Logo chứng nhận

ACS Registrars và UKAS quản lý việc sử dụng logo ACS Registrars và logo có dấu công nhận của UKAS hết sức chặt chẽ. Chỉ những công ty được ACS Registrars cấp phép mới có thể sử dụng các logo này. Hướng dẫn đầy đủ cho việc sử dụng logo được ban hành cùng với chứng chỉ cấp cho tổ chức của bạn. Trong trường hợp lạm dụng logo xin vui lòng xem mục 15 phần Điều khoản và Điều kiện. Hướng dẫn bên dưới về cách sử dụng logo chỉ mang tính tham khảo tạm thời.

Có 3 loại định dạng Logo có thể tải xuống là EPS (độ phân giải lớn cho máy in), BITMAP (sử dụng trong xử lý văn bản và máy tính) và JPEG sử dụng trên Web.

Không được phá vỡ, cắt hoặc thay thế những logo này; khi phóng to hay thu nhỏ phải làm đúng tỷ lệ và chữ phải luôn rõ ràng.

Hãy click vào logo để tải xuống.

 

Tệp BITMAP (Dùng cho các tài liệu văn phòng)
Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 NHSS 17 NHSS 17B với dấu công nhận của UKAS
Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 NHSS 17 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 NHSS 17B với dấu công nhận của UKAS
Logo chứng nhận ISO 14001 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 9001 với dấu công nhận của UKAS

Logo chứng nhận OHSAS 18001 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 27001 với dấu công nhận của UKAS

 

Tệp JPEG (Dùng trên trang website)
Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 NHSS 17 NHSS 17B với dấu công nhận của UKAS
Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 NHSS 17 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 NHSS 17B với dấu công nhận của UKAS
Logo chứng nhận ISO 14001 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 9001 với dấu công nhận của UKAS
Logo chứng nhận OHSAS 18001 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 27001 với dấu công nhận của UKAS


Tệp EPS (Dùng cho in ấn)

Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 NHSS 17 NHSS 17B với dấu công nhận của UKAS
Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 NHSS 17 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 9001 và PAS 43 NHSS 17B với dấu công nhận của UKAS
Logo chứng nhận ISO 14001 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 9001 với dấu công nhận của UKAS

Logo chứng nhận OHSAS 18001 với dấu công nhận của UKAS          Logo chứng nhận ISO 27001 với dấu công nhận của UKAS

Những logo trên có thể được sử dụng trên các văn phòng phẩm nhưng không được sử dụng trên các phương tiện lưu thông trên đường. Những logo dưới đây có thể sử dụng trên các phương tiện lưu thông trên đường.

 Logo chứng nhận ISO 14001               Logo chứng nhận ISO 9001
 Logo chứng nhận PAS 43               Logo chứng nhận NHSS 17
 Logo chứng nhận NHSS 17B               Logo chứng nhận OHSAS 18001
 Logo chứng nhận ISO 9001 PAS 43 NHSS 17 NHSS 17B               Logo chứng nhận ISO 27001

 Logo chứng nhận PAS 80                Logo chứng nhận BS EN 9100

Không được dùng logo nào trong số những logo này trên sản phẩm hoặc bất kỳ dạng chứng chỉ nào (vd, C of C) bởi vì chúng có thể biểu thị sự phù hợp của sản phẩm.