Bài 42 Trang 72 Sgk Toán 7 Tập 1

     

Đường thẳng(OA) trong hình(26) là đồ thị của hàm số(y = ax.)a) Hãy xác định hệ số(a)b) Đánh vết điểm trên thứ thị tất cả hoành độ bằng(dfrac12)c) Đánh dấu điểm trên đồ vật thị gồm tung độ bằng(-1)

*

 


Hướng dẫn:

a) xác định tọa độ điểm(A)trên hình vẽ rồi thế tọa độ điểm(A)vào hàm số(y = ax)để search hệ số(a)

b) Thay(x = dfrac12)vào hàm số vừa tìm kiếm ở câua) để tìm tung độ rồi khắc ghi điểm đó trên thiết bị thị hàm số.

c) Thay(y = -1)vàohàm số vừa tìm ở câua) để tìm hoànhđộ rồi khắc ghi điểm kia trên thiết bị thị hàm số.

Bài giải:

a)(A)có tọa độ((2;1)). Núm vào công thức(y = ax)ta được:

(1 = 2a Rightarrow a = dfrac12)

b) Đường thẳng(OA)là vật thị của hàm số(y = dfrac12 x)

Khi(x = dfrac12)thì(y = dfrac12.dfrac12 = dfrac14)

Khi kia điểm(B)trên đồ vật thị tất cả tọa độ là(left( dfrac12;dfrac14 ight))

c) Đường thẳng(OA)là đồ gia dụng thị của hàm số(y = dfrac12 x)

Khi(y = -1)thì(-1 = dfrac12x Rightarrow x = -2)

Vậy điểm(C)trên thiết bị thị bao gồm tọa độ((-2; -1))