ISO 22000 Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

Lợi ích chính của ISO 22000 là giúp cho các tổ chức trên toàn thế giới triển khai hệ thống HACCP cho ngành vệ sinh thực phẩm một cách thống nhất, được áp dụng cho mọi quốc gia và các sản phẩm thực phẩm.

Một lợi ích khác của ISO 22000 là hệ thống này mở rộng hướng tiếp cận thành công của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008 - hệ thống được triển khai rộng rãi trong mọi lĩnh vực nhưng không giải quyết cụ thể vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP). ISO 22000 được xây dựng dựa trên giả định rằng các hệ thống ATTP hiệu quả được thiết kế, vận hành và liên tục cải tiến trong trong khuôn khổ một hệ thống quản lý có cấu trúc chặt chẽ và được tích hợp vào các hoạt động quản lý chung của tổ chức.

Mặc dù ISO 22000 có thể được triển khai độc lập nhưng nó cũng được thiết kế để tương thích với ISO 9001:2008 và những công ty đã có chứng chỉ ISO 9001 sẽ dễ dàng mở rộng chứng nhận sang ISO 22000. Để giúp khách hàng làm được như vậy, ISO 22000 có một bảng thể hiện sự tương ứng của các yêu cầu giữa ISO 22000ISO 9001:2008.

Tiêu chuẩn này được soạn thảo bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực thực phẩm cùng với đại diện của các tổ chức chuyên môn trên thế giới hợp tác với Uỷ ban Codex - một tổ chức do Tổ chức thực phẩm và nông nghiệp Liên hiệp quốc và Tổ chức Y tế thế giới xây dựng nhằm phát triển các tiêu chuẩn thực phẩm.