Bài tập tiếng anh lớp 9 unit 9 natural disasters có đáp án

     

A. Phonetics & Speaking

Bài 1. Find the word which has different sound in the part underlined

Question 1:A. Needed B. WashedC. WorkedD. Stopped

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phân phát âm là /t/. Đáp án A phạt âm là /id/

Question 2:A. AttentionB. Question C. Population D. Education

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /tʃ/

Question 3:A. PassedB. Watched C. Learned D. Washed

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /t/. Đáp án C phát âm là /d/

Question 4:A. Proud B. Noun C. Found D. Would

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /u:/

Bài 2. Find the word which has different găng tay pattern from the others.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 9 unit 9 natural disasters có đáp án

Question 5:A. Biogas B. Renewable C. Plentiful D. Relative

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 6:A. Excellent B. Amount C. Alternative D. Increase

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 7:A. Reduce B. Hardship C. People D. Money

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 8:A. Decorate B. Delicious C. Decisive D. Construction

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 9:A. Depend B. Agree C. Teacher D. Enjoy

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 10:A. Happen B. Enjoy C. Embroider D. Attend

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 11:A. Answer B. Suggest C. Picture D. Visit

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 12:A. Student B. Receive C. Explore D. Destroy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 13:A. Alone B. Advise C. Affect D. Singer

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 14:A. Panel B. Every C. Convenience D. Power

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

B. Vocabulary & Grammar

Bài 1. Choose the best answer.

Question 1:Mai and Hung were ill, so …went lớn school today.

A. Neither them B. Either one of them

C. Both of them D. Neither of them

Đáp án: D

Neither of: cả hai đều không

Dịch: Mai và Hùng bị bé nên lúc này cả 2 ko đi học.

Question 2:They are looking for those employees with a high cấp độ of ............. In English.

A. Expansion B. Settlement C. Proficiency

Đáp án: C

Dịch: Họ đang tìm kiếm những nhân viên có chuyên môn tiếng Anh cao.

Question 3:We tried lớn ..................... His novel into different languages.

A. Translate B. Simplify C. Look up

Đáp án: A

Translate into: dịch sang trọng …..

Dịch: shop chúng tôi đã nỗ lực dịch tiểu thuyết của anh ấy ấy sang các ngôn ngữ không giống nhau.

Question 4:It can be difficult for some parents lớn understand the teenage .....................

A. Dialect B. Intonation C. Slang

Đáp án: C

Dịch: một trong những phụ huynh rất có thể khó gọi được giờ lóng tuổi thiếu hụt niên.

Question 5:He seems ..................... Happy with his new life in New York.

A. Reason B. Reasonable C. Reasonably

Đáp án: C

Vị trí trống phải trạng từ

Dịch: Anh ấy có vẻ như hạnh phúc một cách phù hợp với cuộc sống thường ngày mới nghỉ ngơi New York.

Question 6:Did she gain ..................... To lớn the university she chose?

A. Status B. Admission C. Settlement

Đáp án: B

A. Triệu chứng B. Nhập học tập C. Giải quyết

Dịch: Cô ấy đã được nhận vào trường đh mà cô ấy chọn chưa?

Question 7:This bird has several ..................... Which distinguish it from the others.

A. Characteristics B. Derivatives C. Expansion

Đáp án: A

A. điểm lưu ý B. Dẫn xuất C. Mở rộng

Dịch: loài chim này còn có một số điểm lưu ý phân biệt nó cùng với những nhỏ khác.

Question 8:When did you pick ..................... Those English words?

A. From B. Up C. By

Đáp án: B

Dịch: chúng ta đã bắt gặp những từ tiếng Anh đó bao giờ thế?

Question 9:She can just about ..................... By heart in Spanish.

A. Take B. Learn C. Get

Đáp án: B

Learn by heart (ph.v) học tập thuộc lòng

Dịch: Cô ấy chỉ rất có thể học ở trong lòng bằng tiếng Tây Ban Nha.

Question 10:Learning how to look new words .............. In the dictionary is really important.

A. Up B. At C. From

Đáp án: A

Look up (ph.v) tra tự điển

Dịch: Học cách tìm từ new trong từ bỏ điển là vô cùng quan trọng

Bài 2. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

Question 1:My sisterenjoysreadaboutwild animalsandnaturalmysteries

A B C D

Đáp án: B

Enjoy + Ving (thích làm cho gì). Sửa lại: enjoying

Dịch: Chị tôi ưa thích đọc về động vật hoang dã và đa số điều thần bí tự nhiên

Question 2:Mr. Thach>who singEnglishsongsvery wellismy teacher of English.

A B C D

Đáp án: B

Chủ ngữ số ít đề xuất động từ nên chia. Sửa lại: who sings

Dịch: Thầy Thạch người hát rất thú vị các bài hát giờ đồng hồ Anh là giáo viên tiếng Anh của tôi

Question 3:My brotherenjoysto gotothe parkon Summerevenings.

Xem thêm: Tổng Hợp 10+ Cách Cho Laptop Chạy Nhanh Hơn, Cách Giúp Laptop Chạy Nhanh Hơn

A B C D

Đáp án: B

Sửa: going

Dịch: Anh tôi ưng ý đi công viên vào những buổi về tối mùa hè.

Question 4:Namwisheshecan speakEnglishfluently.

A B C D

Đáp án: C

Sửa lại: could speak

Dịch: Nam mong mình nói cách khác tiếng Anh trôi chảy

Question 5:Whenhecame, Iwatcheda footballmatch on TV.

A B C D

Đáp án: B

Một hành vi đang xẩy ra thì hành vi khác xen vào. Sửa lại: was watching

Dịch: lúc anh ấy đến, tôi sẽ xem một trận bóng đá trên TV.

C. Reading

Bài 1. Read the text và decide T (true)/ F (false) for each statement.

HOW khổng lồ IMPROVE ENGLISH COMMUNICATION SKILLS

Find native English speakers

In certain areas it’s the hardest thing to do, but it’s the best use of your time. Talking to actual native speakers is the most effective way khổng lồ improve your English skills, speaking or otherwise. So whether you have lớn Skype them, hotline them, or beg them to speak to you, bởi so. Your progress will be faster this way than any other.

Listen lớn the music of English

No, not English music, the music of English - its lilt, its prosody, the sing-songy-ness of it. The intonation. Even if you speak perfect English technically, if you speak it like a robot you’re not speaking it the way it’s meant to be spoken.

Slow down

Above all, if you want to lớn be understood, slow down. The more clearly you speak, the better chance your listener has of understanding you. It’s tempting lớn get nervous và want lớn speed up to lớn get it all over with, but you can’t do that! Clarity is key - for some native English speakers, too!

Record yourself

Though we hear ourselves all the time, we really don’t know quite what we sound like. So record yourself! What are the weak & strong points you hear in your speech? and then you can concentrate on what you need lớn work on.

Speak English at home

This is the biggest, easiest mistake to make. You go about your day, you’re on the job working partly in English, you go lớn your English class, & then you go home and revert back khổng lồ your native tongue. While you may be making slow improvements, you’ll never get past that dreaded lingual plateau. Make a point khổng lồ speak it at home, too. Have only English at the dinner table. Stick khổng lồ English TV at home. Make it as 24/7 as possible.

Question 1:Talking to lớn actual native speakers is the least effective way to improve your English skills

A. True B. False

Đáp án: B

Thông tin: Talking khổng lồ actual native speakers is the most effective way lớn improve your English skills, speaking or otherwise.

Dịch: rỉ tai với người bản ngữ thực tiễn là cách hiệu quả nhất để cải thiện kỹ năng giờ Anh của bạn, nói tuyệt nói bí quyết khác.

Question 2:Listening lớn the music of English means Listening to English music.

A. True B. False

Đáp án: B

Thông tin: No, not English music, the music of English - its lilt, its prosody, the sing-songy-ness of it.

Dịch: Không, không phải âm nhạc tiếng Anh, music của tiếng Anh - âm thanh của nó, sự an khang của nó, sự solo điệu của nó.

Question 3:The more clearly you speak the better chance your listener has of understanding you.

A. True B. False

Đáp án: A

Thông tin: The more clearly you speak, the better chance your listener has of understanding you.

Dịch: các bạn càng phân tích ràng, cơ hội người nghe của chúng ta hiểu bạn càng nhiều.

Question 4:Recording yourself is a good way to discover your weak và strong points

A. True B. False

Đáp án: A

Thông tin: What are the weak & strong points you hear in your speech? & then you can concentrate on what you need to lớn work on.

Dịch: Những điểm yếu kém và mạnh khỏe bạn nghe thấy trong bài phát biểu của khách hàng là gì? cùng sau đó chúng ta cũng có thể tập trung vào mọi gì bạn cần để làm việc.

Question 5:Speaking English as much as possible is very good for improving English communication skills.

A. True B. False

Đáp án: A

Thông tin: Stick khổng lồ English TV at home. Make it as 24/7 as possible.

Dịch: dính vào TV giờ Anh sinh hoạt nhà. Khiến cho nó càng 24/7 càng tốt.

Bài 2. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

Language is (1)…… people (2)……… with one another. It is a terrific tool. Language is spoken, but it is also (3)……. Down. Sign language used by many people who are (4)…….is the communication with gestures. We vì (5)…….. Our communication (6)……..speaking.

English is (7)…………international language in the world, but it is not the world’s most (8)…… spoken language. There are more than 1.2 billion people (9)……..Chinese. Arabic is second, và then Hindi, with English in the fourth place. (10)………. Languages in the đứng đầu ten are Spanish, Bengali, Portuguese, Russian, Japanese, & German.

Question 1:A.how B.why C.what D.when

Đáp án: A

Ngôn ngữ là cách người ta giao tiếp với nhau.

Question 2:A.communicate B.instruct C.introduce D.mention

Đáp án: A

Communicate with (ph.v) tiếp xúc với ….

Question 3:A.compiled B.composed C.written D.made

Đáp án: C

Write down (ph.v) viết xuống

Question 4:A.blind B.deaf C.dead D.alive

Đáp án: B

Dịch: ngôn từ ký hiệu được sử dụng bởi nhiều người bị điếc là tiếp xúc bằng cử chỉ.

Question 5:A.most B.mostly C.most of D.mostly of

Đáp án: A

Most + N (đa số)

Question 6:A.on B.of C.about D.by

Đáp án: D

Dịch: công ty chúng tôi làm phần nhiều các giao tiếp của chúng tôi bằng cách nói.

Question 7:A.most B.the most C.the mostly D.the more

Đáp án: B

So sánh hơn độc nhất với tính trường đoản cú dài

Question 8:A.widened B.width C.wide D.widely

Đáp án: D

Vị trí trống đề xuất trạng từ

Question 9:A.speak B.speaks C.speaking D.are spoken

Đáp án: A

Thì bây giờ dơn diễn đạt sự thật

Question 10:A.Another B.One another C.Other D.Others

Đáp án: C

Other + N (số nhiều)

Dịch: những ngôn ngữ khác trong top 10 là tiếng Tây Ban Nha, giờ Bengal, tiếng người thương Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Nhật và tiếng Đức.

Xem thêm: Hình Ảnh Chiếc Xe Đạp Tuổi Thơ, Hình Ảnh Xe Đạp Đẹp Và Thân Quen Trong Cuộc Sống

D. Writing

..............................................................................