Bài Tập Quá Khứ Đơn

     

Thì quá khứ đối kháng (Past simple tense) là 1 trong những trong các thì thứ nhất các bạn phải tiếp cận khi bắt đầu học Tiếng Anh. Đây là 1 trong thì khá đơn giản nhưng không phải dễ dàng nếu bạn muốn sử dụng một cách thành thạo. Trong bài viết hôm nay, Anh ngữ UEC – địa chỉ học Tiếng anh uy tín tại Đà Nẵng phân tách sẻ đến các bạn trọn bộ bài tập thì quá khứ đối chọi (Past simple tense) từ cơ bản đến nâng cao, các bạn vận dụng thử nhé! 

*
*
*
Cách thực hiện thì quá khứ đối chọi (Past simple tense)

– mô tả một hành động lặp đi tái diễn trong quá khứ. 

When I was a child, I always enjoyed going lớn the zoo. (Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn luôn thích thú lúc đi thăm vườn cửa bách thú.)

– diễn tả các hành vi xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn

After work, Angela came home, opened the door, turned on the light và took off her clothes. (Sau giờ làm, Angela đang về nhà, mở cửa, bật đèn lên và dỡ đồ.)

– biểu đạt một hành vi chen ngang vào hành vi khác đang ra mắt trong vượt khứ 

When Jane was studying, the lights suddenly went out. (Khi Jane vẫn học bài thì đèn đùng một cái tắt.)

– biểu đạt hành động không tồn tại thật ở lúc này trong câu điều kiện loại II.

If I were you, I wouldn’t vì chưng it. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không còn làm thế.)

– dùng trong câu ước không có thật

I wish I were in America now. (Tôi ước gì hiện thời tôi làm việc Mỹ)

– dùng trong một số cấu trúc: It’s + (high) time + S + Ved It + is + khoảng thời gian + since + thì quá khứ

It is high time we started lớn learn English seriously. (Đã đến lúc bọn họ phải bắt đầu học giờ Anh nghiêm túc)

– sử dụng để diễn tả một sự kiện lịch sử.

The Chinese invented printing. (Người china đã phát minh ra trang bị in)

– Khi hành vi xảy ra một cách ví dụ ở 1 thời điểm độc nhất định ngay cả khi thời đặc điểm này không được đề cập đến.

The train was ten minutes late. (Xe lửa vẫn trễ mươi phút)

3. Dấu hiệu nhận ra thì vượt khứ đơn

Trong câu có dấu hiệu phân biệt là các trạng tự chỉ thời gian trong quá khứ:

yesterdaylast/ past/ the previous + N: last night, the previous day, the day beforeN + ago: an hour ago, 3 years agoin + N: in 2019, in the pastSau as if, as though (như thể là), it’s time (đã mang đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Phân biệt thì Quá khứ đối chọi và Thì hiện tại hoàn thành: Tổng hợp các thì vào Tiếng Anh (P2) – Thì hiện tại hoàn thành

 

II. Bài tập thì quá khứ đơn cơ bản

Bài 1: bài bác tập chia động trường đoản cú thì vượt khứ đơn 
I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. A: ___________ Helen (drive)___________ to work? – B: Yes, she ___________.My neighbor (buy)___________ a new car last week. They (go)___________ lớn Italy on their last summer holiday.  ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.My family & I (see)___________ a comedy movie last night. First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water. Suddenly, the animal jumped và (bite)___________ my hand. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago.When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. The police (catch)___________ all three of the bank robbers last week. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? Unfortunately, I (forget)___________ to lớn (bring)___________ my money.Bài 2: Chuyển mọi câu dưới đây từ hiện tại đơn sang thừa khứ đơnHe goes lớn the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock và go to schoolDoes she buy the newspaper in the siêu thị over there? Do they bởi vì their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? 

Bài 3: phân tách động từ trong ngoặc sống thì quá khứ đơn.

She (spend) ____ all her money last week.Mum (not spend) ___________ any money on herself.I (lend) __________ my penknife to lớn someone, but I can’t remember who it was now.John and his father (build) ___________ the cabin themselves last year.My parents (sell) ____________ the stereo at a garage sale.___________You (tell) ___________ anyone about this yesterday?The unidentified plant (bear) ___________ gorgeous flowers.She (tear) ___________ the letter lớn pieces and threw it in the bin.He often (wear) ___________ glasses for reading.Before God He (swear) ___________ he was innocentYesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.We both (sleep) ___________ badly that night.She (weep) ___________ for the loss of her mother.Jane (keep) ___________ the engine running.A huge wave (sweep) ___________ over the deckMum (pay) ___________ for my driving lessons.He (lay) ___________ his hand on my shoulder.He (break) ___________ the biscuit in half & handed one piece khổng lồ me.He (choose) ___________ his words carefully as he (speak) ___________.He …………………to the zoo last Sunday (go)She (not/ watch)………………………………TV last nightThey (meet)…………………………their friends at the movie theater last weekWhat……………you (do)…………………last night……………………… they (buy)…………………a new oto two days ago?We ………….. (have) a lot of homework yesterday.Bài 4: chia động từ sinh hoạt thì thừa khứ đơnIt was warm, so I took off my coat. (take).The film wasn’t very goor. I didn’t enjoy it very much. (enjoy)I knew Sarah was very busy, so I ….. Her (disturb)I was very tired, so I ….. The buổi tiệc nhỏ early. (leave)The bed was very uncomfortable. I ….. Very well (sleep)The window was open and a bird ….. Into the room (fly)The hotel wasn’t very expensive. It ….. Very much (cost)I was in a hurry, so I ….. Time khổng lồ phone you (have).It was hard carrying the bags. They ….. Very heavy. (be)Bài 5: bài xích tập về thì quá khứ – Đọc phần nhiều gì Laure nói tới một ngày làm việc điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o’clock & have a big breakfast. I walk khổng lồ work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I go to bed at about 11 o’clock và I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn’t bởi vì yesterday.

Xem thêm: Chọn Lọc Những Bài Thơ Xin Lỗi Người Yêu Hay, Cảm Động Nhất, Chùm Thơ Xin Lỗi Người Yêu Hay Cực Chất

Example: She got up at 7 o’clock

She ….. A big breakfast.She …..It ….. Lớn get to lớn work.….. At 8:45.….. Lunch.….. At 5 o’ clock.….. Tired when ….. Home.….. A meal yesterday evening.….. Out yesterday evening.….. At 11 o’ clock….. Well last night.

Đáp án bài tập thì quá khứ solo cơ bản

Bài 1:ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bringBài 2He went to lớn the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock and went lớn school.Did she buy the newspaper in the siêu thị over there?Did they vì chưng their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Bài 3

1 – spent

2 – didn’t spend

3 – lent

4 – built

5 – sold

6 – Did … tell

7 – bore

8 – torn

9 – worn

10 – swore

11 – crept

12 – slept

13 – wept

14 – kept

15 – swept

16 – paid

17 – laid

18 – broke

19 – chosen 

20 – went

21 – didn’t watch

22 – met

23 – did … do

24 – Did … buy

25 – had

Bài 4

3. Didn’t disturb 4. Left 5. Didn’t sleep 6. Flew 7. Didn’t cost 8. Didn’t have 9. Were

Bài 5hadshe walked lớn workIt took her half an hourShe starts workshe didn’t have any lunchshe finished workshe was tired when she got homeshe cookedshe didn’t goshe went lớn bedshe slept

III. Bài tập thì quá khứ đối chọi nâng cao

Tiếp theo sau đây, Anh ngữ UEC gửi đến các bạn bài xích tập thì thừa khứ đối kháng dạng nâng cao. Trước khi bước qua phần này, hãy bảo vệ rằng chúng ta đã nhuần nhuyễn những bài tập thì vượt khứ đơn cơ bản nhé!

Bài 1: bài tập phân tách động từ thừa khứ đơn

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) to lớn the country with their two dogs và ___ (play) together. Ben & Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them và ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them & ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy to see them again. At lunch time Nick ___ (go) to the bikes & ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick và Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2: Chuyển đa số câu sau sang trọng câu đậy định với nghi vấnNam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam và you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr. Tam took his children khổng lồ the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Bài 3: bài bác tập viết lại câu thì quá khứ đơnIt/ be/ cloudy/ yesterday.In 1990/ we/ move/ to another city.When/ you/ get/ the first gift?She/ not/ go/ to lớn the church/ five days ago.How/ be/ he/ yesterday?and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?They/ happy/ last holiday?How/ you/ get there?I/ play/ football/ last/ Sunday.My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.We/ have/ fun/ yesterday.My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.Bài 4: gạn lọc và điền dạng đúng của từ

teach cook want spend ring

be sleep study go write

She ….. Out with her boyfriend last night.Laura ….. A meal yesterday afternoon.Mozart ….. More than 600 pieces of music.I ….. Tired when I came home.The bed was very comfortable so they ….. Very well.Jamie passed the exam because he ….. Very hard.My father ….. The teenagers to lớn drive when he was alive.Dave ….. Khổng lồ make a fire but there was no wood.The little boy ….. Hours in his room making his toys.The telephone ….. Several times and then stopped before I could answer it.Bài 5: chia động từ trong ngoặc ngơi nghỉ thì quá khứ đối kháng để xong câu chuyện về Bạch Tuyết

Snow trắng was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry)2………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen (order)3…………. A hunter khổng lồ kill Snow trắng but he couldn’t bởi vì it because she was so lovely. He (chase)4………….her away instead, và she (take)5…………. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live)6………….with the dwarfs & took care of them và they (love)7………….her dearly.

Then one day the talking mirror (tell)8………….the evil queen that Snow white was still alive. She (change)9………….herself into a witch & (make)10………….a poisoned apple. She (go)11…………. To lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman và tempted Snow White lớn eat the poisoned apple, which (put)12………….her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find)13………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White & the prince (be)14………….married và lived happily ever after.

Xem thêm: 1️⃣【 - Kiểu Tóc Hoàn Hảo Cho Nữ Mặt Vuông Tròn

 

Đáp án bài tập thì quá khứ 1-1 nâng cao

Bài 1:talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrodeBài 2:Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did phái mạnh write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam & you were not in the English club last Tuesday – Were Nam & you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children to the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children khổng lồ the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?Bài 3:It was cloudy yesterday.In 1990, we moved to another city./ We moved to another city in 1990.When did you get the first gift?She did not go to lớn the church five days ago./ She didn’t go khổng lồ the church five days ago.How was he yesterday?Did Mr. Và Mrs. James come back home and have lunch late last night?Were they happy last holiday?How did you get there?I played football last Sunday.My mother made two cakes four days ago.Tyler visited his grandmother last month.Joni went lớn the zoo five days ago.We had fun yesterday.My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.Bài 4:wentcookedwrotewas tiredsleptstudiedtaughtwantedspentrangBài 5:
CâuĐáp ánTừ vựng
1Was

Pass away: tắt hơi (trang trọng hơn die)

2married

King /kɪŋ/ (n): Vua

Queen /kwiːn/ (n): cô bé hoàng

Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

Crown /kraun/ (n): vương vãi miện; ngôi vua

Throne / θroun/ (n): ngai vàng, ngôi vua

3orderedMurder = Kill: giết thịt hại
4chasedTake refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó
5TookDwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn
6Lived 
7Loved 
8told

Evil /’i:vl/ (n) (adj): xấu xa, vấn đề xấu hoặc điều ác

Devil /’devl / (n): ma quỷ

9changed 
10made 
11went 
12put 
13found 
14wereLive happily ever after (thành ngữ): Sống niềm hạnh phúc mãi mãi về sau = Trăm năm hạnh phúc