Giới thiệu Tổ chức chứng nhận ACS

Nhận thức được rằng thay đổi là một đặc điểm không đổi trong môi trường thương mại hiện nay, ACS Registrars cam kết thực hiện đúng khái niệm cải tiến liên tục, làm việc song song với khách hàng để đảm bảo liên tục nâng cao chất lượng hệ thống và dịch vụ. Bất kể quy mô hay địa điểm của khách hàng như thế nào thì ACS Registrars vẫn luôn giữ vững các chính sách hỗ trợ mọi lúc.

Độc lập và liêm chính

Danh tiếng vượt trội của ACS Registrars được duy trì bởi một Ủy Ban Công Bằng độc lập, được bổ nhiệm để theo dõi mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Tất cả các thành viên của Ủy ban là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau, cho phép họ đảm bảo một cách nhất quán những tiêu chuẩn cao và tính liêm chính cho ACS Registrars.

Các nguyên tắc hướng dẫn

ACS Registrars hoàn toàn nhận thức được những khó khăn và áp lực mà một tổ chức có thể sẽ gặp phải. ACS Registrars cũng thấu hiểu rằng bất kỳ hệ thống hay biện pháp kiểm soát chính thức nào được thông qua đều phải linh hoạt và đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng và phát triển của một doanh nghiệp.

Với niềm tin vững chắc rằng quá trình đánh giá và chứng nhận cần được thực hiện trên tinh thần hợp tác và cởi mở với khách hàng, ACS Registrars đã xây dựng một tập hợp các nguyên tắc hướng dẫn, và những nguyên tắc này sẽ được áp dụng thông qua mối quan hệ:

  • Chúng tôi lắng nghe và tôn trọng cách nhìn cũng như quan điểm, ý kiến của khách hàng
  • Luôn chuyên nghiệp trong mọi hoạt động nhưng vẫn làm việc linh hoạt và công bằng
  • Không bao giờ hứa hẹn những điều mà chúng tôi không thể đáp ứng.
  • Luôn tôn trọng và duy trì niềm tin của khách hàng.

Chúng tôi làm việc trên tinh thần hợp tác với khách hàng để thúc đẩy sự cải tiến liên tục trong mọi lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.