Bài tập tính độ ph

     

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu bài tập phương pháp tính pH được acsregistrars.vn đăng mua trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập tính độ ph

Đây là tài liệu khôn cùng hữu ích, tổng hợp toàn thể lý thuyết, cách thức và bài bác tập trắc nghiệm tính pH. Mong muốn với tư liệu này các em học viên có thêm các tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng để đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra, bài xích thi học tập kì 1 sắp tới tới. Đồng thời góp quý thầy cô gồm thêm nhiều bốn liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời chúng ta theo dõi bài viết dưới đây.


Bài tập cách thức tính pH


A. Cách thức giải & Ví dụ minh họa


a. PH với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tan 3,66 gam hỗn hợp Na, ba vào nước dư thu được 800ml dung dịch A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của hỗn hợp A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của mãng cầu và ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)


Na + H2O → NaOH + 50% H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: phối hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd chiếm được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: cho 15 ml dung dịch HNO3 gồm pH = 2 trung hòa hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 bao gồm pH = a. Quý giá của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà rã m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M chiếm được 0,784 lít khí hiđro với dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 làm phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X


Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối kết hợp công thức tính độ năng lượng điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tung (no)

*

- Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà tung 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu sản xuất dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình năng lượng điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau năng lượng điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau năng lượng điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: hỗn hợp A cất NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:


NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: mang lại dd hh X có HCl 0,01 M với CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và bỏ lỡ sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: mang đến dd hh X bao gồm CH3COOH 0,1M cùng CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ lỡ sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Việc về pha loãng, xáo trộn dung dịch các chất năng lượng điện ly để giành được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường của dung dịch dựa vào pH ⇒ xem xét mol axit tuyệt bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà việc yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khoản thời gian trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích cân nhau thu được dung dịch A. Mang 300 ml dung dịch A công dụng với dung dịch B có NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng để sau khi phản ứng hoàn thành thu được dung dịch bao gồm pH = 1. Coi Ba(OH)2 cùng H2SO4 phân li hoàn toàn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 dung dịch axit có thể tích cân nhau ta thu được nồng độ bắt đầu của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Vào 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-


0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của hỗn hợp B phải dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản bội ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH =1 tất cả HCl cùng HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a(mol/l) chiếm được 200 ml dung dịch A tất cả pH = 12.

a. Tính a

b. Trộn loãng dung dịch A bao nhiêu lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau làm phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính phần trăm thể tích khi dung dịch HCl bao gồm pH = 1 với dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để làm pha trộn thành dung dịch tất cả pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang đến 100 ml dd hh tất cả Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh bao gồm H2SO40,0375M và HCl 0,0125M chiếm được dd gồm pH = 2 . Quý giá V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường xung quanh axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh gồm H2SO4 0,1M và HCl 0,15M cùng với V ml dd hh bao gồm NaOH 0,3M với Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X gồm pH = 12. Quý hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 12 → môi trường bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu nào sai khi nói tới pH với pOH của dung dịch ?

A. pH = lg

B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M với H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH nhằm pha chế 250ml dd có pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml dung dịch NaOH bao gồm pH = 12 bắt buộc để trung hoà 10ml dung dịch HCl bao gồm pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch tất cả HCl 0,1M với H2SO4 0,15M cùng với 300 ml dung dịch Ba(OH)2nồng độ aM, chiếm được m gam kết tủa cùng 500 ml dung dịch gồm pH = 1. Quý giá của a với m theo lần lượt là

A.0,15 với 2,330

B. 0,10 cùng 6,990.

C.0,10 và 4,660

D. 0.05 với 3,495

Bài 8: mang lại 300 ml dung dịch đựng H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M cùng HCl 0,3M chức năng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M và KOH 0,29M nhận được dung dịch có pH = 2. Quý giá của V là


A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: bố dung dịch axit sau tất cả cùng độ đậm đặc mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Quý hiếm pH của bọn chúng tăng theo đồ vật tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: dung dịch CH3COOH 0,1M bao gồm pH = a cùng dung dịch HCl 0,1M gồm pH = b. Tuyên bố đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: đến dd hh X bao gồm HF 0,09M và KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua mất sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: lúc pha loãng hỗn hợp axit HCl có pH = a ta thu được dung dịch bắt đầu có

A.pH > a

B.

Xem thêm: Cách Ướp Cá Sapa Nướng Giấy Bạc Đánh Thức Vị Giác, Cách Làm Cá Saba Nướng Giấy Bạc Đánh Thức Vị Giác

pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 gồm pH = 3 với V2 lit dung dịch NaOH gồm pH = 12 và để được dung dịch tất cả pH = 11, thì phần trăm V1: V2 có giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn trăng tròn ml dd KOH 0,35M cùng với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd bao gồm pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: mang lại 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M thu được 200ml dd gồm pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd hỗn hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400ml dd láo hợp bao gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M nhận được dd có pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: mang lại m gam tất cả hổn hợp Mg cùng Al vào 250ml dd X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 5,32 lit H2 (đktc) cùng dd Y có pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: xáo trộn 2 dd hoàn toàn có thể tích bằng nhau của dd HCl 0,2M với dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd nhận được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn hai thể tích dd HCl 0,1M với luôn tiện tích dd tất cả NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M chiếm được dd Z tất cả pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l thu được 500 ml dd tất cả pH=2. Quý hiếm của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l nhận được 500 ml dd có pH=12. Quý hiếm của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M với 400ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l nhận được m gam kết tủa với dd còn lại có pH=12. Quý giá của m cùng a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l chiếm được 500ml dd bao gồm pH=x. Cô cạn dd sau bội phản ứng thu được 1,9875 gam hóa học rắn. Quý hiếm của a và x thứu tự là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl độ đậm đặc a mol/l với 250 ml dd lếu hợp tất cả NaOH 0,5M với Ba(OH)2 0,1M chiếm được dd tất cả pH=12. Quý hiếm của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd láo lếu hợp bao gồm HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd NaOH mật độ b mol/l được 500 ml dd tất cả pH=12. Quý hiếm của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd gồm pH=1 gồm HCl cùng HNO3 với 100ml dd NaOH độ đậm đặc a mol /l nhận được 200ml dd tất cả pH=12. Quý giá của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd láo lếu hợp có HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 mật độ x mol/l nhận được m gam kết tủa với 500 ml dd tất cả pH=12 . Quý giá của m và x khớp ứng là


A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd bao gồm HCl 0,1M cùng H2SO4 0,05 M với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa với 500 ml dd bao gồm pH=13. Quý hiếm của a cùng m khớp ứng là

A. 0,15 cùng 2,33.

B. 0,3 với 10,485.

C. 0,15 và 10,485.

D. 0,3 với 2,33.

Câu 32: tất cả 10 ml hỗn hợp HCl pH = 3. Sản xuất đó x ml nước đựng và khuấy đầy đủ thì thu được dung dịch bao gồm pH = 4. Cực hiếm của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: cho dd NaOH có pH = 12. Để thu được dd NaOH gồm pH = 11 bắt buộc pha loãng dd NaOH lúc đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. Trăng tròn lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: hỗn hợp NaOH tất cả pH=11. Để thu được dd NaOH tất cả pH=9 đề nghị pha loãng dd NaOH lúc đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. đôi mươi lần.

D. 100 lần.

C. Bài bác tập trường đoản cú luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M cùng với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc)

Câu 3: hòa tan 2,4 g Mg vào 150 ml dung dịch HCl 2M. Hỗn hợp thu được có pH bởi bao nhiêu?

Câu 4: mang đến 100 ml dd H2SO4 có pH = 2 công dụng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau bội nghịch ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 5: lấy 200ml dd H2SO4 có p H = 1 , rồi chế tạo đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M phải cho vào 200ml dd NaOH 0,2M nhằm thu được dung dịch có pH = 2.

Câu 7: hỗn hợp Ba(OH)2 có p. H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl có pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A với B ?( coi Ba(OH)2 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M chiếm được dd Z có pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích thân dd X với dd Y? ( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X gồm 2 axit HCl và HNO3 gồm pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M nên cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch bao gồm pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH có pH = 12 với 100ml dd H2SO4 nhận được dd tất cả pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: đến 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd đựng đồng thời NaOH 0,1 M cùng Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 bao gồm nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa và 500 ml dd tất cả pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X đựng đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y đựng đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của các dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của các dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của những dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của những dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của những dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của các dung dịch muối bột : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của các dung dịch muối hạt : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của những dung dịch muối hạt : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong hỗn hợp chỉ sống thọ phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml dung dịch NH3 8,0.10-3 M cùng với 15,00ml dung dịch HCl 1,046,10-3M . Tính pH của dung dịch thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của dung dịch A bao gồm HF 0,1M và NaF 0,1M

Tính pH của 1lít hỗn hợp A trên trong 2 trường hợp :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có phường H = 13 (dd A). Dung dịch HCl có pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A cùng với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M cùng với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z tất cả pH = 2.Tính tỉ trọng về thể tích thân dd X với dd Y? ( coi H2SO4 điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng làm trung hòa 10 ml dd X có 2 axit HCl và HNO3 tất cả pH = 2 ?


Câu 28: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M phải cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M để thu được dung dịch tất cả pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH bao gồm pH = 12 cùng với 100ml dd H2SO4 chiếm được dd bao gồm pH = 2. Tính cm của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd chứa đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M cùng với 200 ml dd H2SO4 bao gồm nồng độ x mol/l nhận được m g keert tủa và 500 ml dd bao gồm pH = 2. Hãy tính m cùng x?(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).

Xem thêm: Top 10 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2021: V (Bts) Dẫn Đầu

Câu 32: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M và NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).