Bài Tập There Is There Are

     

Bài tập there is there are là những kết cấu hay mở ra cùng nhau trong giờ anh. Nó dùng làm nói tới việc tồn tại của một sản phẩm gì đó, có thể hiểu nghĩa của nó là “Có gì đó”.

Bạn đang xem: Bài tập there is there are

Bên cạnh kia there is there are còn dùng để làm đặt câu hỏi xác dìm sự vĩnh cửu của một thứ thể, sự thứ nhất định. Mặc dù hai cấu tạo này tất cả sự khác biệt về cách dùng, còn nếu như không nắm rõ rất dễ bị nhầm lẩn. Bởi vậy để có thể hiểu hơn về kết cấu there is there are, hãy cùng xem thêm các bài tập phổ biến dưới phía trên nhé!

*

I. Loài kiến thức

Trong giờ anh, There is cùng There are được dùng để cho biết thêm có loại gì, bạn nào đó tồn trên ở hiện tại. Với ba thể là khẳng định, che định và nghi vấn. Sau đây để sở hữu thể xong xuôi tốt những bài tập there is there are, hãy gắng rõ kết cấu của there is với there are bên dưới:

CẤU TRÚC THERE IS

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định để ý nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There is + singular noun (danh trường đoản cú số ít) / uncountable noun (danh từ ko đếm được) + trạng ngữ (nếu có)

Trước danh từ số ít bắt buộc dùng mạo tự “a, an, the”.Trước danh từ không đếm được không cần sử dụng mạo từ bỏ a hoặc an nhưng có thể thêm các lượng trường đoản cú như no (không), a little (một ít), little (rất ít), much (nhiều) tuyệt a lot of/lots of (nhiều).
Thể phụ định của there is chính là sau động từ khổng lồ be, sẽ có được thêm NOT với cũng thường kèm theo từ ANY để nhấn mạnh sự không tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ nên phó từ, phải not được thực hiện khi đứng trước một số trong những từ như: much, many, a, any, enough…

Cấu trúc làm việc thể phụ định là:

– There is not + any + uncountable noun (danh từ ko đếm được) / singular noun (danh tự số ít) + trạng ngữ (nếu có).

Với cấu trúc câu hỏi nghi vấn yes/no, nên đặt rượu cồn từ to lớn be lên trước there. Từ bây giờ ANY thực hiện với thắc mắc plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) với uncountable noun (danh từ ko đếm được).

Câu vấn đáp cho câu hỏi sẽ là there is. Kết cấu như sau:

Is there + (any) + singular noun/uncountable noun + trạng tự (nếu có)?Are there + any + plural noun + trạng trường đoản cú (nếu có)?

CẤU TRÚC THERE ARE

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định chú ý nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There are + plural noun (danh tự số nhiều) + trạng ngữ (nếu có)

Đứng trước danh từ số nhiều thông thường có số đếm (two, three…) hoặc many, a few, few, some, a lot of, no…
Thể phụ định của there are đó là sau cồn từ lớn be, sẽ có được thêm NOT với cũng thường dĩ nhiên từ ANY để nhấn mạnh sự không tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ là phó từ, nên not được áp dụng khi đứng trước một số từ như: much, many, a, any, enough…

– There are not + any + plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) + trạng từ (nếu có)

Với cấu trúc câu hỏi nghi vấn yes/no, yêu cầu đặt cồn từ khổng lồ be lên trước there. Bây giờ ANY áp dụng với câu hỏi plural noun (danh từ bỏ số nhiều) cùng uncountable noun (danh từ ko đếm được).

Câu trả lời cho thắc mắc sẽ là there are. Kết cấu như sau:

Are there + any + plural noun + trạng từ bỏ (nếu có)?

– xem xét đối với câu hỏi How many…? Chỉ được vận dụng với những danh từ số các (plural noun).

How many + plural noun (danh tự số nhiều) + are there + trạng tự (nếu có)?

– nếu như danh từ bước đầu trong chuỗi là danh tự số ít hoặc danh từ không đếm được, chúng ta sẽ sử dụng cấu tạo There is.

– nếu như danh từ bước đầu là danh tự số nhiều, bọn họ sẽ sử dụng kết cấu There are.

*

II. Bài xích tập there is there are

Bài 1. Điền There is/There are vào địa điểm trống thích hợp hợp:

1. …….… a lot of furniture in the room.

2. ……..… a pack of tissue papers, a mini mirror & some pens.

3. …………. Any art books on the shelf?

4. ………….. A oto in your yard?

5. ………….. Many Aquafina bottles in my apartment.

6. ……………… water in the tank.

7. …………… a dozen eggs, a milk bottle and some lemons.

8. …………… a big bottle on the table.

9 …………… four cats & a dog in my house.

10. …………… an ice – cream in the fridge.

11. …………… a laptop, a mouse and two pens in my bag.

12. …………… a theater near her house.

13. …………… many chairs in the living – room.

14. …………… furniture in that room.

15. …………… some children in the yard.

16. …………… many quiz programs on TV last night.

17. …………… many fans in the room.

Đáp án:

1. There is2. There are3. Are there4. Is there5. There are6. There is
7. There are8. There is9. Thre are10. Thre is11. There is12. There is
13. There are14. Thre is15. There are16. There are17. Thre are X

Bài 2: sắp tới xếp những từ vẫn cho bên dưới thành câu hoàn chỉnh:

1. There/big/mirror/my younger sister/bedroom.

2. There/anybody/the room?

3. There/not/any/biscuits/left.

4.There/two chairs/front of/table/room.

5. There/five French students/his class.

6. There/four other people/are/ still/arrive.

Xem thêm: Cách Vẽ Lược Đồ Việt Nam Lớp 12 Trên Giấy A4 Đơn Giản, Cách Vẽ Bản Đồ Việt Nam Địa Lý Lớp 12

7. There/not/difficult/questions/last Math exam.

8. There/many/tattoo ideas/her/choose.

9. There/a dustbin/near my bed.

10. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

11. There/not/a freezer/his table.

12. There/any cliens/store?

13. There/no milk/left/the bottle.

Đáp án:

1. There is a big mirror in my younger sister’s room.

2. Is there anybody in the room?

3. There are not any biscuits left.

4.There are two chairs in front of the table in the room.

5. There are five French students in his class.

6. There is four other people who are still khổng lồ arrive.

7. There are many difficult questions in last Math exam.

8. There are many tattoo ideas for her lớn choose.

9. There is a dustbin near my bed.

10. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

11. There isn’t a freezer in his table.

12. Are there any cliens in the store?

13. There is no milk left in the bottle.

Bài 3: tìm lỗi sai cùng sửa (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There isn’t some water in the glass.

3. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

4. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

5. There aren’t any money in her wallet.

Đáp án:

1. Some ➔ any

2. Some ➔ any

3. Are ➔ is

4. Are ➔ is

5. Aren’t ➔ isn’t

Bài 4: Điền mạo tự a/an/some/any vào vị trí trống các câu sau sao để cho phù hợp:

1. Is there ……………….. Hospital near here?

2. There are……………….. Students in the class.

3. There is ……………….. Famous restaurant next lớn the post-office.

4.There are ……………….. People in the yard near my house.

5. Are there ……………….. Tourist in that resort?

6. There are ……………….. Bears near the monkey.

7. There is ……………….. Elephant with ……………….. Tiger in the zoo.

8. There is no longer ……………….. Justification for private schools in France.

9. There is ……………….. Organization called BE.

Xem thêm:

10. There aren’t ……………….. Candies in the package.

Đáp án:

1. Any2. Some/a lot of3. A4. Some5. Any
 6. Some7. An – a8. Any9. An10. Any