Ký hiệu :3 trên facebook có nghĩa là gì?

     

Ý nghĩa những ký từ bỏ :))