Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin thu thập được trên website và cách chúng tôi sử dụng những thông tin đó. Bằng cách điền thông tin của công ty bạn vào trang “Yêu cầu báo giá” của chúng tôi, bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như đã nêu trong chính sách này.

Chúng tôi coi sự riêng tư của công ty bạn là một việc rất nghiêm túc và mọi thông tin bạn cung cấp sẽ được xử lý như những thông tin tuyệt mật. Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hay làm rò rỉ thông tin mà bạn đã điền vào mẫu phiếu yêu cầu của chúng tôi.

Thông tin bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng để chúng tôi có thể tính toán giá dựa trên những thông tin được điền trong đơn.

Cookies và cách chúng tôi sử dụng cookies

Chúng tôi không sử dụng cookies trên website của chúng tôi và khi bạn vào trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không đặt bất kỳ cookies nào trên máy tính của bạn. (Thông tin về trang web sẽ không được lưu trên máy của bạn).

Bản quyền

Nội dung trên địa chỉ trang web này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Bạn không được sao chép, thay thế, chỉnh sửa, xuất bản, phân phối, truyền tin, bán hay chuyển bất kỳ tài liệu nào trên địa chỉ trang web này hay mã phần mềm dù là toàn bộ hay một phần.

Bất kỳ website nào khác cũng không được sao lại hay lưu trữ bất kỳ phần nào của địa chỉ web này hay đưa nó vào bất kỳ hệ thống tìm kiếm điện tử hay dịch vụ nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ trước của chúng tôi.

Truy cập dịch vụ

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo chắc chắn trang web sẵn sàng truy cập 24 giờ mỗi ngày, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu địa chỉ web này có thể không thể truy cập tại bất kỳ thời điểm nào hay trong bất kỳ thời gian nào.

Truy cập tới địa chỉ này có thể tạm thời bị treo mà không có thông báo trong trường hợp hệ thống gặp sự cố, bảo dưỡng hoặc sửa chữa hệ thống hoặc vì những lý do vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách Bảo mật này, các thông tin cập nhật sẽ được đăng lên trên trang này của trang web

Sửa đổi chính sách: Tháng 2, 2013