Bài 80 Trang 40 Sgk Toán 6 Tập 2

     

a) ( displaystyle 5. - 3 over 10) b) ( displaystyle 2 over 7 + 5 over 7.14 over 25)

c) ( displaystyle 1 over 3 - 5 over 4.4 over 15) d) ( displaystyle left( 3 over 4 + - 7 over 2 ight).left( 2 over 11 + 12 over 22 ight)) 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Trong biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân thì tiến hành phép nhân trước.

Trong biểu thức tất cả dấu ngoặc thì thức hiện nay phép tính vào ngoặc trước.

Muốn nhân nhì phân số, ta nhân các tử cùng với nhau cùng nhân các mẫu cùng với nhau:

(dfracab.dfraccd = dfraca.cb.d)


Lời giải đưa ra tiết

(eginarrayla),,5.dfrac - 310 = dfrac 5.(- 3)10= dfrac - 32\b),,dfrac27 + dfrac57.dfrac1425 = dfrac27 + dfrac5.147.25 \= dfrac27 + dfrac25 = dfrac1035 + dfrac1435 = dfrac2435\c),dfrac13 - dfrac54.dfrac415 = dfrac13 - dfrac5.44.15= dfrac13 - dfrac13 = 0\d),,left( dfrac34 + dfrac - 72 ight).left( dfrac211 + dfrac1222 ight)\ = left( dfrac34 + dfrac - 144 ight).left( dfrac422 + dfrac1222 ight) \= dfrac - 114.dfrac1622 = dfrac - 11.164.22= - 2 endarray)

Đáp số: (displaystyle a) - 3 over 2;b)24 over 35) ; (c),,0; d) ,,-2.)