BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI GẦN CÓ ĐÁP ÁN

     

Thì sau này gần cùng thì tương lai đối kháng có gì giống và khác nhau? trên sao bọn họ dễ bị lầm lẫn khi sử dụng thì sau này gần? cùng acsregistrars.vn đáp án những thắc mắc trên cùng với phần kỹ năng và kiến thức trọng trung ương qua 100 câu bài tập thì sau này gần ngay mặt dưới.

Tóm tắt ngữ pháp thì sau này gần

Định nghĩa: Thì sau này gần sử dụng để biểu đạt một kế hoạch, dự định cụ thể có giám sát trong tương lai ko xa. Tuy nhiên, các hành vi trong thì tương lai gần đều phải có kế hoạch, tất cả mục đích, có ý định cụ thể.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

Công thức:


Cấu trúc

Ví dụ

Khẳng định

S + is/ am/ are + going khổng lồ + V(nguyên thể)

She is going khổng lồ buy a new house next month because she has had enough money. (Cô ấy sẽ mua một ngôi nhà mới vào tháng tới vày cô ấy đã gồm đủ tiền.)

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going khổng lồ + V(nguyên thể)

I am not going to have my hair cut tomorrow because it"s too not long. (Tôi sẽ không còn cắt tóc vào trong ngày mai vày nó không thật dài.)

Nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to lớn + V(nguyên thể)?

Are you going to lớn camp this weekend? (Cuối tuần này chúng ta có đi cắm trại không?)


Cách dùng:

Thì tương lai cần dùng để diễn đạt một dự định, chiến lược trong tương lai.

Ví dụ: He is going lớn get married this year.

(Anh ta dự định sẽ kết hôn trong năm nay.)

Thì tương lai bắt buộc dùng để miêu tả một dự kiến có căn cứ, có bằng chứng cụ thể.

Ví dụ: Look at those dark clouds! It is going lớn rain.

(Hãy nhìn phần nhiều đám mây cơ kìa! Trời sắp đến mưa đấy.)

Dấu hiệu dấn biết: Để thừa nhận biết lúc nào dùng thì sau này gần, ta cần dựa vào ngữ cảnh cùng bằng chứng ở hiện tại thông qua các trạng từ bỏ chỉ thời gian trong tương lai.

in + thời gian: vào … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

tomorrow: ngày mai

Next day: ngày hôm tới

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Phân biệt tương lai solo và tương lai ngay gần khi làm bài xích tập


Thì sau này đơn

Thì tương lai gần

Về cấu tạo câu

Will + V

Be going to + V

Về phương pháp dùng

Dùng khi quyết định đưa ra tại thời điểm nói

Một lời dự kiến dựa trên quan liêu điểm.

Một vấn đề có thật trong tương lai.

Dùng để hứa, yêu thương cầu, không đồng ý hay đề nghị.

Dùng khi ra quyết định được giới thiệu trước thời điểm nói.

Một lời dự kiến dựa trên mọi thứ ta có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời điểm nói.

Dấu hiệu thừa nhận biết

I think/ guess

I am afraid sure

Perhaps

in + thời gian

tomorrow

the next day

next week/ month/ year

Ví dụ

The weather will be cold. (Thời tiết se se lạnh.)

The sun is shining. It isn’t going to lớn rain. (Mặt trời đang tỏa sáng. Trời sẽ không mưa.)


Bài tập thì tương lai ngay gần (Full Level)

Cùng acsregistrars.vn thử sức với một trong những bài tập thì tương lai ngay sát từ cơ phiên bản đến cải thiện dưới đây:

Tương lai gần: bài bác tập cơ bản

Tổng hợp bài xích tập cơ phiên bản giúp chúng ta làm quen và thành thành thạo ngữ pháp thì sau này gần nhanh nhất.

Bài tập 1: phân tách động từ thích hợp vào câu

I (fly) _______ by plane tomorrow.

Hi, what time ( the train/pull out) _______ this evening?

( you/travel) _______________________ khổng lồ Paris tomorrow?

I __________ khổng lồ the cinema tonight.

They always (have) __________________ breakfast at 07.30

We (go) _______________ out this weekend.

What time (they/star) ____________________ work?

The library (open) ____________ at 8.30 and (close) _________ at 7.30.

The parents (have) _______________ a meeting on Saturday.

Bài tập 2: Nối mỗi bức tranh vào câu tương ứng

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

I am going khổng lồ wash my hands

It is going lớn go to lớn the cinema

It is going khổng lồ rain

She is going khổng lồ get up

The girl is going to lớn read a book

The rabbit is going to eat a carrot

They are going to lớn play football

We are going to listen lớn music

You are going to lớn go khổng lồ bed

Your dog is going khổng lồ jump

Bài tập 3: Điền từ phù hợp vào địa điểm trống

He ______ buy a car.

It _______ eat the green grass.

We _______ go out for a walk.

It _______ rain.

You _______ ride a horse.

They _______ swim.

You _______ go to lớn school.

She _______ watch television.

I _______ write a note.

She _______ get married.

Bài tập 4: Đặt câu khẳng định, phủ định, nghi ngờ theo từ gợi nhắc sau

He / buy a car. (no full stop is required)

They / paint the house.

We / go to bed.

It / rain

She / have a bath.

You / play the piano.

Bài tập 5: hoàn thành câu theo từ gợi ý

Where / we / eat tonight.

What / he / do tomorrow.

What / I / eat for lunch.

What time / you / phone me.

When / you / give me a present.

How much longer / it / take.

Where / Paul / sleep .

Why / people / go there.

How much wine / they / drink.

Bài tập 6: chia động từ tương thích để hoàn thành xong câu

________ it with you. (we / not / discuss)

________ a new car? (they / buy)

________ Jim to my wedding. (I / invite)

________ for her rude behavior. (she / not / apologize)

________ a bus lớn the city center. (he / catch)

________ a driving license? (you / get)

________ hot in August. (it / be)

________ his mind. (he / not / change)

________ him the truth? (she / tell)

________ here for long. (I / not / stay)

________ our house. (we / decorate)

________ her essay on Monday. (she / finish)

________ this movie with us? (they / watch)

________ our trip. (we / not / cancel)

________ us at the airport. (he / meet)

Bài tập trắc nghiệm cơ bản

Bài tập 1: Chọn đáp án đúng

1. Masako: Joe borrowed your car.

Chris: WHAT? __________ him. I need it!

a. I"m killing b. I"ll kill c. I kill

2. Masako: Are you free for lunch tomorrow?

Chris: Sorry! __________ tennis with Yong Soo.

a. I"ll play b. I play c. I"m playing

3. Masako: Have you decided what to vì about your broken washing machine?

Chris: Yes. __________ tomorrow.

a. I"m going lớn have it fixed b. I"ll have it fixed c. I have it fixed

4. Masako: Have you ever been khổng lồ Paris?

Chris: No, but __________ next year with my parents.

a. I"m going b. I go c. I"ll go

5. Masako: What time does the History class start tomorrow?

Chris: __________ at two-thirty.

a. It will start b. It starts c. It is going to lớn start

6. Masako: What time should we go khổng lồ the airport?

Chris: The plane __________ in half an hour. I think we should leave now.

a. Lands b. Will land

7. Masako: There"s no milk in the fridge.

Chris: Really? __________ some tomorrow.

a. I"m getting b. I"m going lớn get c. I"ll get

8. Masako: It"s starting to lớn rain.

Chris: Don"t worry. __________ you my umbrella.

a. I lend b. I"m lending c. I"ll lend

9. Masako: How many books did you buy?

Chris: I don"t know. __________ them.

a. I"m going lớn count b. I"ll count c. I count

10. Masako: Has Sue made up her mind about university yet?

Chris: Yes — I spoke khổng lồ her last night. __________ to Calgary.

a. She will go b. She goes c. She"s going to lớn go

Bài tập 2:

1. ______ work?

a. Are I going to lớn b. Am I going khổng lồ

c. Is I going to

2. ______ write?

a. Are you going to lớn b. Am you going to lớn

c. Is you going to

3. ______ drink?

a. Is he going to lớn b. Are he going khổng lồ

c. Am he going to

4. ______ be a nurse?

a. Is she going lớn b. Am she going to

c. Are she going to

5. ______ eat an apple?

a. Are it going to lớn b. Is it going to

c. Am it going to

6. ______ come?

a. Am you going to lớn b. Is you going to

c. Are you going to

7. ______ cook?

a. Is they going lớn b. Am they going to

c. Are they going to

8.______ go out?

a. Is your sister going to b. Am your sister going to

c. Are your sister going to

9. ______ jump

a. Is the dolphins going to b. Are the dolphins going to

c. Am the dolphins going to

Bài tập 3:

1.

*

a. He are going to lớn buy a car.

b. He am going khổng lồ buy a car.

c. He is going lớn buy a car.

2.

*

a. I are going to lớn cook a meal.

b. I am going lớn cook a meal.

c. I is going lớn cook a meal.

3.

*

a. We is going to lớn have a drink.

b. We am going khổng lồ have a drink.

c. We are going to have a drink.

4.

*

a. It are going khổng lồ eat the green grass.

b. It is going lớn eat the green grass.

c. It am going to lớn eat the green grass.

5.

*

a. They are going to get dressed.

b. They am going to get dressed.

c. They is going to get dressed.

6.

*

a. We are going to go out for a walk.

b. We is going to lớn go out for a walk.

c. We am going to go out for a walk.

7.

*

a. They are going to play.

b. They is going to play.

c. They am going khổng lồ play.

8.

*

a. It am going to rain.

b. It is going lớn rain.

c. It are going lớn rain.

9.

*

a. You am going lớn ride a horse.

Xem thêm:

b. You are going to ride a horse.

c. You is going lớn ride a horse.

10.

*

a. They is going lớn swim.

b. They are going khổng lồ swim.

c. They am going lớn swim.

11.

*

a. You is going to go khổng lồ school.

b. You are going khổng lồ go khổng lồ school.

c. You am going to go lớn school.

12.

*

a. She is going to watch television.

b. She are going lớn watch television.

c. She am going to lớn watch television.

13.

*

a. I is going to lớn write a note.

b. I are going lớn write a note.

c. I am going lớn write a note.

14.

*

a. He am going khổng lồ get married.

b. He is going to lớn get married.

c. He are going khổng lồ get married.

Tương lai gần: bài bác tập nâng cao

Bài tập 1: Viết lại câu làm sao cho đúng

1. What are your New Years’ resolutions? (you | work more)

………………………………………………………………………?

2. Doctor, is it serious? (he | die)

………………………………………………………………………?

3. Why are you taking your gloves? (it | be cold)

………………………………………………………………………?

4. You stopped the project. (you | continue in future)

………………………………………………………………………?

5. Your parents are over sixty years old. (they | retire)

………………………………………………………………………?

6. Eve is a bit overweight. (she | start any diet)

………………………………………………………………………?

7. Look at the snow on the roof. (it | fall down)

………………………………………………………………………?

8. You’ve decided khổng lồ be number one in our country. (how | you | reach that)

………………………………………………………………………?

9. The dog looks quite dangerous. (it | bite me)

………………………………………………………………………?

10. Why bởi vì you want khổng lồ take a day off? (what | you | do)

………………………………………………………………………?

Bài tập 2: chia động từ thích hợp vào câu

1. She (come) to her grandfather’s house in the countryside next week.

2. We (go) camping this weekend.

3. I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long.

4. She (buy) a new house next month because she has had enough money.

5. Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have just informed us.

6. My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn thể thao clothes.

7. My mother (go) out because she is making up her face.

8. They (sell) their old house because they has just bought a new one.

Bài tập 3: phân chia động từ với thì sau này gần

1. I don’t know what is going on. Maybe I _______(go) to kiểm tra it.

2. She has planned everything for the picnic at weekend. She ___________(buy) some snacks to eat for lunch.

3. The weather is not good. It _________(snow).

4. What ___________(you/become) when you grow up?

5. He _________(bring) it for her, I think so.

6. Till they complete their projects, they ________(not/play) soccer together.

Bài tập 4: hoàn thành xong câu với các từ gợi ý

1. She/not/want/eat/sweet cakes//I/think/consume/vegetables.

2. You/bring/coat/weather/be/cold.

3. Father/know/my bike/break//fix/this afternoon.

4. Friends/stay/here/until/finish/project.

5. He/take care/her/well//Don’t worry.

Tổng hợp bài bác tập thì tương lai solo và tương lai gần

Bài tập 1: phân chia động từ thì tương lai 1-1 hoặc sau này gần làm sao để cho đúng

When we get home, we ___________ (have) dinner.

I know they ___________ (feel) very happy if they win the match.

They’ve already decided on their next summer holiday. They ____________ (do) a tour of Norway.

She thinks that the Take That concert __________ (be) really exciting.

“What are your plans for this evening?” I ________ (meet) my friends & then go lớn a birthday party.

If you revise for the exam, I’m sure you ________ (get) a good result.

The weather forecast is good for the next few days. It _________ (be) very sunny.

I can’t come on the march tomorrow. I ___________ (look after) my cousins.

In the future, I think humans ___________ (wipe out) many different species.

He is buying some butter & eggs because he _________ (make) a cake later.

This homework is very easy. I know we __________ (do) it very quickly.

In five years time, I _____________ (be) at university.

She wants to lớn get her mum a birthday present. But she _____________ (not buy) it today.

Their suitcases are packed. They ______________ (go) on holiday.

If we go to lớn Paris, we ____________ (take) lots of pictures.

My brother thinks it ______________ (snow) tomorrow.

It’s very late! Hurry up or we ___________ (be) late for work.

Look at that boy at the đứng đầu of that tree! He ___________ (fall).

When we go home, we ____________ (watch) TV. We don’t want lớn miss our favourite program.

I’m sure they ___________ (lose) the match.

Bài tập 2: hoàn thiện câu với thì tương lai đơn hoặc sau này gần

I love London. I (probably / go) there next year.

What (wear / you) at the các buổi tiệc nhỏ tonight?

I haven’t made up my mind yet. But I think I (find) something nice in my mum’s wardrobe.

I completely forget about this. Give me a moment, I (do) it now.

Tonight, I (stay) home. I’ve rented a video.

I feel dreadful. I (be) sick.

If you have any problem, I (help) you.

The weather forecast says it (not/ rain) tomorrow.

I promise that I (not/ come) late.

Look at those clouds. It (rain) now.

Bài tập 3: Viết câu hoàn chỉnh với thì tương lai đối kháng hoặc sau này gần

If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam

they / come/ tomorrow?

rains/ it/ he/ home/ if/ stay.

I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.

You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat

She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

I/ finish/ my report/ 2 days.

If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

you/ please/ give/ me/ lift/ station?

Bài tập 4: chia động từ bỏ thích phù hợp với thì tương lai đối chọi hoặc tương lai gần

He (earn) ……………… a lot of money.

She (travel) ……………… around the world.

Hang (meet) ……………… lots of interesting people.

Everybody (adore) ……………… you.

We (not/ have) ……………… any problems.

Many people (serve) ……………… you.

We (anticipate) ……………… your wishes.

There (not/ be) ……………… anything left lớn wish for.

Everything (be) ……………… perfect.

Xem thêm: Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 8 : Đề 1 → Đề 4 (60 Mẫu), Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 8

But all these things (happen/ only) ……………… if you marry me.