Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 9

     
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập tu dưỡng Tiếng anh lớp 3 - Unit 9: What colour is it?", để cài đặt tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên


Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 9


A. Lesson 1: Asking & answering questions about school thingsI. đánh giá the way khổng lồ ask question about school things.1. Vocabulary.- pen; ______________ - pencil case = _____________ - pencil: ____________ - pencil sharpener: __________ - desk: _____________ - notebook : _______________- book : ____________ - school bag: _______________2. Grammara, What ______ this? – It _____ pencil case.b, What ______ these? – They ____ my notebooks.c. What ______ that? – It _____ my new school bag.d, What ______ those? – Oh, ______ are my pencil cases II. Learn the new lesson.1. Grammar - câu hỏi : Is + this/ that +a/ an+ school thing VD: Is that a school bag? Are + these / those + school things VD: Are those your rulers - Câu vấn đáp : Yes, it + is No, it is+ not( isn’t) VD: Yes, it is/ No it isn’tIII. Practice exercises1. Look and write the answera, Is this a desk? _________________ b, Is that a ruler? ________________c, Is that your eraser? ___________ d, Is this your book? ______________e, Are those your pens? _______________ f, Are these your notebooks? _________ ba2. Listen và ticka. That is a pencil case This is a pencil case bab. This is a pen These are pens bac. Are those your books Are these your books 3. Listen and choose a, A book Books A notebook Notebooksb, An eraser Erasers A desk Deskc, A pencil A pencil case Pencils Rulers d, These are my bags Those are my bags yes, they aree, Are these new? Those are new yes, they are4.

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1992 Hợp Màu Gì Và Kỵ Màu Nào Nhất? Tuổi Nhâm Thân 1992 Hợp Màu Gì Năm 2022Xem thêm: Top 5+ Bếp Nướng Không Khói Loại Nào Tốt ? Top 12 Bếp Nướng Không Khói Tốt Nhất

Complete these sentencesa, What is ________? – It ______ my pencilb, Is this _____ pencil? – Yes, _____ isc, These ______ my __________. _______ are used lớn sharpen my pencil.d, That ______ my school ______. I carry it on my back khổng lồ go to lớn school.e, _______ those your pens? – yes, _______ are.5. Change these nouns & sentences below into plural.a, pencil =>__________ b, desk => __________ c, table => ___________d, bag => __________ e, case => __________ f, watch => __________g, dog => ___________ h, táo bị cắn dở => _________ i, ruler => __________k, This is my pencil box __________________________l. That is a pen __________________________m, This is my rubber __________________________6. Traslate into Vietnamesea, Cậu ấy là bạn của tôi. ________________________________________.b, bọn chúng là hộp bút new của tôi. _________________________________________.c, Kia gồm phải những chiếc gọt cây viết không? ______________________________________?d, Nó là cái cây viết máy. _________________________________________.e, Nó đẹp mắt và bắt đầu nữa. __________________________________________.7. Re – arrange these sentences.a, are / they / new. ______________________________________b, it / No / isn’t.// is/ table / a / It _______________________________________c, they/ beautiful/ are? ________________________________________d, pencil/ those/ cases / are _________________________________________e, is / this / school/ bag. _________________________________________IV. Homework1. Change these words và sentences into plurala, Who are you? => _______________________ b, What is this ? _____________________c, Is this a pencil => ______________________ d, Yes, it is _____________________ e, No, it isn’t => ______________________ f, It is new ______________________