lớn hơn số bé 68 solo vị.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3: ngôi trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả 1286 học sinh, biết số học viên nam nhiều hơn nữa số học sinh nữ 48 bạn. Tính số học viên nam, số học sinh nữ của trường.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hồng và Hà có tất cả 89 nhỏ tem, ví như Hồng mang đến Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn thế Hà 3 bé tem. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu con tem?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: cho 1 hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 256cm, biết chiều dài hơn nữa chiều rộng 14cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Khi phụ nữ 20 tuổi thì người mẹ 45 tuổi. Tính tuổi 2 bà bầu con hiện nay nay. Biết hiện nay biết toàn bô tuổi của hai chị em con là 41 tuổi.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7: search 3 số chẵn liên tục biết tổng của 3 số sẽ là 738.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 8: Tìm 3 số gồm tổng bằng 571, biết số thứ nhất lớn hơn số đồ vật hai 15 1-1 vị, mà lại lại nhỏ dại hơn số thứ bố 28 đối chọi vị.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

HÌNH HỌC: GÓC NHỌN - TÙ - BẸT, ĐƯỜNG THẰNG song SONG - VUÔNG GÓC

Bài 1: 

*

Góc vuông đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc vuông đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc vuông đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc nhọn đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc nhọn đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc nhọn đỉnh …… cạnh …… , ……

Góc đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc bẹt đỉnh …… cạnh …… , ……

Có …… cặp cạnh tuy nhiên song, chính là …………………………………………………………….

Có …… cặp cạnh vuông góc, đó là ……………………………………………………………

Bài 2: 

*

Đoạn trực tiếp AB tuy vậy song với những đoạn thẳng: 

…………………………………………………………

Có ………… góc vuông.

Đoạn trực tiếp CD vuông góc với các đoạn thẳng:

…………………………………………………………

CỘNG TRỪ NHÂN chia (NHÂN - phân tách CHO SỐ CÓ 2, 3 CHỮ SỐ)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

102348 + 97254

…………………….

…………………….

…………………….

 

716345 – 123256

…………………….

…………………….

…………………….

 

341026 + 102348

…………………….

…………………….

…………………….

 

316012 – 95168

…………………….

…………………….

…………………….

 

127 ´ 32

…………………….

…………………….

Xem thêm: Cách Trồng Lại Lan Hồ Điệp Sau Tết Để Cây Tiếp Tục Ra Hoa, Cách Trồng Lan Hồ Điệp Sau Tết Lại Ra Hoa

…………………….

…………………….

…………………….

 

 

402 ´ 134

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

314 ´ 115

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

1203 x 203

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

69564 : 68

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

105750 : 35

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

37968 : 112

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

138900 : 450

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

4027 ´ 401 ´ 132

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

516 ´ 103 – 26 497

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

750 ´ 235 : 25

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

3168 + 36618 : 102

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

15083 – 3168 : 24

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

10535 : 43 ´ 12

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

Bài 3: Tìm x

x + 86 = 486 + 27

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

357 : (87 : x ) = 119

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

817 – x : 10 = 16

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

1200 : 24 – (17 – x ) = 38

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

274 + 162 : x = 328

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(x + 1) + (x + 3) + (x + 5) = 30

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

x : 213 = 108 (dư 27)

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

102600 : x = 95

……………………………………………

……………………………………………

 

710245 – x = 425321

……………………………………………

……………………………………………

x – 23649 = 105872

……………………………………………

……………………………………………

Bài 4: Tìm một số tự nhiên, hiểu được khi phân chia số đó mang lại số lớn nhất có nhì chữ số khác nhau, ta được yêu đương là số bé dại nhất có 3 chữ số khác biệt và số dư là số to nhất có thể có.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Khi phân tách số tự nhiên và thoải mái a đến 112 thì thấy dư 79. Hỏi khi chia số a mang lại 56 thì thương biến hóa thế nào với số dư là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Khi chia một vài tự nhiên mang lại 24 thì được thương bằng 16 với số dư bằng 19. Hỏi số đó phân tách cho 8 thì được thương với số dư là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Tìm một vài biết rằng rước số đó chia cho 82 thì được thương ngay số dư, bên cạnh đó số dư là số chẵn béo nhất trong số số dư rất có thể có.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1: Tính bằng hai cách

249 ´ (5 + 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

249 ´ (5 + 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

249 ´ (9 – 6)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

249 ´ (9 – 6)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

130 ´ 2 + 130 ´ 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

130 ´ 2 + 130 ´ 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

402 ´ 9 – 402 ´ 7

= ……………………………………………

= ……………………………………………

402 ´ 9 – 402 ´ 7

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(546 + 126 ) : 6

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(546 + 126 ) : 6

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(17048 – 656) : 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(17048 – 656) : 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

118752 : (24 ´ 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

118752 : (24 ´ 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(2750 ´ 250) : 25

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(2750 ´ 250) : 25

= ……………………………………………

= ……………………………………………

Bài 2: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

2 ´ 307 ´ 5

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

728 ´ 452 + 548 ´ 728

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

2475 : 5 + 1225 : 5

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

10269 : 9 – 936 : 9 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

DẤU HIỆU phân chia HẾT 2, 5, 9, 3

Bài 1: Trong những số 123 ; 1890 ; 2010 ; 5768 ; 12846

a) những số phân chia hết cho 2 là: ............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

b) các số chia hết đến 5 là:.............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

c) những số chia hết cho 3 là: ............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

d) những số phân chia hết cho 9 là: ............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

e) những số phân tách hết cho 2 với 5 là: ..................................................................................... 

Do ....................................................................................................................................... 

f) các số chia hết đến 2, 5 và 3 là: .................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

g) những số phân tách hết mang đến 2, 5, 3 cùng 9 là: .............................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

Bài 2: Đ / S ?

a) Số đồng thời phân chia hết mang lại 2 cùng 5 có chữ số tận thuộc là 5 …

b) Số phân tách hết đến 9 thì cũng phân tách hết mang lại 3 …

c) Số phân chia hết cho 3 thì cũng chia hết mang đến 9 …

d) Số chia hết mang lại 2 với 5 thì cũng chia hết đến 10 …

e) Số chia hết cho 10 thì cũng đồng thời chia hết mang đến 2 với 5 …

f) Số phân chia hết mang lại 2 cùng 3 thì cũng chia hết đến 6 …

g) Số phân tách hết cho 6 thì cũng đồng thời chia hết mang lại 2 với 3 … 

Bài 3: Cho bốn chữ số: 0 ; 5 ; 4 ; 9

Hãy lập các số tất cả 3 chữ số khác nhau:

a) phân chia hết đến 2............................................................................................................. 

b) phân chia hết mang lại 3............................................................................................................. 

c) chia hết đến 9............................................................................................................. 

d) phân tách hết mang đến 2 và 5...................................................................................................... 

Bài 4: Tìm những số tất cả 3 chữ số 83a thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại sau:

a) chia hết mang lại 2 ............................................................................................................ 

b) phân tách hết mang lại 5............................................................................................................. 

c) chia hêt cho cả 2 với 5 ................................................................................................. 

d) chia hết mang lại 3............................................................................................................. 

e) Không chia hết đến 2................................................................................................... 

f) chia cho 5 dư 2 .......................................................................................................... 

g) phân tách hết cho 2 và phân chia cho 5 dư 3 ................................................................................ 

h) phân tách hết đến 2 và 3 ..................................................................................................... 

i) chia hết đến 3 cơ mà không phân chia hết cho 9 .................................................................. 

Bài 5: Điền số dư phù hợp vào ô trống:

 35637674645348549460455341142
: 2         
: 3         
: 5         
: 9         

Mở rộng

Nếu tất cả các số hạng trong một tổng, hiệu mà hồ hết chia không còn cho một số trong những a thì tổng, hiệu đó cũng chia hết mang đến a.

Nếu tổng, hiệu của tất cả các số dư của từng số trong tổng hiệu khi phân tách cho a nhưng mà cũng phân chia hết đến a thì tổng, hiệu đó phân tách hết cho a.

Hai số A và B khi chia cho a bao gồm cùng số dư thì hiệu nhị số đó chia hết mang đến a.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Quay Màn Hình Iphone, Cách Quay Video Màn Hình Iphone, Ipad

Trong 1 tích , nếu có một thừa số chia hết mang lại a thì tích đó phân tách hết mang đến a.

Nếu số A phân tách hết mang lại a, số B chia hết mang lại b thì tích (A ´ B) phân tách hết cho tích (a ´ b)

*Bài 6: Không tiến hành phép tính, hãy tìm số dư trong những trường thích hợp sau:

a) (186 + 1999 + 2010 + 3125 ) : 2 dư ........................................................................ 

b) (1959 – 186 + 2011 + 3017) : 2 dư .......................................................................... 

c) (315 + 1980 + 2010) : 5 dư ..................................................................................... 

d) (2010 – 195 + 3018) : 5 dư ..................................................................................... 

e) (180 + 1920 + 2011 + 5000) : 3 dư ......................................................................... 

f) (3186 – 279 + 1980 + 2000) : 3 dư .......................................................................... 

g) (486 + 1900 – 181 + 1986) : 9 dư............................................................................ 

h) (4185 – 207 + 2010 – 903) : 9 dư ............................................................................ 

*Bài 7: Thay a, b bằng những chữ số ưa thích hợp:

a) 324a4b đồng thời chia hết mang đến 2, 3 và 5: ...................................................................... 

b) 632ab đồng thời phân tách hết mang lại 2, 3 cùng 5: ........................................................................ 

c) 33aab đồng thời phân chia hết mang đến 2, 5 với 9: ........................................................................ 

d) 4a69b đồng thời phân tách hết đến 2, 5 và 9: ........................................................................ 

e) 4a69b đồng thời phân chia hết đến 2 cùng 9: ............................................................................ 

f) 17a8b đồng thời chia hết cho 5 cùng 9:............................................................................. 

g) 45a7b chia hết cho cả 2, 3, 5 với 9:

h) 2141a phân tách hết mang đến 6:................................................................................................... 

i) 2a4b chia hết mang đến 2 với 5 còn phân chia cho 3 dư 1: ............................................................... 

j) 2a4b chia hết cho 2 và 5 còn chia cho 9 dư 4: ............................................................... 

k) 2a4b phân chia hết cho 2 với 3 còn phân chia cho 5 dư 1:............................................................... 

l) 8a3b phân chia cho 2, 5 và 9 phần nhiều dư 1: ................................................................................. 

m) 8a3b phân chia hết đến 2 và 9 còn phân tách cho 5 dư 4:............................................................... 

n) 8a3b phân chia hết mang đến 2 còn chia cho 5 cùng 9 cùng dư 3: ...................................................... 

Bài 8: 

a) Số nhỏ dại nhất khác 0 đồng thời phân chia hết mang lại 2, 3 với 5: ................................................ 

b) Số nhỏ nhất khác 1 mà chia cho 2, 3 cùng 5 có cùng số dư là 1: .............................................. 

c) 7653 tất cả chia hết mang lại 9 không? ………… nếu như không chia hết thì dư .................................... 

d) Số nhỏ nhắn nhất bao gồm 4 chữ số giống như nhau phân tách hết cho 2: .............................................................. 

e) Số lớn số 1 có 4 chữ số phân chia hết cho 2: ………… ; mang lại 5: …………

f) Số lớn số 1 có 4 chữ số chia hết đến 2 cùng 5: ........................................................................ 

g) Số bé xíu nhất tất cả 4 chữ số phân tách hết mang đến 5 và 9: .........................................................................