Anh Văn 10 Unit 2

     

1. Listen & repeat. Pay attention khổng lồ the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/, & /pr/. 2. Listen & practise saying the following sentences. 1. Match the words and phrases to lớn their meanings. 2. Complete the sentences using the words and phrases in 1. Complete the following sentences with will or the correct forms of be going to.

Bạn đang xem: Anh văn 10 unit 2


/kl/, /pl/, /gr/, và /pr/

1. Listen and repeat. Pay attention lớn the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/, và /pr/.

(Nghe với lặp lại. để ý đến các phụ âm kép /kl/, /pl/, /gr/, với /pr/.)

*
club (n): câu lạc bộ

*
clean (v): dọn sạch

*
class (n): lớp

/pl/

*
please (v): làm ơn

*
place (n): địa điểm, chỗ

*
play (n): vở kịch

 /gr/

*
green (adj): xanh lá

*
group (n): nhóm

*
ground (n): mặt đất

/pr/

*
practise (v): luyện tập

*
present (v): thuyết trình

*
protect (v): bảo vệ


2. Listen and practise saying the following sentences.

(Nghe và luyện nói những câu dưới đây.)

1. The club members will clean up all the classrooms.

(Các thành viên trong câu lạc bộ sẽ dọn sạch những phòng học.)

2. We are pleased that we created an interesting plot for the school play.

(Chúng tôi rất vui rằng công ty chúng tôi đã tạo ra một kịch bản thú vị cho vở kịch của trường.)

3. Our group will make the playground green again.

(Nhóm của chúng tôi sẽ tạo cho sân đùa “xanh” trở lại.)

4. The students are practicing their presentation on environmental protection.

(Các học viên đang luyện miêu tả về bảo đảm an toàn môi trường.)

Lời giải chi tiết:

*
1. The club members will clean up all the classrooms.

*
2. We are pleased that we created an interesting plot for the school play.

*
3. Our group will make the playground green again.

*
4. The students are practicing their presentation on environmental protection.


Vocabulary 1


Video hướng dẫn giải


The environment (Môi trường)

1. Match the words & phrases khổng lồ their meanings.

(Nối các từ và các từ với nghĩa của chúng.)

1. Household appliances

a. The amount of carbon dioxide (CO2) produced by the activities of a person or an organisation

2. Energy

b. Rubbish lying in an mở cửa or public place

3. Carbon footprint

c. Causing no harm to lớn the environment

4. Litter

d. Devices, such as fridges or TVs, used in people’s homes

5. Eco-friendly

e. Power used for driving machines, providing heat & light, etc.

Lời giải đưa ra tiết:

1 - d

2 - e

3 - a

4 - b

5 - c

1 – d: household appliances = devices, such as fridges or TVs, used in people’s homes

(thiết bị gia dụng = các thiết bị, ví như tủ lạnh hoặc ti vi, được áp dụng trong nhà đất của mọi người)

2 – e: energy = nguồn used for driving machines, providing heat và light, etc.

(năng lượng = tích điện sử dụng mang lại máy móc, cung ứng nhiệt với ánh sáng, v.v.)

3 – a: carbon footprint = the amount of carbon dioxide (CO2) produced by the activities of a person or an organisation

(dấu chân carbon = lượng carbon dioxide (CO2) được tạo thành bởi các hoạt động vui chơi của một tín đồ hoặc một nhóm chức)

4 – b: litter = rubbish lying in an xuất hiện or public place

(rác thải = rác nằm ở quanh vùng ngoài trời hoặc vị trí công cộng)

5 – c: eco-friendly = causing no harm to the environment

(thân thiện với môi trường xung quanh = không gây hại mang lại môi trường)


Vocabulary 2


Video khuyên bảo giải


2. Complete the sentences using the words & phrases in 1.

(Hoàn thành các câu sử dụng những từ và các từ ở bài bác 1.)

1. _________ oto models always attract great attention at exhibitions.

2. Remember khổng lồ turn off your _________ when they are not used.

3. Small changes in your daily habits can help reduce the _________ your produce.

4. One of the most important sources of _________ is the sun.

5. Students are reminded lớn pick up _________ that they see on the ground.

Lời giải chi tiết:

1. Eco-friendly

2. Household appliances

3. Carbon footprint

4. Energy

5. Litter

1. Eco-friendly oto models always attract great attention at exhibitions.

(Những mẫu xe ô tô thân mật và gần gũi với môi trường luôn thu hút sự chăm chú lớn tại những cuộc triển lãm.)

2. Remember khổng lồ turn off your household appliances when they are not used.

(Nhớ tắt những thiết bị gia dụng của người tiêu dùng khi chúng không được sử dụng.)

3. Small changes in your daily habits can help reduce the carbon footprint you produce.

(Những vậy đổi nhỏ dại trong thói quen hằng ngày của bạn cũng có thể giúp giảm lượng khí thải carbon bạn sản sinh ra.)

4. One of the most important sources of energy is the sun.

(Một trong số những nguồn năng lượng đặc biệt quan trọng nhất là mặt trời.)

5. Students are reminded lớn pick up litter that they see on the ground.

(Học sinh được cảnh báo nhặt rác rưởi mà những em nhận thấy trên mặt đất.)


The future with will and be going to

(Thì tương lai với will và be going to)

Complete the following sentences with will or the correct forms of be going to.

(Hoàn thành các câu sau với will hoặc dạng đúng của be going to.)

1. I don’t think she ________ come tonight. She has to lớn revise for her exam tomorrow.

2. We have already made the decision. We ________ buy a new house next month.

3. I’m sure she ________ pass the final exam.

4. Look at the sun. It ________ be a beautiful day.

5. I forgot to lớn phone Dad. I ________ bởi vì it right after lunch.

Phương pháp giải:

Chúng ta dùng will nhằm nói về:

- planer được xây cất ở thời điểm nói.

- dự đoán dựa trên số đông gì họ nghĩ hoặc chúng ta tin về tương lai.

Cấu trúc: S + will + V-nguyên thể

Chúng ta dùng be going to để nói về:

- chiến lược đã được kiến thiết trước thời khắc nói.

- dự kiến dựa trên phần lớn gì bọn họ nhìn thấy hoặc phụ thuộc vào hiểu biết.

Cấu trúc:

S (singular) + am/is + going khổng lồ + V-nguyên thể

S (plural) + are + going lớn + V-nguyên thể

Lời giải đưa ra tiết:

1. Will

2. Are going to

3. Will

4. Is going to

5. Will

1. I don’t think she will come tonight. She has khổng lồ revise for her exam tomorrow.

(Tôi ko nghĩ về tối nay cô ấy đã đến. Cô ấy đề nghị ôn tập mang lại kỳ thi của bản thân mình vào ngày mai.)

Giải thíchNói về suy đoán của một bạn ta dùng cấu tạo “S1 + think + S2 + will V”.

2. We have already made the decision. We are going to buy a new house next month.

(Chúng tôi đã gửi ra quyết định rồi. Chúng tôi sẽ download một nơi ở mới trong thời điểm tháng tới.)

Giải thích: Nói về chiến lược đã được đưa ra quyết định trước sử dụng “be going to”.

3.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Phương Trình Lượng Giác Chọn Lọc, Có Lời Giải

I’m sure she will pass the final exam.

(Tôi chắc hẳn rằng cô ấy đã vượt qua kỳ thi cuối kỳ.)

Giải thích: Nói về xem xét của một bạn ta dùng cấu tạo “S1 + be sure + S2 + will V”.

4. Look at the sun. It is going to be a beautiful day.

(Nhìn mặt trời kìa. Nó sẽ là một trong ngày đẹp mắt trời.)

Giải thích: Nói về một suy đoán có cơ sở “Look at the sun.”

5. I forgot to lớn phone Dad. I will bởi vì it right after lunch.

(Tôi quên gọi điện cho cha rồi. Tôi sẽ call ngay sau bữa trưa.)

Giải thích: Nói về một quyết định hành vi tức thời không có dự định trước dùng “will”.


Grammar 2


Video lí giải giải


Passive voice (Câu bị động)

Rewrite the following sentences using the passive voice. Begin each sentence as shown.

(Viết lại gần như câu sau sử dụng câu bị động. Bước đầu mỗi câu bởi từ đã cho.)

1. More và more people adopt a green lifestyle.

(Ngày càng có không ít người áp dụng lối sinh sống xanh.)

A green lifestyle ________________________________________________________________________.

2. The students didn’t put the rubbish in the bins after the tiệc ngọt yesterday.

(Học sinh đang không bỏ rác vào thùng sau buổi tiệc ngày hôm qua.)

The rubbish ____________________________________________________________________________.

3. We will plant more trees in the neighbourhood.

(Chúng tôi vẫn trồng nhiều cây hơn trong khu phố.)

More trees _____________________________________________________________________________.

4. Our club is going lớn organise a lot of clean-up activities this weekend.

(Câu lạc bộ của shop chúng tôi sẽ tổ chức triển khai rất nhiều vận động làm không bẩn vào vào buổi tối cuối tuần này.)

A lot of clean-up activities ________________________________________________________________.

5. They discussed important environmental issues at the meeting.

(Họ đã đàm đạo về những vấn đề môi trường quan trọng tại cuộc họp.)

Important environmental issues ____________________________________________________________.

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu bị động:

- Thì bây giờ đơn: S + am/is/are + V-pp

- Thì quá khứ đơn: S + were/was + V-pp

- Thì tương lai đơn: S + will be + V-pp

- Thì sau này gần: S + am/is/are + going to be + V-pp

Vị trí trạng từ: trạng từ chỉ nơi chốn + by O + trạng tự chỉ thời gian

Lời giải chi tiết:

1. A green lifestyle is adopted by more & more people.

(Lối sống xanh ngày càng được rất nhiều người chắt lọc sống theo.)

Giải thích: Cấu trúc câu thụ động thì lúc này đơn: S + am/is/are + V-pp + by O

2. The rubbish wasn’t put in the bins by the students after the buổi tiệc ngọt yesterday.

(Rác ko được học viên bỏ vào thùng rác rến sau bữa tiệc ngày hôm qua.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì vượt khứ đơn: S + were/was + V-pp + by O + trạng từ thời gian

3. More trees will be planted in the neighbourhood.

(Nhiều cây cỏ hơn sẽ tiến hành trồng trong quần thể xóm.)

Giải thích: Cấu trúc câu bị động thì sau này đơn: S + will be + V-pp (+ by O)

4. A lot of clean-up activities are going to lớn be organised by our club this weekend.

(Rất nhiều vận động dọn dẹp sẽ tiến hành tổ chức bởi vì câu lạc bộ của shop chúng tôi vào vào ngày cuối tuần này.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì sau này gần: S + am/is/are + going lớn be + V-pp + by O + trạng từ bỏ thời gian

5. Important environmental issues were discussed at the meeting.

(Các sự việc môi trường đặc trưng đã được luận bàn tại cuộc họp.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì quá khứ đơn: S + were/was + V-pp (+ by O)


trường đoản cú vựng

1.

*
green again. " translate_example1="Nhóm của công ty chúng tôi sẽ khiến cho sân chơi xanh rì trở lại." type="lghaudio" />

3.

*
. " translate_example1="Các em học viên đang thực hành bài diễn đạt về bảo vệ môi trường." type="lghaudio" />

4.

*
?" translate_example1="Vật liệu nào được áp dụng cho đồ dùng gia đình?" type="lghaudio" />

5.

*
building materials that will help you save money and the Earth." translate_example1="Vật liệu xây dựng thân mật và gần gũi với môi trường để giúp bạn tiết kiệm chi phí tiền và đảm bảo an toàn Trái đất." type="lghaudio" />

6.

*
by the activities of a person or an organisation. " translate_example1="Lượng carbon dioxide (CO2) được tạo ra bởi các buổi giao lưu của một người hoặc một đội nhóm chức." type="lghaudio" />

7.

*
on the street." translate_example1="Hãy xong vứt rác rưởi bừa bãi trên đường phố." type="lghaudio" />

8.

*
the environment. " translate_example1="Nó có thể gây hại mang đến môi trường." type="lghaudio" />

9.

*
." translate_example1="Điện thoại thông minh là 1 trong thiết bị nên thiết." type="lghaudio" />

10.

*
?" translate_example1="Bạn có thể kể tên một số máy lái xe?" type="lghaudio" />

11.

*
great attention at exhibitions." translate_example1="Các chủng loại xe luôn luôn gây được sự chú ý lớn tại các kỳ triển lãm." type="lghaudio" />

12.

*
your devices when they are not used." translate_example1="Hãy nhớ tắt của công ty khi bọn chúng không được sử dụng." type="lghaudio" />

13.

*
wasting electricity. " translate_example1="Những chũm đổi nhỏ tuổi trong thói quen hàng ngày của bạn cũng có thể giúp giảm lãng phí điện." type="lghaudio" />

14.

*
pick up garbage on their own." translate_example1="Học sinh được nhắc nhở tự nhặt rác." type="lghaudio" />

15.

*
her exam tomorrow. " translate_example1="Cô ấy cần ôn tập cho kỳ thi của chính bản thân mình vào ngày mai." type="lghaudio" />

16.

Xem thêm: Mua Phôi Nấm Bào Ngư Ở Hà Nội, Mua Bịch Giống Nấm Sò Ở Đâu Hà Nội

*
." translate_example1="Chúng tôi đã giới thiệu quyết định." type="lghaudio" />

17.

*
more trees in our neighbourhood." translate_example1="Chúng tôi đã trồng nhiều cây xanh hơn trong khu vực lân cận." type="lghaudio" />