Bài tập định khoản kế toán

     

Định khoản kế toán là 1 dạng bài xích tập cơ bản trong kế toán. Mặc dù nhiên, rất đa số chúng ta sinh viên cùng kế toán mới ra trường còn chạm mặt khó khăn khi định khoản. Hôm nay, kế toán tài chính Việt Hưng sẽ chia sẻ với chúng ta một số mẫu bài bác tập định khoản kế toán tài chính nhé. 

*
Mẫu bài tập định khoản kế toán xem thêm 1"> Mẫu bài bác tập định khoản kế toán tài chính tham khảo

NỘI DUNG CHÍNH

1. Mẫu bài bác tập định khoản kế toán tài chính tiền và những khoản nên thu2. Mẫu bài bác tập định khoản kế toán nợ đề xuất trả 3. Mẫu bài bác tập định khoản kế toán hàng tồn kho

1. Mẫu bài bác tập định khoản kế toán tiền và các khoản phải thu

Mẫu bài bác tập định khoản kế toán xem thêm 2">

Yêu cầu: Định khoản kế toán các nghiêp vụ tài chính phát sinh trên.

Bạn đang xem: Bài tập định khoản kế toán

BÀI GIẢI 1

1.Nợ TK 111: 22.000.000Có TK 333: 2.000.000Có TK 511: 20.000.000

2.Nợ TK 113: 30.000.000Có TK 111: 30.000.000

3.Nợ TK 111: 63.000.000Có TK 333: 3.000.000Có TK 711: 60.000.000

Nợ TK 811: 200.000Nợ TK 133: 20.000Có TK 111: 220.000

4.Nợ TK 641: 300.000Có TK 111: 300.000

5.Nợ TK 141: 10.000.000Có TK 111: 10.000.000

6.Nợ TK 112: 30.000.000Có TK 113: 30.000.000

7.Nợ TK 111: 100.000.000Có TK 311: 100.000.000

8.Nợ TK 152: 50.000.000Nợ TK 133: 5.000.000Có TK 112: 55.000.000Chi phi vận chuyển:Nợ TK 152: 400.000Nợ TK 133: 40.000Có TK 111: 440.000

9.Nợ TK 642: 360.000Có TK 111: 360.00010.Nợ TK 112: 16.000.000Có TK 515: 16.000.000

11.Nợ TK 635: 3.000.000

Có TK 112: 3.000.00012.Nợ TK 111: 25.000.000Có TK 112: 25.000.000Nợ TK 334: 20.000.000Có TK 111: 20.000.000

Mẫu bài bác tập định khoản kế toán tham khảo 3">

Yêu cầu: Định khoản kế toán các nghiệp vụ tài chính trên.

BÀI GIẢI 2

1.

Nợ TK 131: 66.000.000

Có TK 333: 6.000.000

Có TK 511: 60.000.000

2.

Nợ TK 112: 66.000.000

Có TK 131: 66.000.000

3.

Nợ TK 1381: 2.000.000

Có TK 156: 2.000.000

4.

Nợ TK 1388: 1.000.000

Nợ TK 632: 1.000.000

Có TK 1381: 2.000.000

5.

Nợ TK 1388: 10.000.000

Có TK 515: 10.000.000

6.

Nợ TK 111: 1.000.000

Có TK 1388: 1.000.000

7.

Nợ TK 331: 20.000.000

Có TK 112: 20.000.000

8.

Nợ TK 131: 10.000.000

Có TK 331: 10.000.000

9.

Nợ TK 1388: 4.000.000

Có TK 711: 4.000.000

10.

Nợ TK 111: 4.000.000

Có TK 1388: 4.000.000

11.

Nợ TK 141: 10.000.000

Có TK 111: 10.000.000

12.

Nợ TK 156: 9.100.000 = 8.800.000 + 300.000

Nợ TK 133: 830.000 = 800.000 + 30.000

Nợ TK 111: 70.000 = 10.000.000 – 9.930.000

Có TK 141: 10.000.000

13.

a)

Nợ TK 111: 50.000.000

Nợ TK 139: 30.000.000

Nợ TK 642: 20.000.000

Có TK 131 (H): 100.000.000

Nợ TK 004: 50.000.000

b)

Nợ TK 111: 10.000.000

Có TK 711: 10.000.000

Nợ TK 811: 200.000

Có TK 141: 200.000

c,

Nợ TK 642: 20.000.000

Có TK 139 (K): 20.000.000

Mẫu bài tập định khoản kế toán tham khảo 4">

Yêu cầu: Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính trên.

Xem thêm: Cách Làm Măng Chua Để Lâu, Giòn Thơm Ngon Mà Không Bị Nổi Váng

BÀI GIẢI 3

1.Nợ TK 131: 66.000.000Có TK 333: 6.000.000Có TK 511: 60.000.0002.Nợ TK 112: 66.000.000Có TK 131: 66.000.0003.Nợ TK 1381: 2.000.000Có TK 156: 2.000.0004.Nợ TK 1388: 1.000.000Nợ TK 632: 1.000.000Có TK 1381: 2.000.0005.Nợ TK 1388: 10.000.000Có TK 515: 10.000.0006.Nợ TK 111: 1.000.000Có TK 1388: 1.000.0007.Nợ TK 331: 20.000.000Có TK 112: 20.000.0008.Nợ TK 131: 10.000.000Có TK 331: 10.000.0009.Nợ TK 1388: 4.000.000Có TK 711: 4.000.00010.Nợ TK 111: 4.000.000Có TK 1388: 4.000.00011.Nợ TK 141: 10.000.000Có TK 111: 10.000.000

12.

Nợ TK 156: 9.100.000 = 8.800.000 + 300.000 Nợ TK 133: 830.000 = 800.000 + 30.000

Nợ TK 111: 70.000 = 10.000.000 – 9.930.000 gồm TK 141: 10.000.00013.a)Nợ TK 111: 50.000.000Nọ TK 139: 30.000.000Nợ TK 642: 20.000.000Có TK 131 (H): 100.000.000Nợ TK 004: 50.000.000b)Nợ TK 111: 10.000.000Có TK 711: 10.000.000Nợ TK 811: 200.000Có TK 141: 200.000c,Nợ TK 642: 20.000.000Có TK 139 (K): 20.000.000

Mẫu bài bác tập định khoản kế toán xem thêm 5">

Yêu cầu: Định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế trên.

BÀI GIẢI 4

1.

Nợ TK 112: 161.000.000 = 10.000 x 16.100

4.

Nợ TK 131: 259.200.000 = 16.000 x 16.200

Có TK 511: 259.200.000 5.

Nợ TK 152: 97.080.000 = 6.000 x 16.180

Có TK 331: 97.080.000 6.

Nợ TK 642: 9.720.000 = 600 x 16.200

Có TK 1112: 9.000.000 = 600 x 15.000

Có TK 515: 720.000Có TK 007: 600 USD

7.

Nợ TK 1122: 259.520.000 = 16.000 x 16.220

Có TK 131: 259.200.000 = 16.000 x 16.200

Có TK 515: 320.000Nợ TK 007: 16.000 USD

8.Nợ TK 1111: 113.540.000 = 7.000 x 16.220Có TK 1122: 112.820.000 = 6.000 x 16.100 + 1.000 x 16.220Có TK 515: 720.000Có TK 007: 7.000 USD

9.

Nợ TK 331: 97.080.000 = 6.000 x 16.180

Nợ TK 635: 240.000

Có TK 1122: 97.320.000 = 6.000 x 16.220

Có TK 007: 6.000 USD

10.

Nợ TK 156: 220.000.000 = 10.000 x 22.000

Có TK 331: 220.000.000

Điều chỉnh: TK 1112: Sổ sách: 36.000.000 = 2.400 x 15.000

Điều chỉnh: 39.000.000 = 2.400 x 16.250

Nợ TK 1112: 3.000.000

Có TK 413: 3.000.000

TK 1122:

Sổ sách: 145.980.000 = 9.000 x 16.220

Điều chỉnh: 146.250.000 = 9.000 x 16.250

Nợ TK 1122: 270.000

Có TK 413: 270.000

TK 331: Sổ sách: 220.000.000 = 10.000 x 22.000

Điều chỉnh: 221.000.000 = 10.000 x 22.100

Nợ TK 413: 1.000.000

Có TK 331: 1.000.000

Đánh giá lại cuối kỳ:

Nợ TK 413: 2.270.000

Có TK 515: 2.270.000

2. Mẫu bài xích tập định khoản kế toán tài chính nợ đề xuất trả

Mẫu bài xích tập định khoản kế toán xem thêm 6">

Yêu cầu: Định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính trên.

BÀI GIẢI 

Ngày 05/12

– Nợ TK 334: 215.000.000

– bao gồm TK 112: 215.000.000

Ngày 20/12

– Nợ TK 334: 196.500.000

– Nợ TK 338: 1.500.000

– bao gồm TK 112: 198.000.000

Ngày 25/12

– Nợ TK 622: 344.000.000 = 198.000.000 + 98.000.000 + 48.000.000

– Nợ TK 627: 15.500.000 = 8.000.000 + 5.000.000 + 2.500.000

– Nợ TK 641: 6.000.000

– Nợ TK 642: 28.000.000

– tất cả TK 334: 393.500.000

– Nợ TK 622: 200.000

– tất cả TK 335: 200.000

Khi tính tiền lương ngủ phép được xem vào số thực tế phải trả:

– Nợ TK 335: 200.000

– có TK 334: 200.000

4.

– Nợ TK 622: 65.360.000 = 344.000.000 x 19%

– Nợ TK 627: 2.945.000 = 15.500.000 x 19%

– Nợ TK 641: 1.140.000 = 6.000.000 x 19%

– Nợ TK 642: 5.320.000 = 28.000.000 x 19%

– Nợ TK 334: 23.610.000 = 393.500.000 x 6%

– tất cả TK 338: 98.375.000

5.

– Nợ TK 431: 50.000.000

– gồm TK 334: 50.000.000

6.

– Nợ TK 3382: 7.870.000 = 393.500.000 x 2%

– Nợ TK 3383: 78.700.000 = 393.500.000 x 20%

– Nợ TK 3384: 11.805.000 = 393.500.000 x 3%

– có TK 112: 98.375.000

7.

– Nợ TK 334: 24.830.000

– bao gồm TK 141: 500.000

– gồm TK 1388: 720.000

– có TK 3383: 19.675.000 = 393.500.000 x 5%

– tất cả TK 3384: 3.935.000 = 393.500.000 x 1%

8.

– Nợ TK 334: 198.560.000

– tất cả TK 112: 198.560.000

3. Mẫu bài bác tập định khoản kế toán hàng tồn kho

Mẫu bài bác tập định khoản kế toán xem thêm 7">Yêu cầu: giám sát và trình diễn bút toán ghi sổ thực trạng trên theo khối hệ thống KKTX với các phương thức tính quý hiếm hàng tồn kho: Nhập trước – Xuất trước (FIFO), Nhập sau – Xuất trước (LIFO), bình quân gia quyền cuối kỳ, bình quân gia quyền liên hoàn.

Xem thêm: Tops Những Câu Nói Đơn Giản Khiến Trái Tim Cô Nàng Rung Động Và Phải Phì Cười

BÀI GIẢI 1

Đầu kỳ:A = 48.000.000 = 800 x 60.000B = 4.000.000 = 200 x 20.000

1. Nhập kho

Nợ TK 152 (A): 31.000.000 = 500 x 62.000

Nợ TK 133 (A): 3.100.000

Có TK 331: 34.100.000

Nợ TK 152 (B): 6.300.000 = 300 x 21.000

Nợ TK 133: 630.000

Có 331: 6.930.000

Nợ TK 152 (A): 100.000 = (176.000 − 16.000) x 500/800

Nợ TK 152 (B): 60.000 = (176.000 − 16.000) x 300/800

Nợ TK 331: 16.000

Có TK 111: 176.000

Giá VL A (tính luôn giá cả vận chuyển): 62.200 = (31 .000 .000 + 100 .000)/500

Giá VL B (tính luôn giá thành vận chuyển): 21.200 = (6.300 .000 + 60.000)300

2. Xuất kho

Phương pháp FIFO:Nợ TK 621: 66.560.000Có TK 152 (A): 60.440.000 = 800 x 60.000 + 200 x 62.200Có TK 152 (B): 6.120.000 = 200 x 20.000 + 100 x 21.200

Phương pháp LIFO:Nợ TK 621: 67.460.000Có TK 152 (A): 61.100.000 = 500 x 62.200 + 500 x 60.000Có TK 152 (B): 6.360.000 = 300 x 21.200

Phương pháp trung bình gia quyền liên hoàn:

Giá vừa đủ của A: 60.850 = (800 x 60 .000 + 500 x 62 .200)/(800 + 500) giá chỉ trung bình của B: 20.720 = (200 x trăng tròn .000 + 300 x 21 .200) / (200 + 300)Nợ TK 621: 67.066.000Có TK 152 (A): 60.850.000 = 60.850 x 1.000Có TK 152 (B): 6.216.000 = 20.720 x 300

Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Giá trung bình cuối kỳ của A: 60.900 = (800 x 60 .000 + 500 x 62.200 + 700 x 61 .000) / (800 + 500 + 700)

Giá trung bình vào cuối kỳ của B: 19.720 = (200 x đôi mươi .000 + 300 x 21.200 + 700 x 19.000) / (200 + 300 + 700)Nợ TK 621: 66.816.000Có TK 152 (A): 60.900.000 = 60.900 x 1.000Có TK 152 (B): 5.916.000 = 19.720 x 300

3. Trả tiền

Nợ TK 331: 373.000 = (31.000.000 + 6.300.000) x 1%Có TK 515: 373.000

Nợ TK 331: 40.657.000 = (34.100.000 + 6.930.000) – 373.000Có TK 112: 40.657.000

4. Xuất kho

Phương pháp FIFO:Nợ TK 642: 1.060.000Có TK 152 (B): 1.060.000 = 50 x 21.200

Phương pháp LIFO:Nợ TK 642: 1.000.000Có TK 152 (B): 1.000.000 = 50 x 20.000

Phương pháp trung bình gia quyền liên hoàn:

Giá mức độ vừa phải của B: 20.720 = (20 .720 x 200 + 0 x 0) / (200 + 0)Nợ TK 642: 1.036.000Có TK 152 (B): 1.036.000 = 50 x 20.720

Phương pháp bình quân cuối kỳ:Nợ TK 642: 986.000Có TK 152 (B): 986.000 = 50 x 19.720

5. Nhập khoNợ TK 152 (A): 42.700.000 = 700 x 61.000

Nợ TK 152 (B): 13.300.000 = 700 x 19.000

Nợ TK 133: 5.600.000 = (42.700.000 + 13.300.000) x 10%

Có TK 112: 61.600.000

6. Xuất kho

Phương pháp FIFO:Nợ TK 621: 44.890.000Có TK 152 (A): 36.960.000 = 300 x 62.200 + 300 x 61.000Có TK 152 (B): 7.930.000 = 150 x 21.200 + 250 x 19.000

Phương pháp LIFO:Nợ TK 621: 44.200.000Có TK 152 (A): 36.600.000 = 600 x 61.000Có TK 152 (B): 7.600.000 = 400 x 19.000

Phương pháp trung bình gia quyền liên hoàn:

Giá vừa đủ của A: 60.960 = (60 .850 x 300 + 61.000 x 700) / (300 + 700)

Giá vừa đủ của B: 19.300 = (20 .720 x 150 + 19.000 x 700) / (150 + 700)Nợ TK 621: 44.296.000Có TK 152 (A): 36.576.000 = 600 x 60.960Có TK 152 (B): 7.720.000 = 400 x 19.300

Phương pháp bình quân cuối kỳ:Nợ TK 621: 44.428.000

Có TK 152 (A): 36.540.000 = 600 x 60.900

Có TK 152 (B): 7.888.000 = 400 x 19.720

*
Mẫu bài bác tập định khoản kế toán xem thêm 8">

Yêu cầu: trình bày bút toán ghi sổ.

BÀI GIẢI 2

1.Nợ TK 632: 1.086.500 = 2.173 x 500Có TK 156: 1.086.500

Nợ TK 131: 1.540.000 bao gồm TK 333: 140.000 có TK 511: 1.400.000 2. Nợ TK 156: 13.200.000 = 6.000 x 2.200 Nợ TK 133: 1.320.000Có TK 331: 14.520.0003.Nợ TK 157: 4.346.000Có TK 156: 4.346.000 = 2.173 x 2.0004.Nợ TK 156: 9.000.000 = 4.000 x 2.250Nợ TK 133: 900.000Có TK 111: 9.900.0005.Nợ TK 632: 840.000Có TK 157: 840.000

Nợ TK 131: 1.276.000 tất cả TK 333: 116.000 bao gồm TK 511: 1.160.0006.Nợ TK 157: 13.038.000Có TK 156: 13.038.000 = 2.173 x 6.000Nợ TK 632: 10.865.000Có TK 157: 10.865.000 = 2.173 x 5.000Nợ TK 156: 2.173.000 = 2.173 x 1.000Có TK 157: 2.173.000Nợ TK 131: 15.950.000Có TK 333: 1.450.000Có TK 511: 14.500.000 = 5.000 x 2.900

Trên đó là mẫu bài bác tập định khoản kế toán thường gặp mà bạn xem thêm để nâng cấp nghiệp vụ của mình. Chúc các bạn thành công!