Bài Tập Phản Ứng Oxi Hóa Khử Có Đáp Án

     

1. Phương pháp giải bài xích tập phản ứng thoái hóa khử

*

Nguyên tắc: Tổng số electron nhường = Tổng số electron nhận

- Bước 1. Xác định số oxi hóa nỗ lực đổi thế nào.

Bạn đang xem: Bài tập phản ứng oxi hóa khử có đáp án

- Bước 2. Lập thăng bằng electron.

- Bước 3. Đặt các hệ số kiếm tìm được vào phương trình phản ứng và tính các hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ta gồm thể cân nặng bằng phản ứng thoái hóa – khử theo phương pháp tăng – giảm số thoái hóa với nguyên tắc: tổng số lão hóa tăng = tổng số lão hóa giảm.

- Phản ứng oxi hóa – khử còn tồn tại thể được cân bằng theo phương pháp ion–electron: ví dụSO42-, MnO4-, Cr2O72-

- Nếu vào một phương trình phản ứng thoái hóa – khử gồm nhiều nguyên tố có số oxi hóa thuộc giảm (hoặc thuộc tăng) mà:

+ Nếu bọn chúng thuộc cũng một chất: thì phải đảm bảo tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố vào phân tử.

+ Nếu chúng thuộc các chất không giống nhau: thì phải đảm bảo tỉ lệ số mol của các chất đó theo đề đã cho.

* Trường hợp đối với hợp chất hữu cơ:

*

- vào trường hợp nhưng hợp chất hữu cơ trước với sau phản ứng có một nhóm nguyên tử rứa đổi cùng một số nhóm không đổi thì nên cần xác định số lão hóa của C trong từng đội rồi mới cân nặng bằng.

- trong trường hợp mà lại hợp chất hữu cơ núm đổi toàn bộ phân tử, cần cân bằng theo số thoái hóa trung bình của C.

2. Bài tập luyện tập phản ứng lão hóa khử


Bài 1: Chất khử là chất:

A. đến điện tử (electron), chứa nguyên tố gồm số oxi hóa tăng sau phản ứng.

B. đến điện tử, chứa nguyên tố gồm số lão hóa giảm sau phản ứng.

C. Nhận điện tử, chứa nguyên tố gồm số oxi hóa tăng sau phản ứng.

D. Nhận điện tử, chứa nguyên tố có số thoái hóa giảm sau phản ứng.

Đáp án A.

Bài 2:Chất oxi hoá là chất

A. Cho điện tử, chứa nguyên tố có số lão hóa tăng sau phản ứng.

B. Mang lại điện tử, chứa nguyên tố có số thoái hóa giảm sau phản ứng.

C. Nhận điện tử, chứa nguyên tố tất cả số oxi hóa tăng sau phản ứng.

D. Nhận điện tử, chứa nguyên tố gồm số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Đáp án D

Bài 3: Trong phân tử NH4NO3 thì số lão hóa của 2 nguyên tử nitơ là :

A. +1 với +1.

B. –4 cùng +6.

C. –3 với +5.

D. –3 với +6.

Đáp án C.

NH4NO3 tạo bởi NH4+ với ion NO3-.Gọi số oxi hóa của N bằng x.

Trong NH4+: x.1 + (+1).4 = +1 ⇒ x = -3

NO3-: x .1 + (-2).3 = -1 ⇒ x = +5.

Bài 4: Cho quá trình : Fe2+ → Fe3+ + 1e. Đây là quá trình :

A. Oxi hóa.

B. Khử .

C. Nhận proton.

D. Tự thoái hóa – khử.

Đáp án A.

Bài 5: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là :

A. 0,5.

B. 1,5.

C. 3,0.

D. 4,5.

Đáp án D.

*

Bài 6: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá chỉ trị của V là :

A. 0,672 lít.

B. 6,72 lít.

C. 0,448 lít.

D. 4,48 lít.

Đáp án C.

nMg = 0,1 (mol)

*

VN2 = 0,02.22,4 = 4,48 l

Bài 7: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

A. 4S + 8NaOH → Na2SO4 + 3Na2S + 4H2O

B. Sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Xem thêm: Giải Toán 10: Bài 4 Trang 17 Sgk Hình Học 10 : Bài 4 Trang 17 Sgk Hình Học 10

C. 3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

D. Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Đáp án B.

Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất nạm thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong hợp chất.

Bài 8: Nitơ vào chất làm sao sau đây vừa bao gồm tính oxi hoá, vừa gồm tính khử?

A. NH4Cl.

B. NH3.

C. N2.

D. HNO3.

Đáp án C.

Bài 9: Cho phản ứng: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O

Khi hệ số cân nặng bằng phản ứng là nguyên với tối giản thì số phân tử H2O tạo thành là:

A. 3.

B. 10.

C. 5.

D. 4.

Đáp án D.

*

4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Bài 10: Phản ứng làm sao sau đây là phản ứng lão hóa – khử?

A. NH3 + HCl → NH4Cl

B. H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

C. 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O

D. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

Đáp án C.

Sự cố kỉnh đổi số lão hóa của những chất:

*

Bài 11: trong phản ứng: CaCO3 → CaO + CO2, nguyên tố cacbon

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Chỉ bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không bị oxi hóa, cũng ko bị khử

Đáp án D.

Số lão hóa của C trước và sau phản ứng không cụ đổi.

Bài 12: Cho phản ứng hoá học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

Hệ số cân nặng bằng của các chất trong sản phẩm lần lượt là:

A. 8, 3, 15.

B. 8, 3, 9.

C. 2, 2, 5.

D. 2, 1, 4.

Đáp án B

*

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Bài 13: Mg có thể khử được axit HNO3 thành khí N2 theo phản ứng hoá học:

aMg + bHNO3 → cMg(NO3)2 + dN2 + eH2O

Tỉ lệ a:b là

A. 1:3. B. 5:12.

C. 3:8. D. 4:15.

Đáp án B.

*

5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O

Bài 14: Chất như thế nào sau đây trong các phản ứng chỉ đóng sứ mệnh là chất oxi hóa?

A. S

B. F2

C. Cl2

D. N2

Đáp án B.

F2 là nguyên tố gồm độ âm điện lớn nhất vào bảng tuần hoàn, là phi kim mạnh nhất.

Bài 15: Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự là

A. -2, -1, -2, -0,5.

B. -2, -1, +2, -0, 5.

C. -2, +1, +2, +0,5.

D. -2, +1, -2, +0,5.

Đáp án B.

Bài 16: Trong phản ứng lão hóa – khử, chất bị lão hóa là

A. Chất nhận electron.

B. Chất nhường electron.

C. Chất làm cho giảm số oxi hóa.

D. Chất không cố đổi số oxi hóa.

Đáp án B

Chất bị lão hóa (chất khử) là chất nhường electron và có sự tăng số oxi hóa.

Bài 17: cho phản ứng: Ca +Cl2 → CaCl2. Kết luận làm sao sau đây đúng

A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e.

B. Mỗi nguyên tử Cl nhận 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2 nhường 2e.

D. Mỗi nguyên tử Ca nhường 2e.

Đáp án D.

Bài 18: Oxit nào sau đây bị oxi hoá khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng?

A. MgO.

B. Fe2O3.

C. FeO.

D. Al2O3.

Đáp án C.

Trong đáp án A, B, D những kim loại đều đã tất cả số oxi hóa cao nhất. Ko bị thoái hóa bởi HNO3.

Bài 19: Phản ứng làm sao dưới đây không phải phản ứng oxi hoá - khử?

A. 2NaOH + 2NO2to→ NaNO2 + NaNO3 + H2O

B. 2KMnO4 to→ K2MnO4 + MnO2 + O2

C. 2Fe(OH)3 to→ Fe2O3 + 3H2O

D. 4Fe(OH)2 + O2 to→ 2Fe2O3 + 4H2O

Đáp án C.

Xem thêm: Cách Bó Hoa Hướng Dương Cầm Tay Cô Dâu Đẹp Nhất 2022, Cách Bó Hoa Hướng Dương Đẹp Và Đơn Giản Nhất

Trong phản ứng, ko xảy ra sự chũm đổi số lão hóa của các nguyên tố.

Bài 20: Phản ứng như thế nào sau đây lưu huỳnh đóng sứ mệnh là chất oxi hoá?