Bài Tập So That Such That

     

Bốn cấu trúc Too to, enough to, so that, such that xuất hiện rất thường xuyên ở chương trình học phổ thông cũng như vào các đề thi tiếng Anh. Tuy nhiên để hiểu rõ và sử dụng chính xác từng cấu trúc thì không hề solo giản chút nào.Bạn đã xem: bài tập so that such that violet

Hôm ni mình sẽ cũng các bạn đi tìm hiểu cách dùng, ý nghĩa và bài tập vận dụng chúng nhé.

Bạn đang xem: Bài tập so that such that

Too…to để diễn tả điều gì thừa quá khả năng của ai đó, quá mức cần thiết hoặc một vấn đề không có công dụng xảy ra. Khi đó câu sẽ mang nghĩa phủ định.

Ví dụ:

She was too tired khổng lồ walk.

⟹ Cô ấy đã quá mệt đến nỗi cần thiết đi bộ.

It was too cold to lớn go out.

⟹ Trời đã quá lạnh cho nỗi ko thể ra đi ngoài.


*

It was too cold khổng lồ go out.

Her behaviour was too rude for me khổng lồ tolerate.

⟹ giải pháp hành xử của cô ấy ta quá thô lỗ mang lại nỗi tôi quan trọng chịu được.

Một số lưu ý khi sử dụng cấu tạo Too…to

➤ ví như trước tính từ, trạng tự có những trạng trường đoản cú như too, so, very, quite, extremely… thì khi đưa sang kết cấu Too … to yêu cầu bỏ rất nhiều trạng từ kia đi.

Ví dụ:

The coffee was very hot. I couldn’t drink it.

⟹ The coffee was too hot for me khổng lồ drink.

➤ Nếu công ty ngữ 2 câu kiểu như nhau thì lược dồn phần for Sb.

Ví dụ:

He is so weak. He can’t run.

⟹ He is too weak to lớn run.

➤ Nếu chủ ngữ câu đầu tương đương với tân ngữ câu sau thì yêu cầu bỏ tân ngữ câu sau khoản thời gian chuyển sang cấu trúc Too…to

Ví dụ:

The tea was too hot. I couldn’t drink it.

⟹ The tea was too hot for me khổng lồ drink. ĐÚNG

The tea was too hot for me to lớn drink it. SAI

Một số kết cấu viết lại câu

Enough…to

Cấu trúc này lúc được áp dụng sẽ sinh sống dạng lấp định và áp dụng từ trái nghĩa cùng với Adj, Adv được áp dụng ở cấu trúc Too…to

S + be + Adj + enough + (for O) + khổng lồ V

S + V + Adv + enough + (for O) + lớn V

Ví dụ:

The child is too short khổng lồ reach the ceiling.

⟹ The child isn’t tall enough khổng lồ reach the ceiling.

He drove too quickly for us to lớn keep pace with.

⟹ He didn’t drive slowly enough for us to lớn keep pace with.

Too…that

Ở cấu tạo này, ta bắt buộc thêm tân ngữ làm việc mệnh đề sau “that”.

S + be + too + Adj/ V + too + Adv + that + S + can/ could not V

Ví dụ:

The house is too expensive for me to lớn buy.

⟹ The house is too expensive that I can not buy it.

Cấu trúc Enough lớn (Đủ….để có thể làm gì)

Tính từ: S + be + Adj + enough + (for somebody) + lớn V

Trạng từ: S + V + Adv + enough + (for somebody) + khổng lồ V

Danh từ: S + V/tobe + enough + N + (for somebody) + khổng lồ V

Ví dụ:

She isn’t tall enough khổng lồ be a ballet dancer.

⟹ Cố ấy không đủ cao để trở thành diễn viên múa ba lê.

He ran fast enough to lớn catch the bus.

⟹ Anh ta sẽ chạy đủ nhanh để bắt được xe pháo bus.


*

Your clothes are big enough lớn fit me.

Have you got enough money lớn buy me a drink?

⟹ Bạn có đủ tiền để tải đồ uống mang đến tôi không?

Chú ý: Những chú ý khi sử dụng cấu tạo Enough to giống như với cấu trúc Too…to

Cấu trúc So… that (Quá…đến nỗi)

sử dụng với tính từ bỏ

S + be+ so + Adj + that + S + V

S + V (chỉ tri giác) + so + Adj + that + S + V

Ví dụ:

The food was so hot that we couldn’t eat it.

⟹ Thức ăn nóng quá mang lại nỗi shop chúng tôi không thể ăn được.

I felt so angry that I decided to cancel the trip.

⟹ Tôi khó tính quá mang lại nỗi cơ mà tôi sẽ hủy ngay chuyến đi.


*

He ate so much food that he became ill.

cần sử dụng với trạng từ bỏ

S + V + so + Adv + that + S + V

Ví dụ:

He drove so quickly that no one could caught him up.

⟹ Anh ta lái xe nhanh đến nỗi không một ai đuổi kịp anh ta.

cần sử dụng với danh từ bỏ

Số những đếm được: S + V+ so many/ few + Ns/ Nes + that + S + V

Không đếm được: S + V + so much/ little + N + that + S + V

Số ít đếm được: S + V + so + Adj + a + N + that + S + V

Ví dụ:

She has so many hats that she spends much time choosing the suitable one.

⟹ Cô ấy có khá nhiều mũ cho nỗi gắng ấy mất không ít thời gian để chọn lựa một mẫu thích hợp.

He had so much money that he didn’t know what to do with it.

⟹ Anh ta có quá nhiều tiền mang lại nỗi anh ấy ko biết làm gì với nó.

It was so big a house that all of us could stay in it.

⟹ Đó là một trong những ngôi nhà bự đến nỗi vớ cả chúng tôi đều ở được vào đó.

Chú ý: Trong cấu tạo này, “so” với “that” được viết bí quyết nhau. Ví như “so that” viết ngay tắp lự nhau thì có nghĩa chỉ mục tiêu làm gì, y hệt như in order to cùng so as khổng lồ vậy.

Cấu trúc Such…that

S + be/ V + such + (a/an) + adj + N + that + S + V

Về mặt ngữ nghĩa, cấu trúc Such… that giống với So… that và hoàn toàn có thể dùng để vắt thế nhau. Nó cũng kèm theo với những từ nhiều loại giống như cấu tạo So…that.

Ví dụ:

It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night.

⟹ Đó là một trận mưa sao sa đẹp mang lại nỗi chúng tôi ngắm nhìn nó cả đêm.


*

It was such a beautiful meteor storm that we watched it all night.

It was such an amazing sight that we’ll never forget it.

⟹ Đó là một cảnh tượng thú vị mang đến nỗi chúng tôi sẽ không bao giờ quên được nó.

⟹ bài xích tập về nhà cạnh tranh đến nỗi tôi mất không ít thời gian new làm xong.

Xem thêm: Cách Tạo Dáng Cây Mai Con Cho Bộ Đế Đẹp, Cách Tạo Dáng Cho Cây Mai

He bought such a lot of books that he didn’t know where to lớn put them.

⟹ Anh ta mua những sách mang đến nỗi do dự để chúng ở đâu.

Chú ý:

hầu như các trường hòa hợp sử dụng kết cấu Such…that đều đi kèm động từ tobe phía trước. Chỉ trừ trường hòa hợp như lấy ví dụ như 4 trên trên đây khi sau “such” là “a lot of, lots of, a little, a few” thì sẽ kèm theo với rượu cồn từ thường. Cả 2 cấu tạo So…that cùng Such…that đều hoàn toàn có thể được viết lại bằng kết cấu Too…to với Enough to.

Ví dụ:

This is such a dirty place that we can’t live in.

⟹ This place is so dirty that we can’t live in.

This place is too dirty for us lớn live in.

This place isn’t clean enough for us to live in.

Bài tập áp dụng

I. Chọn đáp án đúng

1. It was …………………. Hot that we didn’t go out.

A. So B. Such C. Very

2. She is ……………….. Old to lớn work.

A. Very B. Too C. So

3. The tea was …………………. Hot.

A. Too B. Very C. Either could be used here

4. The milk was …………………. Good that we couldn’t stop drinking it.

A. Very B. Too C. So

5. It’s ………………… terrible weather.

A. Such B. So C. Either could be used here

6. She is looking ………………….. Older.

A. So B. So much C. Either could be used here

7. It was ………………….. Warm when we were in Vienna.

A. Very B. So C. Such

8. He spoke ………………… fast that nobody could understand.

A. So B. Very C. Too

9. Would you be ………………….. Kind as to lớn tell me the time?

A. So B. Very C. Too

10. He is a ………………….. Intelligent child.

A. Very B. So C. Too

II. Hoàn thành câu sử dụng: so và such

The pan was__________ hot that I nearly dropped it! Jones was __________a kind man that I was sad when he moved lớn another town. We have __________ many pets that sometimes it’s really noisy. Alicia is __________ good at basketball that I think she could be a professional. There was __________ a lot of smoke that I couldn’t see. Tyrone ran __________fast that no one had a chance in the race. Cherie is __________popular that everyone wants to be friends with her. Would you like to have __________long hair that you can sit on it?

III. Viết lại câu mà không làm gắng đổi nghĩa

1. The room is so tidy that it took us one hour to lớn clean it.

⟹ It is ….

2. The man is so fool that no one took any notice of him.

⟹ He is ….

3. The film is so long that they can’t broadcast it on one night.

⟹ It is …..

4. The books are so interesting that we have read them many times.

⟹ They are…..

5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it.

⟹ It was….

6. The food was so hot that it turned my tongue.

=> It was…..

7. There is so much rain that we can’t go out.

⟹ There is such….

8. The boy is so fat that every calls him Stuffy.

⟹ He is ….

9. The milk is so excellent that all the children want some more.

⟹ It is ….

10. The weather was so warm that they had a walk in the garden.

⟹ It was….

11. There were so many people in the hall that we couldn’t see him.

⟹ There were such…

12. The match was so exciting that all the fans shouted loudly.

⟹ It was…

13. They drank so much coffee that they couldn’t sleep all night.

⟹ They drunk such…..

14. Alice had so many exercises to do that she couldn’t go out.

⟹ Alice had such…..

15. The woman was so poor that she needed everyone’s help.

⟹ She was …..

Đáp án

I.

A – It was so hot that we didn’t go out. B – She is too old khổng lồ work. A,B – The tea was too / very hot. (Too can be used to talk about a negative extreme. Very is also possible here.) C – The milk was so good that we couldn’t stop drinking it. A – It is such terrible weather. B – She is looking so much older. (Before a comparative khung we use so much, not so.) A – It was very warm when we were in Vienna. (To simply give information, we use very.) A – He spoke so fast that nobody could understand. A – Would you be so kind as to tell me the time? A – He is a very intelligent child.

II.

So Such So So Such So So Such

III.

Xem thêm: Nơi Bán Voi Cà Chua Và Chim Sẻ Susu, Voi Cà Chua Và Chim Sẻ Susu

It is such a tidy room that it took us one hour khổng lồ clean it. He is such a fool man that no one took any notice of him. It is such a long film that they can’t broadcast it on one night. They are such interesting books that we have read them many times. It was such bad news that she burst into tears on hearing it. It was such hot food that it turned my tongue. There is such a lot of rain that we can’t go out. He is such a fat boy that every calls him Stuffy. It is such excellent milk that all the children want some more. It was such warm weather that they had a walk in the garden There were such a lot of people in the hall that we couldn’t see him. It was such an exciting match that all the fans shouted loudly. They drunk such a lot of coffee that they couldn’t sleep all night. Alice had such a lot of exercises to vày that she couldn’t go out. She was such a poor woman that she needed everyone’s

Đó là tất cả những gì bạn cần biết về bốn cấu trúc trên. Hi vọng bài viết đã giúp cho bạn tự tin rộng với phần kiến thức và kỹ năng này khi áp dụng vào bài bác tập cũng giống như giao tiếp. Còn điều gì thắc mắc hãy để lại phản hồi bên dưới để mình biết nhé và đừng quên ghé thăm website Báo tuy vậy Ngữ thường xuyên nhé.